2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I DE LA INFORMACIÓ
   Avaluació
  Descripció Pes
Presentacions / exposicions Presentació oral dels treballs proposats. 40%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària L'alumne haurà de resoldre una serie d'exercicis propossats. 20%
Proves objectives de tipus test Prova tipus test de 30 preguntes amb quatre opcions, on descompten les respostes erronies. 40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria