2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de grau d'ADE i Finances i Comptabilitat (2014)
 Assignatures
  ESTADÍSTICA II
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
A2
B1
C3
C4
Es realitzaran 2 proves al llarg del curs, on cadascuna puntua un 20% de la nota final.
40% nota final de la asignatura
Proves mixtes
A2
B1
C3
C4
L'examen en convocatòria oficial constarà de preguntes objectives (preguntes curtes o tipus test, en aquest cas les respostes errònies resten punts) i resolució de problemes en aquest cas amb formulari de màxim 2 fulls. 50% nota final de la asignatura
Altres   Qüestionaris Moodle de preguntes objectives a resoldre al llarg del curs 10% nota final de l'assignatura
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria: L'estructura de l'examen és idèntica a la de la primera convocatòria però la nota d'aquesta prova és el 100% de la nota final de l'assignatura.

En els exàmens caldrà portar les taules de Gauss i t-Student i es podran emprar calculadores científiques i únicament queden prohibits els dispositius que permeten la connexió a xarxes de dades.

Així mateix queden totalment prohibits a l'aula l'ús de telèfons i altres dispositius mòbils que puguin connectar-se a l'exterior. L'ús d'aquests dispositius suposaran per l'estudiant l'expulsió de l'aula.