2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRET PROCESSAL PENAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A3
la primera prova pràctica consistirà en l'entrega d'una pràctica que tindrà el valor del 20% de la nota; i la segona serà una pràctica integrada que es realitzarà a classe i tindrà el valor del 30% de la nota 50%
Proves orals
A3
C4
Realització d'un examen oral 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

- L'avaluació continuada consisteix en la realització de tres proves avaluatives: la primera consistirà en l'entrega d'una pràctica que tindrà el valor del 20% de la nota; la segona serà una pràctica integrada que es realitzarà a classe i tindrà el valor del 30% de la nota; i la tercera serà una prova teòrica oral de tot el temari de l'assignatura que tindrà el valor del 50% de la nota.

- En segona convocatòria es realitzà un únic examen de tot el temari.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.