2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  DISSENY DE PRODUCTES TURÍSTICS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Sessió Magistral
35 35 70
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
8 16 24
Presentacions / exposicions
4 8 12
Treballs
8 16 24
 
Atenció personalitzada
8 0 8
 
Proves de Desenvolupament
6 0 6
Proves objectives de tipus test
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat