2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  DIBUIX TÈCNIC
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
FB5
Pràctiques parcial núm. 1
Pràctiques parcial núm. 2
7.5%
7.5%
Pràctiques a laboratoris
FB5
B2
B4
Pràctiques de CAD 2D
Pràctiques de CAD 3D

7%
12%
Proves pràctiques
A2
FB5
B4
Prova parcial núm. 1
Prova parcial núm. 2
Prova de CAD 2D
22.5%
22.5%
21%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La nota final de teoria i problemes(proves parcials + col·leccions de pràctiques) i la nota de CAD (prova de CAD +pràctiques de CAD) són selectives, es a dir, han d'estar ambdues aprovades per poder aprovar l'assignatura.

Activitats per nota (=100%de la nota final de l'estudiant)

1. Teoria i problemes (60% i selectiu)

1.1. Proves (75%)

1.1.1. Prova parcial núm. 1 (50%) pes 22.5 %

1.1.2. Prova parcial núm. 2 (50%) pes 22.5 %

1.2. Pràctiques (25% i presentació voluntària)

1.2.1. Pràctiques parcial núm. 1 (50%) pes 7.5 %

1.2.2. Pràctiques parcial núm. 2 (50%) pes 7.5 %

2. CAD (40% i selectiu)

2.1. CAD 2D (70%)

2.1.1 Prova (75%) pes 21 %

2.1.2 Pràctiques 2D (25%) pes 7 %

2.2. CAD 3D (30%)

2.2.1 Pràctiques 3D (100%) pes 12%

Els alumnes que no hagin aprovat a la primera convocatòria restaran obligats a presentar-se a la segona convocatòria. Aquesta constarà d'un examen de teoria i problemes dividit en dues parts(corresponent cada una d'elles a cada una de les proves parcials realitzades). Pel que fa al CAD, serà necessari realitzar l'examen de CAD 2D i/o la presentació de pràctiques 3D que han estat suspeses a la primera convocatòria.