2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A2
B6
C1
Exposició oral per part dels alumnes d'un tema concret o d'un traball (prèvia presentació escrita) 20%
Proves objectives de preguntes curtes
A2
B6
Prova final que es realitzarà en la data oficial de la 1ª convocatòria.

Inclou preguntes directes sobre un aspecte concret. L’alumne ha de respondre de manera directa mitjançant els coneixement que té sobre la matèria. La resposta que dóna l’alumne és breu
60%
Proves pràctiques
B6
C1
Proves que inclouen activitats, problemes o casos a resoldre. L'alumne ha de donar resposta a l'activitat plantejada, plasmant de manera pràctica, els coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura. 20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En la segona convocatòria no es guarda la nota de l'avaluació continuada. La prova constarà de dues parts que es farà el mateix dia i hora: la primera un examen de preguntes cortas (60% nota final) i la segona la resolució d'un cas pràctic (40%).