2020_21
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado en Finanzas y Contabilidad (2009)
 Asignaturas
  MACROECONOMÍA MONETARIA
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Explicació dels objectius i continguts de l'assignatura, les metodologies d'avaluació i les seves relacions amb les competències que l'alumne ha d'assolir. Informació sobre l'atenció personalitzada als alumnes.
Prova de coneixements previs de matemàtiques sense nota d'avaluació.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Resolució dels exercicis de cada tema a l'aula ordinària per part dels alumnes amb la correcció del professor
Debates Es realitzaran activitats a classe de discussió del material presentat i dels continguts dels curs.
Trabajos S’intentarà oferir la possibilitat de realitzar un treball col·laboratiu, però això dependrà de que es trobin socis a altres universitats.
Atención personalizada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.