2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.
 A5 Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.
Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
Comprendre informació i articles de caràcter rutinari
Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
 C4 Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric