2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Segon Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
7
6
6
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
A1Capacitat per projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els
àmbits de l'enginyeria informàtica.
RA1Dissenya i implementa productes software amb mecanismes de validació i qualitat del software.
    RA1 - Dissenya i implementa productes software amb mecanismes de validació i qualitat del software.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    RA3 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.
    RA4 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA5Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.
    RA5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
A2Capacitat per dirigir obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent
i assegurant la qualitat del servei.
RA1Aplica la legislació relacionada amb la instal·lació d'equips servidors.
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb la instal·lació d'equips servidors.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Aplica les tècniques per garantir la qualitat de servei d'un sistema informàtic.
    RA2 - Aplica les tècniques per garantir la qualitat de servei d'un sistema informàtic.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Coordina i gestiona un projecte informàtic en totes les seves fases de desenvolupament.
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic en totes les seves fases de desenvolupament.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
A3Capacitat per a la modelització matemàtica, càlcul i simulació en centres tecnològics i
d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en
tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria informàtica.
RA1Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Aplica les tècniques numèriques bàsiques que apareixen en els problemes científics i
d'enginyeria.
    RA2 - Aplica les tècniques numèriques bàsiques que apareixen en els problemes científics i
d'enginyeria.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Escull l'algoritme adequat per a cada ocasió.
    RA3 - Escull l'algoritme adequat per a cada ocasió.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.
    RA4 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA5Simula i avalua algorismes distribuïts per verificar-ne el funcionament correcte davant d'errors i
la tolerància a errors.
    RA5 - Simula i avalua algorismes distribuïts per verificar-ne el funcionament correcte davant d'errors i
la tolerància a errors.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
A4Capacitat per posar en marxa, dirigir i gestionar processos de fabricació d'equips informàtics,
garantint la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva
homologació.
RA1Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Coneix i utilitza els mitjans tècnics que sovint fan servir més els professionals de l'àmbit.
    RA3 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics que sovint fan servir més els professionals de l'àmbit.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
A5Capacitat per comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia
professional de l'activitat de la professió d'enginyer o enginyera en Informàtica.
RA1Aplica la legislació relacionada amb els serveis informàtics.
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb els serveis informàtics.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.
    RA2 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
A6Capacitat per aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes,
així com la legislació, regulació i normalització de la informàtica.
RA1Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Avalua els recursos humans i materials per la realització d'un projecte informàtic.
    RA2 - Avalua els recursos humans i materials per la realització d'un projecte informàtic.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.
    RA3 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Distingeix les principals metodologies, estàndards i normatives relacionats amb la realització de
projectes informàtics.
    RA4 - Distingeix les principals metodologies, estàndards i normatives relacionats amb la realització de
projectes informàtics.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
D1Capacitat per integrar tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'enginyeria
informàtica, amb caràcter generalista, i en contextos més amplis i multidisciplinaris.
RA1Analitza els problemes i les causes des d'un enfocament global i a mitjà i llarg termini.
    RA1 - Analitza els problemes i les causes des d'un enfocament global i a mitjà i llarg termini.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.
    RA2 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.
    RA3 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA5Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.
    RA5 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA6Dissenya i resol un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades en
l'assignatura.
    RA6 - Dissenya i resol un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades en
l'assignatura.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA7Escriu en grup un article científic tipus survey.
    RA7 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA8Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA9Integra dispositius i/o mètodes computacionals en contextos diversos.
    RA9 - Integra dispositius i/o mètodes computacionals en contextos diversos.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA10Integra tecnologies de software, hardware i comunicacions pe desenvolupament d'un sistema
informàtic.
    RA10 - Integra tecnologies de software, hardware i comunicacions pe desenvolupament d'un sistema
informàtic.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA11Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.
    RA11 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA12Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes.
    RA12 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA13Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.
    RA13 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA14Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar-ne l’impacte en
els problemes.
    RA14 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar-ne l’impacte en
els problemes.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA15Troba la solució adequada.
    RA15 - Troba la solució adequada.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
D2Capacitat per fer planificació estratègica, elaborar, dirigir, coordinar i fer gestió tècnica i
econòmica en els àmbits de l'enginyeria informàtica relacionats, entre altres, amb sistemes,
aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centres o
factories de desenvolupament de programari, respectant el compliment adequat dels criteris de
qualitat i mediambientals i en entorns de treball multidisciplinaris.
RA1Actua per corregir desviacions durant el desenvolupament d'un projecte.
    RA1 - Actua per corregir desviacions durant el desenvolupament d'un projecte.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Aplica de forma bàsica un sistema de qualitat al desenvolupament d'un projecte.
