2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE) (2009)
 Assignatures
  MATEMÀTIQUES I
   Continguts
Tema Subtema
PART I: ANÀLISI REAL
TEMA 1. FUNCIÓ REAL DE VARIABLE REAL 1.1 Continuïtat i tipus de discontinuïtats
1.2 Derivada i elasticitat d'una funció
1.3 Extrems absoluts i relatius. Creixement i decreixement
1.4 Curvatura: concavitat i convexitat
1.5 Representació de funcions
TEMA 2. INTEGRACIÓ 2.1 Integral indefinida
2.2 Integral definida
PART II: ÀLGEBRA LINEAL
TEMA 3. MATRIUS I DETERMINANTS 3.1 Operacions de matrius
3.2 Determinant d'una matriu
3.3 Rang d'una matriu
TEMA 4. SISTEMES D'EQUACIONS LINEALS 4.1 Definició de sistema d'equacions lineals
4.2 Classificació de sistemes
4.3 Resolució de sistemes
TEMA 5. ESPAI RN 5.1 Definicions i exemples
5.2 Dependència i independència lineal
5.3 Producte escalar de vectors