2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret (2002)
 Assignatures
  CONTRATACIÓ MERCANTIL
   Continguts
Tema Subtema
1. TEORIA GENERAL DE LES OBLIGACIONS I DELS CONTRACTES MERCANTILS. 1. Introducció.
2. Fonts.
3. Especialitats mercantils de la teoria general de les obligacions.
4. Especialitats mercantils de la teoria general dels contractes.

2. EL CONTRACTE DE COMPRA-VENDA MERCANTIL. 1. Introducció
2. Concepte i requisits de la compra-venda mercantil.
3. Contingut del contractel.
4. Extinció del contracte.
5. Compra-vendes especials.
6. El contracte de Leasing.

3. ELS CONTRACTES DE TRANSPORT TERRESTRE I AERI. 1. Introducció.
2. Qüestions generals sobre els contractes de transport.
3. El transport de coses per via terrestre.
4. El transport de viatgers per via terrestre.
5. El transport aeri de coses y viatgers.

4. ELS CONTRACTES DE COMISSIÓ, AGÈNCIA I MEDIACIÓ. 1. Introducció.
2. El contracte de comissió.
3. El contracte d’agència.
4. El contracte de mediació o correduria.
5. Analogies i diferències entre els contractes de agència, comissió i correduria.
6. El contracte de concessió o distribució.
7. Els contractes publicitaris.

5. ELS CONTRACTES DE DEPÒSIT I DE PRÉSTAM. 1. Introducció.
2. El contracte de deposi mercantil.
3. El contracte de prestem mercantil.

6. ELS CONTRACTES BANCARIS. 1. Introducció.
2. Dret mercantil i Dret bancari.
3. Els bancs. Concepte i classes.
4. Fonts del Dret mercantil bancari.
5. El contracte de compte corrent bancari.
6. Operacions bancàries passives.
7. Operacions bancàries actives.
8. Operacions bancàries neutres.

7. EL CONTRACTE D’ASSEGURANÇA. 1. Introducció.

2 . Teoria general.
2.1 Funció econòmica y pressupostos del segur privat.
2.2 Dret mercantil i dret de les assegurances.
2.3 Concepte i classificació del contracte d’assegurança.
2.4 Element del contracte d’assegurança.

3. Les assegurances contra danys: teoria general i tipus.
3.1 Les assegurances contra danys com a assegurances d’indemnització estricta.
3.2 Les obligacions de les parts a les assegurances contra danys.
3.3 L’alienació del objecte assegurat.
3.4 L’extinció del contracte d’assegurança contra danys.
3.5 L’assegurança contra incendis.
3.6 L’assegurança contra robatori.
3.7 Les assegurances agràries.
3.8 L’assegurança de transport terrestre de mercaderies.
3.9 L’assegurança de responsabilitat civil.
3.10 L’assegurança obligatòria d’automòbils.
3.11. L’assegurança de lucre cessant.
3.12 L’assegurança de crèdit i caució.
3.13 El contracte de reassegurança: funció econòmica i concepte.

4. Les assegurances de persones.
4.1 Introducció.
4.2 L’assegurança sobre la vida.
4.3 L’assegurança de malaltia.
4.4 L’assegurança d’accidents.