2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Graduate in Oenology (2014)
 Subjects
  CHEMISTRY II
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Introductory activities
S'avaluarà qualitativament la participació activa de l'estudiant en la posada en marxa de l'assignatura
Lecture
A1
B1
B5
S'avaluarà la participació activa de l'estudiant en les sessions expositives a l'aula, independentment del/s ponent/s 5
Laboratory practicals
A1
B1
B5
B6
C2
C4
S’avaluaran els informes de laboratori amb una puntuació que pot suposar 2 punts addicionals a la nota obtinguda a l’examen de pràctiques. 15
Presentations / expositions
B1
B5
B6
C2
C4
C6
S'avaluarà (i coavaluarà) la presentació sobre el procediment a seguir per tal de resoldre un problema enològic al laboratori, tant en començar com en acabar el curs 20
ICT practicals
B1
S'avaluarà la participació a Moodle i la coherència i seguiment del bloc de l'assignatura 5
Personal tuition
S'avaluarà qualitativament la implicació de l'estudiant en el correcte desenvolupament de l'assignatura (consultes, etc.)
Objective multiple-choice tests
A1
Es faran a l'aula tests de control de seguiment de l'assignatura, d'una durada màxima de 20 min. 10
Practical tests
A1
B1
B5
B6
C2
C4
Es farà un examen en finalitzar les pràctiques al laboratori 30
Oral tests
A1
B1
B5
B6
C2
C4
C6
S'avaluarà la presentació sobre el procediment a seguir per tal de resoldre un problema enològic al laboratori, en acabar el curs.

S'oferirà la possibilitat de fer una prova addicional (oral) en cas que la nota final sigui dubtosa.
10
Others  

Es tindrà en compte qualsevol altre input (assistència a seminaris, conferències, exposicions, etc.) que hagi estat iniciativa de l'estudiant

5
 
Other comments and second call

Per a la segona convocatòria es farà un test sobre els continguts teòrics i un altre sobre els continguts pràctics de l'assignatura. Caldrà haver demostrat seguiment mínim de la mateixa (evidències de participació a Mooodle i lliurament del 50% de les tasques). Caldrà haver obtingut una puntuació mínima de 3.5 en la part de teoria i un altre a la part de pràctiques per a fer promig.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tauletes i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.

L'AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES ES TROBA INTEGRADA A L'ASSIGNATURA. El seu grau d'assoliment afectarà a la qualificació de qualsevol de les tasques o proves en un percentatge variable en funció del seu tipus i s'indicarà en cada cas amb anterioritat (via Moodle). Durant el curs acadèmic 2014-15 es farà especial èmfasi en l'avaluació de les competències B6 i C4.