2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES EXTERNES
   Criteris i procediments d'avaluació
Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat), una valoració externa (per part del centre de pràctiques) i una autovaloració (per part de l’estudiant).
Metodologies Competències Descripció Pes        
Estada de pràctiques
B1
B4
B5
C4
C6
Valoració de les competències previstes en el desenvolupament de les pràctiques externes per part del tutor/a de l'entitat col·laboradora
70%
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes
B1
B4
B5
C4
C6
Valoració del compliment i actitud de l'estudiant per part del tutor/a acadèmic. Aquesta valoració tindrà una qualificació de 0 si l'estudiant no ha respost l'enquesta de satisfacció sol.licitada per la coordinació de les pràctiques en el termini previst 10%
Memòria
C4
C6
Avaluació de l'Informe final de l'estudiant sobre l'estada en pràctiques. L'Informe ha d'incloure la descripció de les tasques desenvolupades i la seva valoració relacionant-les amb les competències previstes. 20%
Altres

Al final de l'estada en pràctiques i en el termini fixat per la coordinació, l'estudiant ha de respondre una enquesta de satisfacció sobre la informació rebuda, el procés de selecció i assignació, i el procés de desenvolupament i avaluació. L'enquesta permet incorporar tots aquells suggeriments que l'estudiant vulgui fer arribar.

0%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Les Pràctiques Externes tenen CONVOCATÒRIA ÚNICA.

Les Pràctiques Externes NO tenen CONVOCATÒRIA ADDICIONAL.

En determinats supòsits, les Pràctiques Externes es poden reconèixer. Tota la informació sobre el RECONEIXEMENT de les Pràctiques Externes es troba a la plana web de la Facultat d'Economia i Empresa http://www.fee.urv.cat/estudiants/practiquesestud/estudcurric/index.html