    RA2 - Aplica de forma bàsica un sistema de qualitat al desenvolupament d'un projecte.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Avalua la consecució dels objectius que componen el desenvolupament d'un projecte.
    RA3 - Avalua la consecució dels objectius que componen el desenvolupament d'un projecte.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Distingeix les parts integrants d'una empresa de serveis informàtics i la relació que té amb el
desenvolupament d'un projecte informàtic.
    RA4 - Distingeix les parts integrants d'una empresa de serveis informàtics i la relació que té amb el
desenvolupament d'un projecte informàtic.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA5Documenta els aspectes tècnics i econòmics d'un projecte informàtic.
    RA5 - Documenta els aspectes tècnics i econòmics d'un projecte informàtic.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA6En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
professió.
    RA6 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
professió.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA7Planifica projectes de desenvolupament software amb tècniques d'enginyeria del software.
    RA7 - Planifica projectes de desenvolupament software amb tècniques d'enginyeria del software.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA8Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.
    RA8 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA9Utilitza les tècniques de gestió i direcció d'equips multidisciplinaris.
    RA9 - Utilitza les tècniques de gestió i direcció d'equips multidisciplinaris.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA10Planifica i elabora un projecte complex d’Enginyeria Informàtica.
    RA10 - Planifica i elabora un projecte complex d’Enginyeria Informàtica.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
D3Capacitat per dirigir projectes de recerca, desenvolupament i innovació en empreses i centres
tecnològics, garantint la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i
la seva homologació.
RA1Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per aconseguir un projecte
d'investigació.
    RA1 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per aconseguir un projecte
d'investigació.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Aplica tècniques de direcció i control de projectes.
    RA2 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Coordina i gestiona un projecte informàtic de recerca o innovació en totes les seves fases de
desenvolupament.
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic de recerca o innovació en totes les seves fases de
desenvolupament.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.
    RA4 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA5Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.
    RA5 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA6Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.
    RA6 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA7Desenvolupa les habilitats necessàries per dirigir projectes complexos en l’àmbit de
l’Enginyeria Informàtica.
    RA7 - Desenvolupa les habilitats necessàries per dirigir projectes complexos en l’àmbit de
l’Enginyeria Informàtica.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
T1Capacitat per modelitzar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar,
administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
RA1Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multiprocessador.
    RA2 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multiprocessador.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.
    RA3 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Coneix i comprèn les arquitectures de multiprocessadors en supercomputació.
    RA4 - Coneix i comprèn les arquitectures de multiprocessadors en supercomputació.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA5Coneix i comprèn les arquitectures emergents per a la supercomputació.
    RA5 - Coneix i comprèn les arquitectures emergents per a la supercomputació.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA6Modela, dissenya i defineix l'arquitectura software d'un sistema informàtic.
    RA6 - Modela, dissenya i defineix l'arquitectura software d'un sistema informàtic.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
T2Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i l’organització d'Internet, les
tecnologies i els protocols de xarxes de nova generació, els models de components, programari
intermediari i serveis.
RA1Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components de software.
    RA1 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components de software.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.
    RA2 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
T3Capacitat per assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments
processos, sistemes, serveis, aplicacions i productes informàtics.
RA1Gestiona la qualitat del software d'un projecte informàtic.
    RA1 - Gestiona la qualitat del software d'un projecte informàtic.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
T4Capacitat per dissenyar, desenvolupar, gestionar i avaluar mecanismes de certificació i garantia de
seguretat en el tractament i accés a la informació en un sistema de processament local o
distribuït.
RA1Analitza la seguretat dels sistemes informàtics, així com l'origen i l’impacte d'atacs i
intrusions a aquests sistemes.
    RA1 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics, així com l'origen i l’impacte d'atacs i
intrusions a aquests sistemes.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomòrfiques.
    RA2 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomòrfiques.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Aplica les tècniques de xifrat avançat.
    RA3 - Aplica les tècniques de xifrat avançat.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació.
    RA4 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA5Aplica tècniques avançades de signatura.
    RA5 - Aplica tècniques avançades de signatura.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA6Aplica tècniques avançades de xifratge.
    RA6 - Aplica tècniques avançades de xifratge.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA7Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica.
    RA7 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA8Comprèn la implementació de protocols criptogràfics.
    RA8 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA9Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA10Dissenya i implementa la seguretat d'un sistema informàtic en l'accés a les seves dades.
    RA10 - Dissenya i implementa la seguretat d'un sistema informàtic en l'accés a les seves dades.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA11Dissenya sistemes que permetin la protecció, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la protecció, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA12Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.
    RA12 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
T5Capacitat per analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en un entorn i dur a terme el
procés de construcció d'un sistema d'informació en totes les seves etapes.
RA1Analitza els requeriments d'un sistema informàtic.
    RA1 - Analitza els requeriments d'un sistema informàtic.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Gestiona el cicle de vida d'un projecte informàtic.
    RA2 - Gestiona el cicle de vida d'un projecte informàtic.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Identifica els components d'un problema de presa de decisions i sap decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.
    RA3 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i sap decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
T6Capacitat per dissenyar i avaluar sistemes operatius i servidors, aplicacions i sistemes basats en
computació distribuïda.
RA1Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.
    RA2 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies Cloud
Computing.
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies Cloud
Computing.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
T7Capacitat per comprendre i poder aplicar coneixements avançats de computació d'altes prestacions i
mètodes numèrics o computacionals a problemes d'enginyeria.
RA1Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals i coneix algunes tècniques
clàssiques lineals.
    RA3 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals i coneix algunes tècniques
clàssiques lineals.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA5Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.
    RA5 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA6Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.
    RA6 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA7Descriu els conceptes d'error, estabilitat i convergència d'un algorisme.
    RA7 - Descriu els conceptes d'error, estabilitat i convergència d'un algorisme.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA8És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.
    RA8 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA9Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.
    RA9 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA10Identifica i sap programar els algorismes bàsics per resoldre problemes de simulació de sistemes
evolutius.
    RA10 - Identifica i sap programar els algorismes bàsics per resoldre problemes de simulació de sistemes
evolutius.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA11Sap implementar models de xarxes complexes.
    RA11 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA12Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.
    RA12 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA13Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.
    RA13 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA14Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.
    RA14 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
T8Capacitat de dissenyar i desenvolupar sistemes, aplicacions i serveis informàtics en sistemes
encastats i ubics.
RA1Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.
    RA1 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
T9Capacitat per aplicar mètodes matemàtics, estadístics i d'intel•ligència artificial per
modelitzar, dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel•ligents i sistemes
basats en el coneixement.
RA1Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
la intel·ligència artificial.
    RA1 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
la intel·ligència artificial.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.
    RA2 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i sap utilitzar-los.
    RA3 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i sap utilitzar-los.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.
    RA4 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA5Entén la complexitat inherent als algorismes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algorismes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA6Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.
    RA6 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA7Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.
    RA7 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA8Interpreta correctament els resultats obtinguts amb un algoritme numèric.
    RA8 - Interpreta correctament els resultats obtinguts amb un algoritme numèric.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA9Representa coneixement aproximat i hi aplica mecanismes d'inferència per resoldre problemes
complexos.
    RA9 - Representa coneixement aproximat i hi aplica mecanismes d'inferència per resoldre problemes
complexos.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA10Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.
    RA10 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
T10Capacitat per utilitzar i desenvolupar metodologies, mètodes, tècniques, programes d'ús
específic, normes i estàndards de computació gràfica.
RA1Classifica els models respecte al seu àmbit d'aplicació.
    RA1 - Classifica els models respecte al seu àmbit d'aplicació.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Identifica els models de representació de dades utilitzats en els sistemes gràfics.
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzats en els sistemes gràfics.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades.
    RA3 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Valora els algoritmes necessaris per manipular els objectes que formen l'escena i la seva
visualització.
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per manipular els objectes que formen l'escena i la seva
visualització.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
T11Capacitat per conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar la interacció persona-ordinador de
productes, sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
RA1Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzades.
    RA1 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzades.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.
    RA2 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius.
    RA3 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
T12Capacitat per crear i explotar entorns virtuals, i per crear, gestionar i distribuir continguts
multimèdia.
RA1Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació.
    RA1 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Valora els algoritmes de representació de dades científiques.
    RA2 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
TFMElaboració, presentació i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, d'un
exercici original realitzat individualment davant d'un tribunal universitari. Consisteix en un
projecte integral d'enginyeria informàtica de naturalesa professional en què se sintetitzen les
competències adquirides en els ensenyaments.
RA1Desenvolupa adequadament una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.
    RA1 - Desenvolupa adequadament una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.
    RA2 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
projecte.
    RA3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
projecte.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.
    RA4 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA5Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.
    RA5 - Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA6Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.
    RA6 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
B1Aprendre a aprendre.
RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
B2 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
B3Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
RA6Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA12Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA14Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
B4 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en
àmbits tècnics concrets.
RA10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA13Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER