2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries El primer dia de classe es destinarà a exposar el desenvolupament de l'assignatura durant el quatrimestre, a explicar la dinàmica del curs i a la formació de grups de treball.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura. Consistirà en el desenvolupament del temari a través d'exposicions orals per part del professor de tres hores setmanals que s’impartiran previsiblement una hora els dilluns i dues hores els dimarts, durant les tretze setmanes de curs (del 22/09/2014 al 21/12/2014).La setmana del 22/09/2014 al 28/09/2014 es farà una hora més de classes de teoria. Períodicament es faran tests destinats a avaluar l'assimilació de continguts.
Treballs Lliurament d'un treball en grup més un video resum en el moment de fer la presentació oral del tema, segons un calendari prèviament publicat.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura. Consistirà en dues hores setmanals de classes durant deu setmanes(06/10/2014 al 14/12/2014) que s’impartiran previsiblement dues hores els dijous i els divendres i en les que es desenvoluparan dues àrees de continguts adreçades a aprofundir en l’aspecte pràctic de la teoria i a fer palès la importància de la CE en el dia a dia. Les dues àrees de continguts seran les següents: a) "Reculls de premsa", b) "Esquemes constitucionals".El "Recull de premsa" es basarà en fòrums de discussió sobre les notícies de premsa que tinguin un fons constitucional, amb l'objectiu de despertar l'interès de l'alumne per la vigència de la Constitució, aprendre a interpretar la notícia i estimular l'expressió oral.

Els "Esquemes constitucionals" consistiran en desenvolupar l'exposició oral de l'alumne a través de l'elaboració d'esquemes monogràfics i video basats en el contingut de l'assignatura i elaborats en un treball de recerca d'equip.

En cada sessió de pràctiques, també hi haurà un petit debat sobre el contingut exposat.
Atenció personalitzada Per aquesta assignatura s'ha preparat un web específic de suport, on l'alumne hi trobarà tot el material necessari i complementari adient.

Qualsevol dubte podrà ser consultat al professor, bé en les seves hores de despatx que seran comunicades degudament, o bé per correu electrònic, que seran contestades en temps breu.
L'alumne podrà seguir l'assignatura en una pàgina web creada pel professor específicament per la matèria.