2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Economics (2009)
 Subjects
  THEORY OF INDUSTRIAL ORGANIZATION
   Contents
Topic Sub-topic
1. Introducció a l'Economia Industrial • Objecte i desenvolupament de l'Economia Industrial
• Doctrines de l'Economia Industrial
2. Eficiència i poder de mercat • Monopoli i poder de mercat
• Eficiència i estructura de mercat
• Eficiència dinàmica: Innovació
3. Discriminació de preus • Discriminació de primer, segon i tercer grau
• Discriminació temporal
4. Relacions verticals • Control vertical: Control cap endavant, control cap endarrere, solució competitiva i solució de negociació
• Integració vertical
• Límits a la integració vertical
5. Models bàsics d'oligopoli • Competència en quantitats: El model de Cournot
• Factors que influeixen en la col.lusió
• Estabilitat de la col.lusió
6. Entrada en la indústria • Model d'Stackelberg
• Avantatge del primer moviment
• Barreres d’entrada
• Estratègies davant una entrada potencial: Acomodar, impedir o bloquejar
7. Competència en preus i diferenciació de producte • La paradoxa de Bertrand
• Duopoli amb diferenciació horitzontal de producte: El model de Hotelling
• Diferenciació horitzontal i entrada a la indústria: El model de Salop
• Diferenciació vertical: El model de Shaked and Sutton