2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
 Assignatures
  FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves de desenvolupament
A5
A7
CM10
CM14
CT5
Resolució d'alguns exercicis teòrics on l'alumne ha de demostrar la seva competència en l'analisi, planificació, disseny i desenvolupament de problemes d'enginyeria. 40%
Proves objectives de tipus test
A5
A7
CM10
CM14
Realitzacio de diversos test teòrcis durant el quadrimestre relacionats amb la materia impartida fins aquell moment. 30%
Proves pràctiques
A5
A7
CM10
CM14
CT5
Resolució d'alguns exercicis pràctics, que a més a més de les competències a demostrar en les proves de desenvolupament es volen valorar i avaluar les competències resolució real de problemes, el seu testeig i validació de resultats. De la mateixa manera s'avalua la seva capacitat escrita per descriure el problema i la seva resolució. 30%
Proves orals
A5
A7
CM10
CM14
LLigat a les proves pràctiques. Es fan entrevistes al grup que hagi realitzat la prova pràctica, per tal, de que manera individual, defensin/demostrin la solució propossada i el seu coneixement de la mateixa. 0%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Si no s'indica el contrari, l'alumne no podrà tenir a l'abast dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves.

És important seguir el pla de treball, que indica, setmana a setmana, l'evolució dels continguts i les dates de realització dels diferents esdeveniments.

L'Avaluacio en segona convocatoria permet presentar-se a totes les proves d'avaluació que s'han desenvolupat durant el curs. En segona convocatòria es realitzarà però una única prova de tipus test que abarcarà tot el temari, una prova de desenvolupament i les dues proves pràctiques. Aquestes últimes seran una modificació de les pràctiques lliurades en primera convocatòria.

Les proves de desenvolupament i tipus test es faran el dia especificat per la ETSE per a aquesta assignatura. Les proves pràctiques es lliuraran pel moodle tambe el mateix dia de l'examen i les proves orals lligades a les proves practiques durant la setmana seguent al dia de l'examen de segona convocatoria.

Les proves d'avaluació estaran formades per tres blocs: Proves de desenvolupament, Prova tipus test i Proves pràctiques + entrevista oral. L'alumne pot, al seu criteri, presentar-se a qualsevol d'aquestes parts la nota que constarà i s'usarà serà la darrera a la que s'hagi presentat.