2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura: competències, resultats d'aprenentatge, continguts, planificació, metodologies, atenció personalitzada, avaluació, fonts d'informació i recomanacions.
Sessió Magistral El professor explica els continguts teòrics de l’assignatura.
L’alumne participa de forma esporàdica per fer preguntes dels aspectes que no s’entenen.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària El professor resol a classe problemes vinculats amb els continguts de les classes magistrals.
L'estudiant participa de forma esporàdica per fer preguntes dels aspectes que no s’entenen.
Pràctiques a laboratoris L’estudiant abans d’assistir a classe de laboratori ha de descarregar, des de l’espai Moodle de l’assignatura, el guió de la pràctica i llegir-lo.
El professor de laboratori portarà un control d’assistència dels alumnes a les pràctiques. Abans d’iniciar la pràctica el professor farà una breu explicació de la mateixa indicant el material a utilitzar i distribució dels alumnes.
Les pràctiques les realitzen els estudiants distribuïts per grups amb la supervisió del professor.
Treballs L'estudiant realitzarà, de forma individual i amb caràcter no presencial, una pràctica de laboratori mitjançant una aplicació informàtica de lliure distribució. Aquesta pràctica serà presentada a classe de problemes i constarà d'un guió per dur-la a terme.
Cada estudiant presentarà un informe de la pràctica que serà avaluat.
Atenció personalitzada Els professors de l’assignatura donaran a conèixer la informació necessària on els alumnes puguin adreçar-se per fer les consultes.