2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
15 30 45
Sessió Magistral
25 0 25
Debats
5 10 15
Presentacions / exposicions
15 30 45
Estudis previs
0 20 20
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves pràctiques
1 0 1
Proves objectives de tipus test
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat