2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Tercer CursQuart Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
7
2
2
4
1
1
6
SISTEMES DE COMUNICACIONS
1
7
2
2
4
1
0
6
SISTEMES DISTRIBUÏTS
1
7
2
2
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
A1Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l’àmbit de l’enginyeria de
telecomunicació que tinguin per objecte la concepció i el desenvolupament o l’explotació de
xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
RA1Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix els darrers avenços en tecnologies de xarxa d’alta velocitat i gran abast

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Dissenya convertidors AC/DC
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Dissenya convertidors AC/DC

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/DC

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Conoce las principales topologías convertidoras de potencia DC/AC

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Sap configurar un tallafocs
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA12 - Sap configurar un tallafocs

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA13Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA13 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA14Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA14 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA15Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA15 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA16Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA16 - Sap gestionar projectes de telecomunicació, realitzar gestió d’operacions i anàlisi de
processos.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA17Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA17 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
A2Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges,
estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic
de la telecomunicació.
RA1Coneix el Sistema Internacional de mesures.
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Mesura magnituds físiques.
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Estima els errors dels resultats de mesures.
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Coneix els fonaments de la cinemàtica.
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Coneix els principis de la conservació de l'energia.
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Coneix el comportament elàstic dels sòlids.
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA13Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA14Coneix i aplica la llei de Coulomb.
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA15Entén el concepte de capacitat elèctrica.
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA16Analitza circuits bàsics de corrent continu.
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA17Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA18Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA19Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA20És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA20 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
A3Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el
desenvolupament de la professió d’Enginyer Tècnic de Telecomunicació i facilitat per al maneig
d’especificacions, reglaments i normes d’obligat compliment.
RA1Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Aplica el reglament de BT en instal·lacions de telecomunicació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics i de certificació d’ICTs.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics de cablejat estructurat.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Coneix la normativa i sap realitzar projectes tècnics d’estacions de radiodifusió sonora i de
televisió.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Coneix els sistemes i aplicacions de domòtica i llar digital.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Coneix la normativa d’aïllaments acústics i línies bàsiques de sonorització.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
A4Capacitat per analitzar, utilitzar i desenvolupar tecnologia en l’àmbit de les telecomunicacions.

RA1Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Coneix el concepte de la realimentació
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9 Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10 Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11 Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA13Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA14Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA15Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA16Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA17Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA18Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA19Sap mesurar senyals modulats analògicament.
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA20Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA21Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA22Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA23Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA24Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA25Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA26Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA27Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA28Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA29Utilitza correctament els conversors A/D i D/A
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA30Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA31Comprèn el concepte de Polarització.
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA32Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA33Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA34Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA35Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA36Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA37Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA38Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA39 Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA40Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA41Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.
    RA41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA42Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.
    RA42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA43Comprèn el funcionament d’una línia de transmissió en regim permanent sinusoïdal.
    RA43 - Comprèn el funcionament d’una línia de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA43 - Comprèn el funcionament d’una línia de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA43 - Comprèn el funcionament d’una línia de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA44 Coneix la impedància d’entrada d’una línia de transmissió.
    RA44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línia de transmissió.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línia de transmissió.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línia de transmissió.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA45Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.
    RA45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA46Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.
    RA46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA47Comprèn la definició dels paràmetres S.
    RA47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA48Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.
    RA48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA49Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.
    RA49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA50Comprèn el funcionament de ressonadors.
    RA50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA51Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.
    RA51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA52 Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.
    RA52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA53 Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.
    RA53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA54Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.
    RA54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA55Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.
    RA55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA56Comprèn el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.
    RA56 - Comprèn el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA56 - Comprèn el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA56 - Comprèn el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA57 Entén la definició del Factor de soroll.
    RA57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA58Sap aplicar la Formula de Friis.
    RA58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA59Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.
    RA59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA60Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.
    RA60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA61Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.
    RA61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA62Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.
    RA62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA63Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.
    RA63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA64És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.
    RA64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA65Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.
    RA65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA66Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment
    RA66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA67Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los
    RA67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA68Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets
    RA68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA69Entén el funcionament d’antenes tipus botzina
    RA69 - Entén el funcionament d’antenes tipus botzina

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA69 - Entén el funcionament d’antenes tipus botzina

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA69 - Entén el funcionament d’antenes tipus botzina

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA70Coneix el funcionament d’antenes microstrip més habituals
    RA70 - Coneix el funcionament d’antenes microstrip més habituals

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA70 - Coneix el funcionament d’antenes microstrip més habituals

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA70 - Coneix el funcionament d’antenes microstrip més habituals

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA71Sap configurar els principals serveis de xarxa.
    RA71 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA71 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA71 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA72Coneix l’estructura, el funcionament, la programació i les principals aplicacions dels
microprocessadors i els microcontrol·ladors
    RA72 - Coneix l’estructura, el funcionament, la programació i les principals aplicacions dels
microprocessadors i els microcontrol·ladors

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA72 - Coneix l’estructura, el funcionament, la programació i les principals aplicacions dels
microprocessadors i els microcontrol·ladors

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA72 - Coneix l’estructura, el funcionament, la programació i les principals aplicacions dels
microprocessadors i els microcontrol·ladors

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA73Utilitza el format per a comprimir contingut digital adient a cada situació.
    RA73 - Utilitza el format per a comprimir contingut digital adient a cada situació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA73 - Utilitza el format per a comprimir contingut digital adient a cada situació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA73 - Utilitza el format per a comprimir contingut digital adient a cada situació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA74Comprèn les característiques dels diferents sistemes d’emmagatzematge de contingut digital.
    RA74 - Comprèn les característiques dels diferents sistemes d’emmagatzematge de contingut digital.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA74 - Comprèn les característiques dels diferents sistemes d’emmagatzematge de contingut digital.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA74 - Comprèn les característiques dels diferents sistemes d’emmagatzematge de contingut digital.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA75Coneix les tecnologies d’accés als continguts digitals.
    RA75 - Coneix les tecnologies d’accés als continguts digitals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA75 - Coneix les tecnologies d’accés als continguts digitals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA75 - Coneix les tecnologies d’accés als continguts digitals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA76Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.
    RA76 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA76 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA76 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA77Coneix el soroll en dispositius passius
    RA77 - Coneix el soroll en dispositius passius

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA77 - Coneix el soroll en dispositius passius

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA77 - Coneix el soroll en dispositius passius

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA78 Coneix el funcionament i característiques principals dels diferents tipus d’amplificadors (Baix
soroll, potència i de banda ampla)
    RA78 - Coneix el funcionament i característiques principals dels diferents tipus d’amplificadors (Baix
soroll, potència i de banda ampla)

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA78 - Coneix el funcionament i característiques principals dels diferents tipus d’amplificadors (Baix
soroll, potència i de banda ampla)

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA78 - Coneix el funcionament i característiques principals dels diferents tipus d’amplificadors (Baix
soroll, potència i de banda ampla)

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA79Coneix el funcionament i sap especificar un filtre en un sistema de comunicacions
    RA79 - Coneix el funcionament i sap especificar un filtre en un sistema de comunicacions

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA79 - Coneix el funcionament i sap especificar un filtre en un sistema de comunicacions

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA79 - Coneix el funcionament i sap especificar un filtre en un sistema de comunicacions

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA80Coneix el funcionament, us de mescladors i tipus més habituals
    RA80 - Coneix el funcionament, us de mescladors i tipus més habituals

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA80 - Coneix el funcionament, us de mescladors i tipus més habituals

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA80 - Coneix el funcionament, us de mescladors i tipus més habituals

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA81Coneix els components d’un sistema PLL
    RA81 - Coneix els components d’un sistema PLL

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA81 - Coneix els components d’un sistema PLL

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA81 - Coneix els components d’un sistema PLL

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA82Coneix el concepte de circuit integrats monolítics de microones (RFIC)
    RA82 - Coneix el concepte de circuit integrats monolítics de microones (RFIC)

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA82 - Coneix el concepte de circuit integrats monolítics de microones (RFIC)

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA82 - Coneix el concepte de circuit integrats monolítics de microones (RFIC)

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA83Coneix les diferents tecnologies per dispositius actius (CMOS, SiGe, GaAs, HBT)
    RA83 - Coneix les diferents tecnologies per dispositius actius (CMOS, SiGe, GaAs, HBT)

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA83 - Coneix les diferents tecnologies per dispositius actius (CMOS, SiGe, GaAs, HBT)

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA83 - Coneix les diferents tecnologies per dispositius actius (CMOS, SiGe, GaAs, HBT)

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA84Coneix les diferents tecnologies per dispositius passius (SAW, FBAR, MEMS)
    RA84 - Coneix les diferents tecnologies per dispositius passius (SAW, FBAR, MEMS)

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA84 - Coneix les diferents tecnologies per dispositius passius (SAW, FBAR, MEMS)

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA84 - Coneix les diferents tecnologies per dispositius passius (SAW, FBAR, MEMS)

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA85Coneix el funcionament de sistemes de telefonia mòbil de segona generació com el GSM
    RA85 - Coneix el funcionament de sistemes de telefonia mòbil de segona generació com el GSM

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA85 - Coneix el funcionament de sistemes de telefonia mòbil de segona generació com el GSM

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA85 - Coneix el funcionament de sistemes de telefonia mòbil de segona generació com el GSM

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA86Coneix el principis bàsics de sistemes de tercera generació (UMTS)
    RA86 - Coneix el principis bàsics de sistemes de tercera generació (UMTS)

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA86 - Coneix el principis bàsics de sistemes de tercera generació (UMTS)

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA86 - Coneix el principis bàsics de sistemes de tercera generació (UMTS)

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA87Coneix el principi de funcionament de sistemes de posicionament
    RA87 - Coneix el principi de funcionament de sistemes de posicionament

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA87 - Coneix el principi de funcionament de sistemes de posicionament

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA87 - Coneix el principi de funcionament de sistemes de posicionament

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA88Coneix els riscos de les comunicacions TCP/IP
    RA88 - Coneix els riscos de les comunicacions TCP/IP

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA88 - Coneix els riscos de les comunicacions TCP/IP

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA88 - Coneix els riscos de les comunicacions TCP/IP

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA89Coneix les tècniques per crear un sistema de decepció
    RA89 - Coneix les tècniques per crear un sistema de decepció

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA89 - Coneix les tècniques per crear un sistema de decepció

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA89 - Coneix les tècniques per crear un sistema de decepció

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA90Sap dissenyar l’arquitectura de seguretat d’un sistema informàtic
    RA90 - Sap dissenyar l’arquitectura de seguretat d’un sistema informàtic

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA90 - Sap dissenyar l’arquitectura de seguretat d’un sistema informàtic

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA90 - Sap dissenyar l’arquitectura de seguretat d’un sistema informàtic

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA91Comprèn el funcionament dels criptosistemes simètrics i asimètrics
    RA91 - Comprèn el funcionament dels criptosistemes simètrics i asimètrics

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA91 - Comprèn el funcionament dels criptosistemes simètrics i asimètrics

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA91 - Comprèn el funcionament dels criptosistemes simètrics i asimètrics

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA92Comprèn el funcionament d’una infraestructura de clau pública
    RA92 - Comprèn el funcionament d’una infraestructura de clau pública

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA92 - Comprèn el funcionament d’una infraestructura de clau pública

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA92 - Comprèn el funcionament d’una infraestructura de clau pública

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA93Coneix els diferents protocols segurs utilitzats actualment en comunicacions TCP/IP
    RA93 - Coneix els diferents protocols segurs utilitzats actualment en comunicacions TCP/IP

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA93 - Coneix els diferents protocols segurs utilitzats actualment en comunicacions TCP/IP

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA93 - Coneix els diferents protocols segurs utilitzats actualment en comunicacions TCP/IP

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA94Dissenya i implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny, integrant diverses
tecnologies
    RA94 - Dissenya i implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny, integrant diverses
tecnologies

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA94 - Dissenya i implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny, integrant diverses
tecnologies

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA94 - Dissenya i implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny, integrant diverses
tecnologies

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA95Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d’aplicacions web
    RA95 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d’aplicacions web

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA95 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d’aplicacions web

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA95 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d’aplicacions web

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA96Comprèn els diferents requisits necessaris per al disseny d’arquitectures distribuïdes
    RA96 - Comprèn els diferents requisits necessaris per al disseny d’arquitectures distribuïdes

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA96 - Comprèn els diferents requisits necessaris per al disseny d’arquitectures distribuïdes

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA96 - Comprèn els diferents requisits necessaris per al disseny d’arquitectures distribuïdes

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA97Comprèn els diferents requisits necessaris per al disseny d’arquitectures per entorns mòbils
    RA97 - Comprèn els diferents requisits necessaris per al disseny d’arquitectures per entorns mòbils

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA97 - Comprèn els diferents requisits necessaris per al disseny d’arquitectures per entorns mòbils

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA97 - Comprèn els diferents requisits necessaris per al disseny d’arquitectures per entorns mòbils

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA98Desenvolupa aplicacions client-servidor amb sockets
    RA98 - Desenvolupa aplicacions client-servidor amb sockets

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA98 - Desenvolupa aplicacions client-servidor amb sockets

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA98 - Desenvolupa aplicacions client-servidor amb sockets

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA99Implanta i analitza el rendiment de plataformes web
    RA99 - Implanta i analitza el rendiment de plataformes web

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA99 - Implanta i analitza el rendiment de plataformes web

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA99 - Implanta i analitza el rendiment de plataformes web

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA100Implanta un model d’arquitectura distribuïda i analitza el tràfic generat
    RA100 - Implanta un model d’arquitectura distribuïda i analitza el tràfic generat

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA100 - Implanta un model d’arquitectura distribuïda i analitza el tràfic generat

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA100 - Implanta un model d’arquitectura distribuïda i analitza el tràfic generat

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA101Desenvolupa aplicacions per a dispositius mòbils
    RA101 - Desenvolupa aplicacions per a dispositius mòbils

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA101 - Desenvolupa aplicacions per a dispositius mòbils

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA101 - Desenvolupa aplicacions per a dispositius mòbils

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA102Coneix les diferents arquitectures distribuïdes existents
    RA102 - Coneix les diferents arquitectures distribuïdes existents

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA102 - Coneix les diferents arquitectures distribuïdes existents

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA102 - Coneix les diferents arquitectures distribuïdes existents

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA103Resol problemes de consistència i tolerància a fallides.
    RA103 - Resol problemes de consistència i tolerància a fallides.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA103 - Resol problemes de consistència i tolerància a fallides.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA103 - Resol problemes de consistència i tolerància a fallides.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA104Estudia els diferents tipus de middleware per a diferents arquitectures distribuïdes
    RA104 - Estudia els diferents tipus de middleware per a diferents arquitectures distribuïdes

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA104 - Estudia els diferents tipus de middleware per a diferents arquitectures distribuïdes

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA104 - Estudia els diferents tipus de middleware per a diferents arquitectures distribuïdes

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA105Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots
    RA105 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA105 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA105 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA106Coneix la programació de serveis distribuïts en entorns Internet de gran escala
    RA106 - Coneix la programació de serveis distribuïts en entorns Internet de gran escala

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA106 - Coneix la programació de serveis distribuïts en entorns Internet de gran escala

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA106 - Coneix la programació de serveis distribuïts en entorns Internet de gran escala

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA107Comprèn la dinàmica dels sistemes amb pèrdua i dels sistemes amb demora
    RA107 - Comprèn la dinàmica dels sistemes amb pèrdua i dels sistemes amb demora

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA107 - Comprèn la dinàmica dels sistemes amb pèrdua i dels sistemes amb demora

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA107 - Comprèn la dinàmica dels sistemes amb pèrdua i dels sistemes amb demora

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA108Comprèn els conceptes que permeten analitzar la qualitat del servei d’un sistema
    RA108 - Comprèn els conceptes que permeten analitzar la qualitat del servei d’un sistema

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA108 - Comprèn els conceptes que permeten analitzar la qualitat del servei d’un sistema

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA108 - Comprèn els conceptes que permeten analitzar la qualitat del servei d’un sistema

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA109Sap usar un simulador per modelar i analitzar el funcionament d’un sistema
    RA109 - Sap usar un simulador per modelar i analitzar el funcionament d’un sistema

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA109 - Sap usar un simulador per modelar i analitzar el funcionament d’un sistema

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA109 - Sap usar un simulador per modelar i analitzar el funcionament d’un sistema

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA110Realitza individualment un projecte integral de naturalesa professional en l’àmbit de
l’Enginyeria de les Telecomunicacions
    RA110 - Realitza individualment un projecte integral de naturalesa professional en l’àmbit de
l’Enginyeria de les Telecomunicacions

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA110 - Realitza individualment un projecte integral de naturalesa professional en l’àmbit de
l’Enginyeria de les Telecomunicacions

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA110 - Realitza individualment un projecte integral de naturalesa professional en l’àmbit de
l’Enginyeria de les Telecomunicacions

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA111Identifica, busca les diferents alternatives, avalua les especificacions i aplica als seus dissenys
els diferents dispositius optoelectrònics que formen part d’un sistema de comunicacions.
    RA111 - Identifica, busca les diferents alternatives, avalua les especificacions i aplica als seus dissenys
els diferents dispositius optoelectrònics que formen part d’un sistema de comunicacions.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA111 - Identifica, busca les diferents alternatives, avalua les especificacions i aplica als seus dissenys
els diferents dispositius optoelectrònics que formen part d’un sistema de comunicacions.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA111 - Identifica, busca les diferents alternatives, avalua les especificacions i aplica als seus dissenys
els diferents dispositius optoelectrònics que formen part d’un sistema de comunicacions.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA112Coneix els radars d’ona continua i FM
    RA112 - Coneix els radars d’ona continua i FM

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA112 - Coneix els radars d’ona continua i FM

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA112 - Coneix els radars d’ona continua i FM

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA113Coneix les tècniques de compressió de polsos
    RA113 - Coneix les tècniques de compressió de polsos

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA113 - Coneix les tècniques de compressió de polsos

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA113 - Coneix les tècniques de compressió de polsos

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA114Coneix el funcionament de radar de seguiment
    RA114 - Coneix el funcionament de radar de seguiment

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA114 - Coneix el funcionament de radar de seguiment

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA114 - Coneix el funcionament de radar de seguiment

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA115Comprèn el procés de generació d’un senyal digital
    RA115 - Comprèn el procés de generació d’un senyal digital

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA115 - Comprèn el procés de generació d’un senyal digital

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA115 - Comprèn el procés de generació d’un senyal digital

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA116Entén el significat de la fórmula de capacitat de Shannon relativa a la transmissió de dades
    RA116 - Entén el significat de la fórmula de capacitat de Shannon relativa a la transmissió de dades

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA116 - Entén el significat de la fórmula de capacitat de Shannon relativa a la transmissió de dades

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA116 - Entén el significat de la fórmula de capacitat de Shannon relativa a la transmissió de dades

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA117Sap classificar el diferents mitjans (alàmbrics o no) per transmetre la informació
    RA117 - Sap classificar el diferents mitjans (alàmbrics o no) per transmetre la informació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA117 - Sap classificar el diferents mitjans (alàmbrics o no) per transmetre la informació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA117 - Sap classificar el diferents mitjans (alàmbrics o no) per transmetre la informació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA118Sap classificar els diferents tipus de busos intel·ligents utilitzats a la indústria
    RA118 - Sap classificar els diferents tipus de busos intel·ligents utilitzats a la indústria

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA118 - Sap classificar els diferents tipus de busos intel·ligents utilitzats a la indústria

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA118 - Sap classificar els diferents tipus de busos intel·ligents utilitzats a la indústria

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA119Comprèn els conceptes bàsics de transmissió per fibra òptica i els diferents tipus de fibres
    RA119 - Comprèn els conceptes bàsics de transmissió per fibra òptica i els diferents tipus de fibres

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA119 - Comprèn els conceptes bàsics de transmissió per fibra òptica i els diferents tipus de fibres

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA119 - Comprèn els conceptes bàsics de transmissió per fibra òptica i els diferents tipus de fibres

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA120Entén els diversos tipus de etiquetes passives RFID
    RA120 - Entén els diversos tipus de etiquetes passives RFID

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA120 - Entén els diversos tipus de etiquetes passives RFID

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA120 - Entén els diversos tipus de etiquetes passives RFID

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA121Comprèn els conceptes bàsic de modulacions en banda ampla
    RA121 - Comprèn els conceptes bàsic de modulacions en banda ampla

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA121 - Comprèn els conceptes bàsic de modulacions en banda ampla

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA121 - Comprèn els conceptes bàsic de modulacions en banda ampla

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
A5Capacitat per utilitzar la instrumentació necessària per a sistemes de telecomunicacions.
RA1Coneix les zones de Fresnel i Fraunhofer
    RA1 - Coneix les zones de Fresnel i Fraunhofer

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix les zones de Fresnel i Fraunhofer

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix les zones de Fresnel i Fraunhofer

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Coneix sistemes d’alimentació de dipols
    RA2 - Coneix sistemes d’alimentació de dipols

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Coneix sistemes d’alimentació de dipols

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Coneix sistemes d’alimentació de dipols

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Coneix a nivell bàsic els sistemes de mesura del guany, diagrama, impedància, polarització i
eficiència i secció recta
    RA3 - Coneix a nivell bàsic els sistemes de mesura del guany, diagrama, impedància, polarització i
eficiència i secció recta

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Coneix a nivell bàsic els sistemes de mesura del guany, diagrama, impedància, polarització i
eficiència i secció recta

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Coneix a nivell bàsic els sistemes de mesura del guany, diagrama, impedància, polarització i
eficiència i secció recta

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Coneix el mètode de mesura de factor de soroll utilitzant el mètode del factor Y
    RA4 - Coneix el mètode de mesura de factor de soroll utilitzant el mètode del factor Y

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Coneix el mètode de mesura de factor de soroll utilitzant el mètode del factor Y

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Coneix el mètode de mesura de factor de soroll utilitzant el mètode del factor Y

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Coneix la mesura de la distorsió. Test de 2 tons. AM-AM, AM-PM. ACPR, EVM
    RA5 - Coneix la mesura de la distorsió. Test de 2 tons. AM-AM, AM-PM. ACPR, EVM

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix la mesura de la distorsió. Test de 2 tons. AM-AM, AM-PM. ACPR, EVM

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Coneix la mesura de la distorsió. Test de 2 tons. AM-AM, AM-PM. ACPR, EVM

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Coneix i utilitza aplicacions per desenvolupar la gestió de xarxa, serveis i infraestructures de
telecomunicació.
    RA6 - Coneix i utilitza aplicacions per desenvolupar la gestió de xarxa, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Coneix i utilitza aplicacions per desenvolupar la gestió de xarxa, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Coneix i utilitza aplicacions per desenvolupar la gestió de xarxa, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
FB1Capacitat per resoldre els problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud
per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul
diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics,
algorísmia numèrica, estadística i optimització.
RA1Determina el conjunt solució d'una inequació.
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Aproxima numèricament zeros de funcions.
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA13Calcula integrals de funcions bàsiques.
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA14Aproxima numèricament una integral definida.
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA15Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA16Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA17Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA18Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA19Resol equacions diferencials de primer ordre.
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA20Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA21Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA22Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA23Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA24Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA25Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA26Comprèn el concepte de Jacobià.
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA27Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA28Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA29Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA30Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA31Analitza si una funció és diferenciable.
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA32Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA33Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA34Comprèn els fonaments de les EDP.
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA35Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA36Determina bases de subespais vectorials concrets.
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA37Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA38Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA39Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA40Calcula el determinant d'una matriu quadrada.
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA41Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA42Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA43Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA44Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA45Determina la posició relativa de rectes i plans.
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA46Resol problemes mètrics entre rectes i plans.
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
FB2Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades
i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
RA1Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Comprèn el procés de compilació.
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Defineix subrutines.
    RA10 - Defineix subrutines.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA10 - Defineix subrutines.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Defineix subrutines.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Utilitza i crea biblioteques de subrutines.
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA13Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA14Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA15És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.
    RA15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA16Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.
    RA16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA17Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.
    RA17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA18Entén els diversos tipus de modulació digital bàsics i les característiques de cadascuna
    RA18 - Entén els diversos tipus de modulació digital bàsics i les característiques de cadascuna

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA18 - Entén els diversos tipus de modulació digital bàsics i les característiques de cadascuna

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA18 - Entén els diversos tipus de modulació digital bàsics i les característiques de cadascuna

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA19Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació de qualsevol tipus
d’instal·lació en dibuix isomètric.
    RA19 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació de qualsevol tipus
d’instal·lació en dibuix isomètric.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA19 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació de qualsevol tipus
d’instal·lació en dibuix isomètric.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA19 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació de qualsevol tipus
d’instal·lació en dibuix isomètric.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
FB3Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps, ones i electromagnetisme i aplicació per resoldre problemes propis de
RA1Coneix el Sistema Internacional de mesures.
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Mesura magnituds físiques.
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Estima els errors dels resultats de mesures.
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Coneix els fonaments de la cinemàtica.
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Coneix els principis de la conservació de l'energia.
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA13Coneix el comportament elàstic dels sòlids.
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA14Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA15Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA16Coneix i aplica la llei de Coulomb.
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA17Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA18Comprèn el teorema de Gauss.
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA19Coneix el concepte d'energia electrostàtica.
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA20Coneix les característiques dels conductors.
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA21Entén el concepte de capacitat elèctrica.
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA22Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA23Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA24Analitza circuits bàsics de corrent continu.
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA25Coneix el concepte de camp magnètic.
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA26Comprèn el concepte de forces magnètiques.
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA27Coneix el moment magnètic d'una espira.
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA28Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA29Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA30Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA31Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA32Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA33Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA34Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
FB4Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades
relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels
semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, tecnologia de materials
i l'aplicació per resoldre problemes propis de l'enginyeria.
RA1Coneix i classificar diferents classes de senyals.
    RA1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Coneix les diferents operacions sobre un senyal.
    RA2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.
    RA3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Determina el punt d'equilibri d'un sistema.
    RA4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Coneix com linealitzar sistemes
    RA5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.
    RA6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema
    RA7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Estableix i resol la integral de convolució
    RA8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa
    RA9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació
    RA10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Determina la transformada de Laplace directa i inversa
    RA11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals
    RA12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA13Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència
    RA13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA14Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre
    RA14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA15Coneix el concepte de la realimentació
    RA15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA16Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals
    RA16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA17Coneix el concepte d'estat i variable d'estat
    RA17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA18Planteja i resol l'equació d'estat
    RA18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA19Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència
    RA19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA20Determina les formes canòniques de representació d'un sistema
    RA20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA21Coneix la realimentació d'estat
    RA21 - Coneix la realimentació d'estat

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA21 - Coneix la realimentació d'estat

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA21 - Coneix la realimentació d'estat

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA22Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència
    RA22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA23Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre
    RA23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA24Coneix els filtres analògics bàsics
    RA24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA25Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).
    RA25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA26Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.
    RA26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA27Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.
    RA27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA28Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.
    RA28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA29Coneix el concepte d’equivalència de bipols i les diferents associacions d’elements passius i
actius.
    RA29 - Coneix el concepte d’equivalència de bipols i les diferents associacions d’elements passius i
actius.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA29 - Coneix el concepte d’equivalència de bipols i les diferents associacions d’elements passius i
actius.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA29 - Coneix el concepte d’equivalència de bipols i les diferents associacions d’elements passius i
actius.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA30Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.
    RA30 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA30 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA30 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA31Utilitza els teoremes de Thevenin i Norton en l’anàlisi de circuits.
    RA31 - Utilitza els teoremes de Thevenin i Norton en l’anàlisi de circuits.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA31 - Utilitza els teoremes de Thevenin i Norton en l’anàlisi de circuits.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA31 - Utilitza els teoremes de Thevenin i Norton en l’anàlisi de circuits.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA32Transforma una configuració en estrella en una configuració en triangle, i viceversa.
    RA32 - Transforma una configuració en estrella en una configuració en triangle, i viceversa.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA32 - Transforma una configuració en estrella en una configuració en triangle, i viceversa.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA32 - Transforma una configuració en estrella en una configuració en triangle, i viceversa.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA33Coneix el concepte de xarxa amb dos ports.
    RA33 - Coneix el concepte de xarxa amb dos ports.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA33 - Coneix el concepte de xarxa amb dos ports.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA33 - Coneix el concepte de xarxa amb dos ports.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA34Utilitza conceptes i teoremes d’utilitat en l’anàlisi de circuits: element superflu,
proporcionalitat, superposició, reciprocitat, compensació, màxima transferència de potència,
    RA34 - Utilitza conceptes i teoremes d’utilitat en l’anàlisi de circuits: element superflu,
proporcionalitat, superposició, reciprocitat, compensació, màxima transferència de potència,

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA34 - Utilitza conceptes i teoremes d’utilitat en l’anàlisi de circuits: element superflu,
proporcionalitat, superposició, reciprocitat, compensació, màxima transferència de potència,

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA34 - Utilitza conceptes i teoremes d’utilitat en l’anàlisi de circuits: element superflu,
proporcionalitat, superposició, reciprocitat, compensació, màxima transferència de potència,

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA35Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.
    RA35 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA35 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA35 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA36Analitza i dissenya circuits amb amplificadors operacionals ideals que efectuïn operacions
senzilles amb senyals.
    RA36 - Analitza i dissenya circuits amb amplificadors operacionals ideals que efectuïn operacions
senzilles amb senyals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA36 - Analitza i dissenya circuits amb amplificadors operacionals ideals que efectuïn operacions
senzilles amb senyals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA36 - Analitza i dissenya circuits amb amplificadors operacionals ideals que efectuïn operacions
senzilles amb senyals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA37Analitza circuits amb el mètode de malles.
    RA37 - Analitza circuits amb el mètode de malles.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA37 - Analitza circuits amb el mètode de malles.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA37 - Analitza circuits amb el mètode de malles.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA38Analitza circuits amb el mètode de nodes.
    RA38 - Analitza circuits amb el mètode de nodes.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA38 - Analitza circuits amb el mètode de nodes.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA38 - Analitza circuits amb el mètode de nodes.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA39Coneix els conceptes de fasor i d’impedància i d’admitància complexes.
    RA39 - Coneix els conceptes de fasor i d’impedància i d’admitància complexes.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA39 - Coneix els conceptes de fasor i d’impedància i d’admitància complexes.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA39 - Coneix els conceptes de fasor i d’impedància i d’admitància complexes.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA40Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.
    RA40 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA40 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA40 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA41Determina els llocs geomètrics d’impedàncies i d’admitàncies complexes.
    RA41 - Determina els llocs geomètrics d’impedàncies i d’admitàncies complexes.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA41 - Determina els llocs geomètrics d’impedàncies i d’admitàncies complexes.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA41 - Determina els llocs geomètrics d’impedàncies i d’admitàncies complexes.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA42 Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.
    RA42 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA42 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA42 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA43Analitza circuits acoblats magnèticament en RPS.
    RA43 - Analitza circuits acoblats magnèticament en RPS.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA43 - Analitza circuits acoblats magnèticament en RPS.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA43 - Analitza circuits acoblats magnèticament en RPS.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA44 Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.
    RA44 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA44 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA44 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA45 Utilitza el teorema de màxima transferència de potència en RPS.
    RA45 - Utilitza el teorema de màxima transferència de potència en RPS.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA45 - Utilitza el teorema de màxima transferència de potència en RPS.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA45 - Utilitza el teorema de màxima transferència de potència en RPS.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA46 Coneix la importància del factor de potència en el transport d’energia elèctrica.
    RA46 - Coneix la importància del factor de potència en el transport d’energia elèctrica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA46 - Coneix la importància del factor de potència en el transport d’energia elèctrica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA46 - Coneix la importància del factor de potència en el transport d’energia elèctrica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA47 Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.
    RA47 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA47 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA47 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA48 Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.
    RA48 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA48 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA48 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA49 Analitza els circuits ressonants sèrie i paral·lel.
    RA49 - Analitza els circuits ressonants sèrie i paral·lel.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA49 - Analitza els circuits ressonants sèrie i paral·lel.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA49 - Analitza els circuits ressonants sèrie i paral·lel.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA50Coneix el principi físic dels semiconductors, així com les seves propietats elèctriques i
òptiques
    RA50 - Coneix el principi físic dels semiconductors, així com les seves propietats elèctriques i
òptiques

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA50 - Coneix el principi físic dels semiconductors, així com les seves propietats elèctriques i
òptiques

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA50 - Coneix el principi físic dels semiconductors, així com les seves propietats elèctriques i
òptiques

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA51Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics
    RA51 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA51 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA51 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA52Utilitza correctament els conversors A/D i D/A
    RA52 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA52 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA52 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA53Dibuixa i identifica l'espectre de línia unilateral i bilateral d'un senyal conformada per una suma
de senoides
    RA53 - Dibuixa i identifica l'espectre de línia unilateral i bilateral d'un senyal conformada per una suma
de senoides

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA53 - Dibuixa i identifica l'espectre de línia unilateral i bilateral d'un senyal conformada per una suma
de senoides

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA53 - Dibuixa i identifica l'espectre de línia unilateral i bilateral d'un senyal conformada per una suma
de senoides

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA54Calcula el valor mitjà, la potència mitjana, l'energia total d'un senyal
    RA54 - Calcula el valor mitjà, la potència mitjana, l'energia total d'un senyal

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA54 - Calcula el valor mitjà, la potència mitjana, l'energia total d'un senyal

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA54 - Calcula el valor mitjà, la potència mitjana, l'energia total d'un senyal

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA55Escriu la transformada de Fourier i la seva transformada inversa
    RA55 - Escriu la transformada de Fourier i la seva transformada inversa

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA55 - Escriu la transformada de Fourier i la seva transformada inversa

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA55 - Escriu la transformada de Fourier i la seva transformada inversa

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA56Identifica les propietats d'un senyal en el domini temporal a partir de la seva representació en el
domini freqüencial i viceversa
    RA56 - Identifica les propietats d'un senyal en el domini temporal a partir de la seva representació en el
domini freqüencial i viceversa

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA56 - Identifica les propietats d'un senyal en el domini temporal a partir de la seva representació en el
domini freqüencial i viceversa

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA56 - Identifica les propietats d'un senyal en el domini temporal a partir de la seva representació en el
domini freqüencial i viceversa

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA57Enuncia i aplica el teorema de Parseval i de Rayleigh
    RA57 - Enuncia i aplica el teorema de Parseval i de Rayleigh

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA57 - Enuncia i aplica el teorema de Parseval i de Rayleigh

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA57 - Enuncia i aplica el teorema de Parseval i de Rayleigh

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA58Utilitza els teoremes de les transformades: retard, superposició, canvi d'escala, translació,
modulació, diferenciació i integració
    RA58 - Utilitza els teoremes de les transformades: retard, superposició, canvi d'escala, translació,
modulació, diferenciació i integració

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA58 - Utilitza els teoremes de les transformades: retard, superposició, canvi d'escala, translació,
modulació, diferenciació i integració

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA58 - Utilitza els teoremes de les transformades: retard, superposició, canvi d'escala, translació,
modulació, diferenciació i integració

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA59Defineix les funcions de correlació i de correlació creuada
    RA59 - Defineix les funcions de correlació i de correlació creuada

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA59 - Defineix les funcions de correlació i de correlació creuada

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA59 - Defineix les funcions de correlació i de correlació creuada

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA60Calcula probabilitats d'esdeveniments usant la freqüència d'ocurrència i la relacions per a
esdeveniments mútuament excloents, conjunts, condicionals, i estadísticament independents
    RA60 - Calcula probabilitats d'esdeveniments usant la freqüència d'ocurrència i la relacions per a
esdeveniments mútuament excloents, conjunts, condicionals, i estadísticament independents

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA60 - Calcula probabilitats d'esdeveniments usant la freqüència d'ocurrència i la relacions per a
esdeveniments mútuament excloents, conjunts, condicionals, i estadísticament independents

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA60 - Calcula probabilitats d'esdeveniments usant la freqüència d'ocurrència i la relacions per a
esdeveniments mútuament excloents, conjunts, condicionals, i estadísticament independents

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA61Defineix, enuncia les propietats de les funcions de probabilitats de variables aleatòries discretes
i contínues
    RA61 - Defineix, enuncia les propietats de les funcions de probabilitats de variables aleatòries discretes
i contínues

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA61 - Defineix, enuncia les propietats de les funcions de probabilitats de variables aleatòries discretes
i contínues

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA61 - Defineix, enuncia les propietats de les funcions de probabilitats de variables aleatòries discretes
i contínues

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA62Escriu l'expressió de la probabilitat d'un esdeveniment de valor numèric, donada una funció de
freqüència.
    RA62 - Escriu l'expressió de la probabilitat d'un esdeveniment de valor numèric, donada una funció de
freqüència.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA62 - Escriu l'expressió de la probabilitat d'un esdeveniment de valor numèric, donada una funció de
freqüència.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA62 - Escriu l'expressió de la probabilitat d'un esdeveniment de valor numèric, donada una funció de
freqüència.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA63Defineix i manipula l'operació d'esperança
    RA63 - Defineix i manipula l'operació d'esperança

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA63 - Defineix i manipula l'operació d'esperança

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA63 - Defineix i manipula l'operació d'esperança

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA64Descriu aplicacions dels models de probabilitat binomial de Poisson, Gaussià, de Rayleigh i
uniforme.
    RA64 - Descriu aplicacions dels models de probabilitat binomial de Poisson, Gaussià, de Rayleigh i
uniforme.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA64 - Descriu aplicacions dels models de probabilitat binomial de Poisson, Gaussià, de Rayleigh i
uniforme.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA64 - Descriu aplicacions dels models de probabilitat binomial de Poisson, Gaussià, de Rayleigh i
uniforme.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA65Comprèn el teorema central del límit.
    RA65 - Comprèn el teorema central del límit.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA65 - Comprèn el teorema central del límit.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA65 - Comprèn el teorema central del límit.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA66Defineix el soroll blanc i el soroll tèrmic
    RA66 - Defineix el soroll blanc i el soroll tèrmic

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA66 - Defineix el soroll blanc i el soroll tèrmic

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA66 - Defineix el soroll blanc i el soroll tèrmic

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA67Defineix la mitjana i la funció d'autocorrelació d'un procés aleatori i enunciar les propietats
d'un procés Gaussià
    RA67 - Defineix la mitjana i la funció d'autocorrelació d'un procés aleatori i enunciar les propietats
d'un procés Gaussià

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA67 - Defineix la mitjana i la funció d'autocorrelació d'un procés aleatori i enunciar les propietats
d'un procés Gaussià

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA67 - Defineix la mitjana i la funció d'autocorrelació d'un procés aleatori i enunciar les propietats
d'un procés Gaussià

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA68Relaciona mitjanes temporals amb mitjanes estadístics (de conjunt) d'un senyal aleatòria
    RA68 - Relaciona mitjanes temporals amb mitjanes estadístics (de conjunt) d'un senyal aleatòria

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA68 - Relaciona mitjanes temporals amb mitjanes estadístics (de conjunt) d'un senyal aleatòria

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA68 - Relaciona mitjanes temporals amb mitjanes estadístics (de conjunt) d'un senyal aleatòria

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA69Obté el valor mitjà, quadràtic (rms), la variància i elements espectre de potència d'un senyal
aleatòria estacionària donada la seva funció d'autocorrelació
    RA69 - Obté el valor mitjà, quadràtic (rms), la variància i elements espectre de potència d'un senyal
aleatòria estacionària donada la seva funció d'autocorrelació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA69 - Obté el valor mitjà, quadràtic (rms), la variància i elements espectre de potència d'un senyal
aleatòria estacionària donada la seva funció d'autocorrelació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA69 - Obté el valor mitjà, quadràtic (rms), la variància i elements espectre de potència d'un senyal
aleatòria estacionària donada la seva funció d'autocorrelació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA70Determina l'espectre de potència d'un senyal aleatòria produïda per superposició, modulació o
filtrat d'una altra senyal
    RA70 - Determina l'espectre de potència d'un senyal aleatòria produïda per superposició, modulació o
filtrat d'una altra senyal

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA70 - Determina l'espectre de potència d'un senyal aleatòria produïda per superposició, modulació o
filtrat d'una altra senyal

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA70 - Determina l'espectre de potència d'un senyal aleatòria produïda per superposició, modulació o
filtrat d'una altra senyal

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA71Analitza el comportament d'un sistema amb soroll
    RA71 - Analitza el comportament d'un sistema amb soroll

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA71 - Analitza el comportament d'un sistema amb soroll

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA71 - Analitza el comportament d'un sistema amb soroll

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA72Defineix l'ample de banda equivalent de soroll
    RA72 - Defineix l'ample de banda equivalent de soroll

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA72 - Defineix l'ample de banda equivalent de soroll

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA72 - Defineix l'ample de banda equivalent de soroll

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
FB5Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.
Organització i gestió d'empreses.
RA1Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.
    RA1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.
    RA2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.
    RA3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.
    RA4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.
    RA5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.
    RA6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.
    RA7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.
    RA8 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA8 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.
    RA9 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA9 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
RT1Capacitat per aprendre de manera autònoma noves tècniques i coneixements adequats per a la
concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.
RA1Sap utilitzar coneixements o habilitats estratègiques per a la creació i gestió de productes i
idees innovadores en el camp de les telecomunicacions.
    RA1 - Sap utilitzar coneixements o habilitats estratègiques per a la creació i gestió de productes i
idees innovadores en el camp de les telecomunicacions.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Sap utilitzar coneixements o habilitats estratègiques per a la creació i gestió de productes i
idees innovadores en el camp de les telecomunicacions.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Sap utilitzar coneixements o habilitats estratègiques per a la creació i gestió de productes i
idees innovadores en el camp de les telecomunicacions.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Manté un coneixement actualitzat de les innovacions pel que fa als dispositius optoelectrònics i a
les seves aplicacions, i també de desenvolupar de noves.
    RA2 - Manté un coneixement actualitzat de les innovacions pel que fa als dispositius optoelectrònics i a
les seves aplicacions, i també de desenvolupar de noves.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Manté un coneixement actualitzat de les innovacions pel que fa als dispositius optoelectrònics i a
les seves aplicacions, i també de desenvolupar de noves.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Manté un coneixement actualitzat de les innovacions pel que fa als dispositius optoelectrònics i a
les seves aplicacions, i també de desenvolupar de noves.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Coneix els diferents tipus de bandes de freqüències utilitzades en radar
    RA3 - Coneix els diferents tipus de bandes de freqüències utilitzades en radar

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Coneix els diferents tipus de bandes de freqüències utilitzades en radar

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Coneix els diferents tipus de bandes de freqüències utilitzades en radar

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Coneix les característiques bàsiques de propagació i fenòmens de interferències en xarxes
cel·lulars
    RA4 - Coneix les característiques bàsiques de propagació i fenòmens de interferències en xarxes
cel·lulars

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Coneix les característiques bàsiques de propagació i fenòmens de interferències en xarxes
cel·lulars

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Coneix les característiques bàsiques de propagació i fenòmens de interferències en xarxes
cel·lulars

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
RT2Capacitat d'utilitzar aplicacions de comunicació i informàtiques (ofimàtiques, bases de dades,
càlcul avançat, gestió de projectes, visualització, etc.) per donar suport al desenvolupament i
explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
RA1Coneix i utilitza aplicacions per desenvolupar la gestió de xarxa, serveis i infraestructures de
telecomunicació.
    RA1 - Coneix i utilitza aplicacions per desenvolupar la gestió de xarxa, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix i utilitza aplicacions per desenvolupar la gestió de xarxa, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix i utilitza aplicacions per desenvolupar la gestió de xarxa, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
RT3Capacitat per utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació
relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.
RA1Coneix i utilitza aplicacions per desenvolupar la gestió de xarxa, serveis i infraestructures de
telecomunicació.
    RA1 - Coneix i utilitza aplicacions per desenvolupar la gestió de xarxa, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix i utilitza aplicacions per desenvolupar la gestió de xarxa, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix i utilitza aplicacions per desenvolupar la gestió de xarxa, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Realitza individualment un projecte integral de naturalesa professional en l’àmbit de
l’Enginyeria de les Telecomunicacions
    RA2 - Realitza individualment un projecte integral de naturalesa professional en l’àmbit de
l’Enginyeria de les Telecomunicacions

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Realitza individualment un projecte integral de naturalesa professional en l’àmbit de
l’Enginyeria de les Telecomunicacions

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Realitza individualment un projecte integral de naturalesa professional en l’àmbit de
l’Enginyeria de les Telecomunicacions

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
RT4Capacitat d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions.
RA1Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.
    RA1 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.
    RA2 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3 Analitza sistemes de transmissió digital banda base: PCM i transmissió multinivell.
    RA3 - Analitza sistemes de transmissió digital banda base: PCM i transmissió multinivell.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Analitza sistemes de transmissió digital banda base: PCM i transmissió multinivell.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Analitza sistemes de transmissió digital banda base: PCM i transmissió multinivell.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Entén la detecció de senyals binàris en presència de soroll gaussià utilitzant filtre adaptat i
correladors.
    RA4 - Entén la detecció de senyals binàris en presència de soroll gaussià utilitzant filtre adaptat i
correladors.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Entén la detecció de senyals binàris en presència de soroll gaussià utilitzant filtre adaptat i
correladors.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Entén la detecció de senyals binàris en presència de soroll gaussià utilitzant filtre adaptat i
correladors.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Sap analitzar l’error en transmissió banda base: probabilitat d’error, interferència
intersimbòlica i conformació de polsos.
    RA5 - Sap analitzar l’error en transmissió banda base: probabilitat d’error, interferència
intersimbòlica i conformació de polsos.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Sap analitzar l’error en transmissió banda base: probabilitat d’error, interferència
intersimbòlica i conformació de polsos.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Sap analitzar l’error en transmissió banda base: probabilitat d’error, interferència
intersimbòlica i conformació de polsos.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.
    RA6 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Entén la detecció de senyals pas banda en presència de soroll gaussià.
    RA7 - Entén la detecció de senyals pas banda en presència de soroll gaussià.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA7 - Entén la detecció de senyals pas banda en presència de soroll gaussià.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Entén la detecció de senyals pas banda en presència de soroll gaussià.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.
    RA8 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA8 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.
    RA9 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA9 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Sap analitzar la probabilitat d’error en sistemes de comunicació digitals pas banda.
    RA10 - Sap analitzar la probabilitat d’error en sistemes de comunicació digitals pas banda.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA10 - Sap analitzar la probabilitat d’error en sistemes de comunicació digitals pas banda.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Sap analitzar la probabilitat d’error en sistemes de comunicació digitals pas banda.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Entén els mecanismes de codificació de canal: codis amb control de paritat, cíclics i
convolucionals.
    RA11 - Entén els mecanismes de codificació de canal: codis amb control de paritat, cíclics i
convolucionals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA11 - Entén els mecanismes de codificació de canal: codis amb control de paritat, cíclics i
convolucionals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Entén els mecanismes de codificació de canal: codis amb control de paritat, cíclics i
convolucionals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Entén els mecanismes de control i correcció d’errors: FEQ, ARQ. Entrellaçat.
    RA12 - Entén els mecanismes de control i correcció d’errors: FEQ, ARQ. Entrellaçat.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA12 - Entén els mecanismes de control i correcció d’errors: FEQ, ARQ. Entrellaçat.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA12 - Entén els mecanismes de control i correcció d’errors: FEQ, ARQ. Entrellaçat.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA13Coneix els efectes de la distorsió en els senyals digitals en sistemes de comunicació.
    RA13 - Coneix els efectes de la distorsió en els senyals digitals en sistemes de comunicació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA13 - Coneix els efectes de la distorsió en els senyals digitals en sistemes de comunicació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA13 - Coneix els efectes de la distorsió en els senyals digitals en sistemes de comunicació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA14Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn
    RA14 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA14 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA14 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA15Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació
    RA15 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA15 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA15 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA16Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM
    RA16 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA16 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA16 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA17Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)
    RA17 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA17 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA17 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA18Coneix les diferents fonts de soroll i interferència. Capacitat per caracteritzar i/o preveure els
paràmetres bàsics que descriuen de forma complerta els diferents tipus de soroll i interferències
que es poden trobar en un equip de telecomunicacions
    RA18 - Coneix les diferents fonts de soroll i interferència. Capacitat per caracteritzar i/o preveure els
paràmetres bàsics que descriuen de forma complerta els diferents tipus de soroll i interferències
que es poden trobar en un equip de telecomunicacions

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA18 - Coneix les diferents fonts de soroll i interferència. Capacitat per caracteritzar i/o preveure els
paràmetres bàsics que descriuen de forma complerta els diferents tipus de soroll i interferències
que es poden trobar en un equip de telecomunicacions

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA18 - Coneix les diferents fonts de soroll i interferència. Capacitat per caracteritzar i/o preveure els
paràmetres bàsics que descriuen de forma complerta els diferents tipus de soroll i interferències
que es poden trobar en un equip de telecomunicacions

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA19Coneix els efectes de la distorsió en els senyals analògics en sistemes de comunicació. Principi
del filtre adaptat.
    RA19 - Coneix els efectes de la distorsió en els senyals analògics en sistemes de comunicació. Principi
del filtre adaptat.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA19 - Coneix els efectes de la distorsió en els senyals analògics en sistemes de comunicació. Principi
del filtre adaptat.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA19 - Coneix els efectes de la distorsió en els senyals analògics en sistemes de comunicació. Principi
del filtre adaptat.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA20Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.
    RA20 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA20 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA20 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA21Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.
    RA21 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA21 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA21 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA22Sap mesurar senyals modulats analògicament.
    RA22 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA22 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA22 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA23Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.
    RA23 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA23 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA23 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA24Sap utilitzar l’equació de transmissió
    RA24 - Sap utilitzar l’equació de transmissió

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA24 - Sap utilitzar l’equació de transmissió

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA24 - Sap utilitzar l’equació de transmissió

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA25Sap utilitzar l’equació radar
    RA25 - Sap utilitzar l’equació radar

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA25 - Sap utilitzar l’equació radar

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA25 - Sap utilitzar l’equació radar

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA26Entén el concepte de soroll en sistemes de comunicacions
    RA26 - Entén el concepte de soroll en sistemes de comunicacions

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA26 - Entén el concepte de soroll en sistemes de comunicacions

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA26 - Entén el concepte de soroll en sistemes de comunicacions

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA27Coneix el concepte de temperatura equivalent de soroll i factor de soroll
    RA27 - Coneix el concepte de temperatura equivalent de soroll i factor de soroll

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA27 - Coneix el concepte de temperatura equivalent de soroll i factor de soroll

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA27 - Coneix el concepte de temperatura equivalent de soroll i factor de soroll

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA28Sap calcular el factor de soroll de quadripols en cascada utilitzant la fórmula de Friis
    RA28 - Sap calcular el factor de soroll de quadripols en cascada utilitzant la fórmula de Friis

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA28 - Sap calcular el factor de soroll de quadripols en cascada utilitzant la fórmula de Friis

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA28 - Sap calcular el factor de soroll de quadripols en cascada utilitzant la fórmula de Friis

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA29Coneix els paràmetres de soroll
    RA29 - Coneix els paràmetres de soroll

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA29 - Coneix els paràmetres de soroll

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA29 - Coneix els paràmetres de soroll

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA30Coneix el concepte de distorsió lineal i no lineal, tant harmònica com d’intermodulació
    RA30 - Coneix el concepte de distorsió lineal i no lineal, tant harmònica com d’intermodulació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA30 - Coneix el concepte de distorsió lineal i no lineal, tant harmònica com d’intermodulació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA30 - Coneix el concepte de distorsió lineal i no lineal, tant harmònica com d’intermodulació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA31Coneix els efectes de distorsió amb N tons i amb senyals digitals
    RA31 - Coneix els efectes de distorsió amb N tons i amb senyals digitals

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA31 - Coneix els efectes de distorsió amb N tons i amb senyals digitals

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA31 - Coneix els efectes de distorsió amb N tons i amb senyals digitals

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA32Entén el concepte d’oscil·lador i soroll de fase
    RA32 - Entén el concepte d’oscil·lador i soroll de fase

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA32 - Entén el concepte d’oscil·lador i soroll de fase

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA32 - Entén el concepte d’oscil·lador i soroll de fase

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA33Entén el concepte de síntesi directa i indirecta de freqüència
    RA33 - Entén el concepte de síntesi directa i indirecta de freqüència

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA33 - Entén el concepte de síntesi directa i indirecta de freqüència

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA33 - Entén el concepte de síntesi directa i indirecta de freqüència

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA34Coneix el funcionament d’un sistema de control automàtic de guany
    RA34 - Coneix el funcionament d’un sistema de control automàtic de guany

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA34 - Coneix el funcionament d’un sistema de control automàtic de guany

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA34 - Coneix el funcionament d’un sistema de control automàtic de guany

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA35Entén l’ús de duplexors i diplexors en capçals de RF
    RA35 - Entén l’ús de duplexors i diplexors en capçals de RF

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA35 - Entén l’ús de duplexors i diplexors en capçals de RF

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA35 - Entén l’ús de duplexors i diplexors en capçals de RF

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA36Coneix conceptes de receptor integrats per diferents sistemes de comunicacions
    RA36 - Coneix conceptes de receptor integrats per diferents sistemes de comunicacions

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA36 - Coneix conceptes de receptor integrats per diferents sistemes de comunicacions

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA36 - Coneix conceptes de receptor integrats per diferents sistemes de comunicacions

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA37Coneix el concepte de sectorització i mobilitat en sistemes mòbils
    RA37 - Coneix el concepte de sectorització i mobilitat en sistemes mòbils

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA37 - Coneix el concepte de sectorització i mobilitat en sistemes mòbils

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA37 - Coneix el concepte de sectorització i mobilitat en sistemes mòbils

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA38Coneix els principis de funcionament de sistemes basats en CDMA
    RA38 - Coneix els principis de funcionament de sistemes basats en CDMA

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA38 - Coneix els principis de funcionament de sistemes basats en CDMA

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA38 - Coneix els principis de funcionament de sistemes basats en CDMA

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA39Coneix les tècniques i sistemes d’espectre eixamplat. DSSS, FHSS
    RA39 - Coneix les tècniques i sistemes d’espectre eixamplat. DSSS, FHSS

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA39 - Coneix les tècniques i sistemes d’espectre eixamplat. DSSS, FHSS

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA39 - Coneix les tècniques i sistemes d’espectre eixamplat. DSSS, FHSS

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA40Coneix la modulació OFDM (ortogonalitat, implementació utilitzant FFT, intervals de guarda per
reducció de ISI, codificació de canal i entrellaçat)
    RA40 - Coneix la modulació OFDM (ortogonalitat, implementació utilitzant FFT, intervals de guarda per
reducció de ISI, codificació de canal i entrellaçat)

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA40 - Coneix la modulació OFDM (ortogonalitat, implementació utilitzant FFT, intervals de guarda per
reducció de ISI, codificació de canal i entrellaçat)

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA40 - Coneix la modulació OFDM (ortogonalitat, implementació utilitzant FFT, intervals de guarda per
reducció de ISI, codificació de canal i entrellaçat)

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA41Coneix el funcionament de sistemes basats en UWB
    RA41 - Coneix el funcionament de sistemes basats en UWB

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA41 - Coneix el funcionament de sistemes basats en UWB

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA41 - Coneix el funcionament de sistemes basats en UWB

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA42Coneix el funcionament d’un radar polsat i eles seus paràmetres més importants
    RA42 - Coneix el funcionament d’un radar polsat i eles seus paràmetres més importants

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA42 - Coneix el funcionament d’un radar polsat i eles seus paràmetres més importants

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA42 - Coneix el funcionament d’un radar polsat i eles seus paràmetres més importants

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA43Coneix els sistemes de radiodifusió per satèl·lit i altres sistemes de telecomunicacions
espacials
    RA43 - Coneix els sistemes de radiodifusió per satèl·lit i altres sistemes de telecomunicacions
espacials

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA43 - Coneix els sistemes de radiodifusió per satèl·lit i altres sistemes de telecomunicacions
espacials

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA43 - Coneix els sistemes de radiodifusió per satèl·lit i altres sistemes de telecomunicacions
espacials

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA44Sap dimensionar la topologia inherentment cel·lular de una xarxa de comunicacions mòbils
    RA44 - Sap dimensionar la topologia inherentment cel·lular de una xarxa de comunicacions mòbils

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA44 - Sap dimensionar la topologia inherentment cel·lular de una xarxa de comunicacions mòbils

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA44 - Sap dimensionar la topologia inherentment cel·lular de una xarxa de comunicacions mòbils

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
RT5Capacitat per avaluar els avantatges i inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de
desplegament o implementació de sistemes de comunicacions, des del punt de vista de l'espai del
senyal, les pertorbacions, el soroll i els sistemes de modulació analògica i digital.
RA1Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.
    RA1 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.
    RA2 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3 Analitza sistemes de transmissió digital banda base: PCM i transmissió multinivell.
    RA3 - Analitza sistemes de transmissió digital banda base: PCM i transmissió multinivell.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Analitza sistemes de transmissió digital banda base: PCM i transmissió multinivell.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Analitza sistemes de transmissió digital banda base: PCM i transmissió multinivell.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Entén la detecció de senyals binàris en presència de soroll gaussià utilitzant filtre adaptat i
correladors.
    RA4 - Entén la detecció de senyals binàris en presència de soroll gaussià utilitzant filtre adaptat i
correladors.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Entén la detecció de senyals binàris en presència de soroll gaussià utilitzant filtre adaptat i
correladors.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Entén la detecció de senyals binàris en presència de soroll gaussià utilitzant filtre adaptat i
correladors.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Sap analitzar l’error en transmissió banda base: probabilitat d’error, interferència
intersimbòlica i conformació de polsos.
    RA5 - Sap analitzar l’error en transmissió banda base: probabilitat d’error, interferència
intersimbòlica i conformació de polsos.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Sap analitzar l’error en transmissió banda base: probabilitat d’error, interferència
intersimbòlica i conformació de polsos.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Sap analitzar l’error en transmissió banda base: probabilitat d’error, interferència
intersimbòlica i conformació de polsos.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.
    RA6 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Entén la detecció de senyals pas banda en presència de soroll gaussià.
    RA7 - Entén la detecció de senyals pas banda en presència de soroll gaussià.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA7 - Entén la detecció de senyals pas banda en presència de soroll gaussià.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Entén la detecció de senyals pas banda en presència de soroll gaussià.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.
    RA8 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA8 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.
    RA9 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA9 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10 Sap analitzar la probabilitat d’error en sistemes de comunicació digitals pas banda.
    RA10 - Sap analitzar la probabilitat d’error en sistemes de comunicació digitals pas banda.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA10 - Sap analitzar la probabilitat d’error en sistemes de comunicació digitals pas banda.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Sap analitzar la probabilitat d’error en sistemes de comunicació digitals pas banda.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Entén els mecanismes de codificació de canal: codis amb control de paritat, cíclics i
convolucionals.
    RA11 - Entén els mecanismes de codificació de canal: codis amb control de paritat, cíclics i
convolucionals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA11 - Entén els mecanismes de codificació de canal: codis amb control de paritat, cíclics i
convolucionals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Entén els mecanismes de codificació de canal: codis amb control de paritat, cíclics i
convolucionals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Entén els mecanismes de control i correcció d’errors: FEQ, ARQ. Entrellaçat.
    RA12 - Entén els mecanismes de control i correcció d’errors: FEQ, ARQ. Entrellaçat.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA12 - Entén els mecanismes de control i correcció d’errors: FEQ, ARQ. Entrellaçat.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA12 - Entén els mecanismes de control i correcció d’errors: FEQ, ARQ. Entrellaçat.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA13Coneix els efectes de la distorsió en els senyals digitals en sistemes de comunicació.
    RA13 - Coneix els efectes de la distorsió en els senyals digitals en sistemes de comunicació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA13 - Coneix els efectes de la distorsió en els senyals digitals en sistemes de comunicació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA13 - Coneix els efectes de la distorsió en els senyals digitals en sistemes de comunicació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA14Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn
    RA14 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA14 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA14 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA15Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació
    RA15 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA15 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA15 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA16Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM
    RA16 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA16 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA16 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA17Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)
    RA17 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA17 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA17 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA18Coneix les diferents fonts de soroll i interferència. Capacitat per caracteritzar i/o preveure els
paràmetres bàsics que descriuen de forma complerta els diferents tipus de soroll i interferències
que es poden trobar en un equip de telecomunicacions
    RA18 - Coneix les diferents fonts de soroll i interferència. Capacitat per caracteritzar i/o preveure els
paràmetres bàsics que descriuen de forma complerta els diferents tipus de soroll i interferències
que es poden trobar en un equip de telecomunicacions

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA18 - Coneix les diferents fonts de soroll i interferència. Capacitat per caracteritzar i/o preveure els
paràmetres bàsics que descriuen de forma complerta els diferents tipus de soroll i interferències
que es poden trobar en un equip de telecomunicacions

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA18 - Coneix les diferents fonts de soroll i interferència. Capacitat per caracteritzar i/o preveure els
paràmetres bàsics que descriuen de forma complerta els diferents tipus de soroll i interferències
que es poden trobar en un equip de telecomunicacions

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA19Coneix els efectes de la distorsió en els senyals analògics en sistemes de comunicació. Principi
del filtre adaptat.
    RA19 - Coneix els efectes de la distorsió en els senyals analògics en sistemes de comunicació. Principi
del filtre adaptat.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA19 - Coneix els efectes de la distorsió en els senyals analògics en sistemes de comunicació. Principi
del filtre adaptat.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA19 - Coneix els efectes de la distorsió en els senyals analògics en sistemes de comunicació. Principi
del filtre adaptat.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA20Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí
    RA20 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA20 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA20 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA21Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.
    RA21 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA21 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA21 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA22Te una visió històrica correcte de les diferents tecnologies que s’han fet servir al llarg dels
anys en les comunicacions mòbils i la compatibilitat i possibles interferències entre elles
    RA22 - Te una visió històrica correcte de les diferents tecnologies que s’han fet servir al llarg dels
anys en les comunicacions mòbils i la compatibilitat i possibles interferències entre elles

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA22 - Te una visió històrica correcte de les diferents tecnologies que s’han fet servir al llarg dels
anys en les comunicacions mòbils i la compatibilitat i possibles interferències entre elles

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA22 - Te una visió històrica correcte de les diferents tecnologies que s’han fet servir al llarg dels
anys en les comunicacions mòbils i la compatibilitat i possibles interferències entre elles

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
RT6Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i
infraestructures de telecomunicació en contextos residencials (llar, ciutat i comunitats digitals),
empresarials o institucionals responsabilitzant-se de la posada en marxa i millora contínua, així
com conèixer-ne l'impacte econòmic i social.
RA1Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes
    RA1 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix les tècniques d’enginyeria per al disseny de xarxes

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.
    RA2 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - És capaç de desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de
telecomunicació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Coneix les bases de transmissió, limitacions i filosofia bàsica en la arquitectura dels sistemes
de comunicacions mòbils cel·lulars
    RA3 - Coneix les bases de transmissió, limitacions i filosofia bàsica en la arquitectura dels sistemes
de comunicacions mòbils cel·lulars

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Coneix les bases de transmissió, limitacions i filosofia bàsica en la arquitectura dels sistemes
de comunicacions mòbils cel·lulars

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Coneix les bases de transmissió, limitacions i filosofia bàsica en la arquitectura dels sistemes
de comunicacions mòbils cel·lulars

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO
    RA4 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Sap configurar i solucionar problemes amb encaminadors i commutadors CISCO
    RA5 - Sap configurar i solucionar problemes amb encaminadors i commutadors CISCO

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Sap configurar i solucionar problemes amb encaminadors i commutadors CISCO

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Sap configurar i solucionar problemes amb encaminadors i commutadors CISCO

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
RT7Coneixement i utilització dels fonaments de la programació en xarxes, sistemes i serveis de
telecomunicació.
RA1És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.
    RA1 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment
    RA2 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets
    RA3 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Coneix les principals arquitectures, components i àmbits d’aplicació dels microcontroladors,
dispositius mòbils i de seguretat
    RA4 - Coneix les principals arquitectures, components i àmbits d’aplicació dels microcontroladors,
dispositius mòbils i de seguretat

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Coneix les principals arquitectures, components i àmbits d’aplicació dels microcontroladors,
dispositius mòbils i de seguretat

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Coneix les principals arquitectures, components i àmbits d’aplicació dels microcontroladors,
dispositius mòbils i de seguretat

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Entén les tècniques específiques de programació d’aplicacions mòbils i encastades
    RA5 - Entén les tècniques específiques de programació d’aplicacions mòbils i encastades

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Entén les tècniques específiques de programació d’aplicacions mòbils i encastades

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Entén les tècniques específiques de programació d’aplicacions mòbils i encastades

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Dissenya i implementa aplicacions a mida, combinant sistemes encastats i mòbils
    RA6 - Dissenya i implementa aplicacions a mida, combinant sistemes encastats i mòbils

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Dissenya i implementa aplicacions a mida, combinant sistemes encastats i mòbils

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Dissenya i implementa aplicacions a mida, combinant sistemes encastats i mòbils

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
RT8Capacitat per comprendre els mecanismes de propagació i transmissió d'ones electromagnètiques i
acústiques, i els corresponents dispositius emissors i receptors.
RA1Comprèn l’Equació d’ona i les seves soluciones.
    RA1 - Comprèn l’Equació d’ona i les seves soluciones.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Comprèn l’Equació d’ona i les seves soluciones.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Comprèn l’Equació d’ona i les seves soluciones.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Coneix l’analogia amb ones acústiques.
    RA2 - Coneix l’analogia amb ones acústiques.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Coneix l’analogia amb ones acústiques.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Coneix l’analogia amb ones acústiques.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3 Comprèn els Camps radiats i les seves propietats.
    RA3 - Comprèn els Camps radiats i les seves propietats.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Comprèn els Camps radiats i les seves propietats.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Comprèn els Camps radiats i les seves propietats.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Coneix les ones esfèriques i ones planes.
    RA4 - Coneix les ones esfèriques i ones planes.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Coneix les ones esfèriques i ones planes.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Coneix les ones esfèriques i ones planes.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Comprèn el concepte de Densitat de potencia.
    RA5 - Comprèn el concepte de Densitat de potencia.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Comprèn el concepte de Densitat de potencia.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Comprèn el concepte de Densitat de potencia.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Comprèn el concepte de Polarització.
    RA6 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Coneix el concepte de directivitat i guany d’antena.
    RA7 - Coneix el concepte de directivitat i guany d’antena.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA7 - Coneix el concepte de directivitat i guany d’antena.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Coneix el concepte de directivitat i guany d’antena.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Coneix el concepte d’àrea efectiva.
    RA8 - Coneix el concepte d’àrea efectiva.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA8 - Coneix el concepte d’àrea efectiva.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Coneix el concepte d’àrea efectiva.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.
    RA9 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA9 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Comprèn el funcionament de l’efecte Doppler.
    RA10 - Comprèn el funcionament de l’efecte Doppler.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA10 - Comprèn el funcionament de l’efecte Doppler.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Comprèn el funcionament de l’efecte Doppler.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.
    RA11 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA11 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12 Coneix d’interacció d’ones amb medis materials amb pèrdues
    RA12 - Coneix d’interacció d’ones amb medis materials amb pèrdues

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA12 - Coneix d’interacció d’ones amb medis materials amb pèrdues

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA12 - Coneix d’interacció d’ones amb medis materials amb pèrdues

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA13Sap resoldre problemes d’incidència d’ones en conductors i dielèctrics.
    RA13 - Sap resoldre problemes d’incidència d’ones en conductors i dielèctrics.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA13 - Sap resoldre problemes d’incidència d’ones en conductors i dielèctrics.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA13 - Sap resoldre problemes d’incidència d’ones en conductors i dielèctrics.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA14Entén la llei de Snell i el fenomen de reflexió total.
    RA14 - Entén la llei de Snell i el fenomen de reflexió total.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA14 - Entén la llei de Snell i el fenomen de reflexió total.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA14 - Entén la llei de Snell i el fenomen de reflexió total.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA15Coneix els Coeficients de Fresnel i l’angle de Bewster.
    RA15 - Coneix els Coeficients de Fresnel i l’angle de Bewster.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA15 - Coneix els Coeficients de Fresnel i l’angle de Bewster.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA15 - Coneix els Coeficients de Fresnel i l’angle de Bewster.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA16Comprèn pel cas incidència normal l’analogia amb línies de transmissió.
    RA16 - Comprèn pel cas incidència normal l’analogia amb línies de transmissió.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA16 - Comprèn pel cas incidència normal l’analogia amb línies de transmissió.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA16 - Comprèn pel cas incidència normal l’analogia amb línies de transmissió.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA17Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.
    RA17 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA17 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA17 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA18Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.
    RA18 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA18 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA18 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA19Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.
    RA19 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA19 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA19 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA20Comprèn els conceptes d’impedància d’una antena, la potència radiada i eficiència d’una
antena
    RA20 - Comprèn els conceptes d’impedància d’una antena, la potència radiada i eficiència d’una
antena

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA20 - Comprèn els conceptes d’impedància d’una antena, la potència radiada i eficiència d’una
antena

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA20 - Comprèn els conceptes d’impedància d’una antena, la potència radiada i eficiència d’una
antena

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA21Coneix els paràmetres de radiació: directivitat, guany, Diagrama de radiació, Àrea efectiva,
longitud efectiva, pèrdues de polarització
    RA21 - Coneix els paràmetres de radiació: directivitat, guany, Diagrama de radiació, Àrea efectiva,
longitud efectiva, pèrdues de polarització

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA21 - Coneix els paràmetres de radiació: directivitat, guany, Diagrama de radiació, Àrea efectiva,
longitud efectiva, pèrdues de polarització

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA21 - Coneix els paràmetres de radiació: directivitat, guany, Diagrama de radiació, Àrea efectiva,
longitud efectiva, pèrdues de polarització

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA22Coneix el concepte de temperatura d’antena.
    RA22 - Coneix el concepte de temperatura d’antena.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA22 - Coneix el concepte de temperatura d’antena.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA22 - Coneix el concepte de temperatura d’antena.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA23Coneix els camps radiats per un dipol elemental
    RA23 - Coneix els camps radiats per un dipol elemental

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA23 - Coneix els camps radiats per un dipol elemental

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA23 - Coneix els camps radiats per un dipol elemental

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA24Coneix les zones de Fresnel i Fraunhofer
    RA24 - Coneix les zones de Fresnel i Fraunhofer

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA24 - Coneix les zones de Fresnel i Fraunhofer

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA24 - Coneix les zones de Fresnel i Fraunhofer

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA25Sap utilitzat el concepte de vector de radiació per trobar els camps radiats en una antena
    RA25 - Sap utilitzat el concepte de vector de radiació per trobar els camps radiats en una antena

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA25 - Sap utilitzat el concepte de vector de radiació per trobar els camps radiats en una antena

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA25 - Sap utilitzat el concepte de vector de radiació per trobar els camps radiats en una antena

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA26Comprèn els diagrames de radiació i paràmetres d’antena de dipols i espires
    RA26 - Comprèn els diagrames de radiació i paràmetres d’antena de dipols i espires

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA26 - Comprèn els diagrames de radiació i paràmetres d’antena de dipols i espires

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA26 - Comprèn els diagrames de radiació i paràmetres d’antena de dipols i espires

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA27Coneix la relació entre antenes dipol i monopol, així com l’efecte del terra en aquests
    RA27 - Coneix la relació entre antenes dipol i monopol, així com l’efecte del terra en aquests

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA27 - Coneix la relació entre antenes dipol i monopol, així com l’efecte del terra en aquests

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA27 - Coneix la relació entre antenes dipol i monopol, així com l’efecte del terra en aquests

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA28Coneix sistemes d’alimentació de dipols
    RA28 - Coneix sistemes d’alimentació de dipols

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA28 - Coneix sistemes d’alimentació de dipols

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA28 - Coneix sistemes d’alimentació de dipols

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA29Coneix la impedància mútua entre dipols
    RA29 - Coneix la impedància mútua entre dipols

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA29 - Coneix la impedància mútua entre dipols

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA29 - Coneix la impedància mútua entre dipols

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA30Entén el funcionament d’una antena Yagi
    RA30 - Entén el funcionament d’una antena Yagi

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA30 - Entén el funcionament d’una antena Yagi

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA30 - Entén el funcionament d’una antena Yagi

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA31 Coneix els diferents tipus d’agrupacions d’antenes més habituals (Uniforme, triangular,
binomial)
    RA31 - Coneix els diferents tipus d’agrupacions d’antenes més habituals (Uniforme, triangular,
binomial)

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA31 - Coneix els diferents tipus d’agrupacions d’antenes més habituals (Uniforme, triangular,
binomial)

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA31 - Coneix els diferents tipus d’agrupacions d’antenes més habituals (Uniforme, triangular,
binomial)

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA32Sap calcular el factor d’agrupació, el polinomi d’agrupació i marge visible d’una agrupació
d’antenes lineals
    RA32 - Sap calcular el factor d’agrupació, el polinomi d’agrupació i marge visible d’una agrupació
d’antenes lineals

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA32 - Sap calcular el factor d’agrupació, el polinomi d’agrupació i marge visible d’una agrupació
d’antenes lineals

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA32 - Sap calcular el factor d’agrupació, el polinomi d’agrupació i marge visible d’una agrupació
d’antenes lineals

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA33Coneix els mètodes de síntesis d’agrupacions per zeros i Fourier
    RA33 - Coneix els mètodes de síntesis d’agrupacions per zeros i Fourier

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA33 - Coneix els mètodes de síntesis d’agrupacions per zeros i Fourier

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA33 - Coneix els mètodes de síntesis d’agrupacions per zeros i Fourier

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA34 Coneix el funcionament de les agrupacions bidimensionals
    RA34 - Coneix el funcionament de les agrupacions bidimensionals

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA34 - Coneix el funcionament de les agrupacions bidimensionals

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA34 - Coneix el funcionament de les agrupacions bidimensionals

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA35Coneix els camps radiats per una apertura elemental
    RA35 - Coneix els camps radiats per una apertura elemental

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA35 - Coneix els camps radiats per una apertura elemental

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA35 - Coneix els camps radiats per una apertura elemental

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA36Coneix els tipus i propietats bàsiques d’antenes tipus lents i reflectors parabòlics
    RA36 - Coneix els tipus i propietats bàsiques d’antenes tipus lents i reflectors parabòlics

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA36 - Coneix els tipus i propietats bàsiques d’antenes tipus lents i reflectors parabòlics

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA36 - Coneix els tipus i propietats bàsiques d’antenes tipus lents i reflectors parabòlics

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA37Coneix els mecanismes de propagació per a comunicacions en radioenllaços, en entorns de
comunicacions mòbils i per a comunicacions per satèl·lit
    RA37 - Coneix els mecanismes de propagació per a comunicacions en radioenllaços, en entorns de
comunicacions mòbils i per a comunicacions per satèl·lit

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA37 - Coneix els mecanismes de propagació per a comunicacions en radioenllaços, en entorns de
comunicacions mòbils i per a comunicacions per satèl·lit

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA37 - Coneix els mecanismes de propagació per a comunicacions en radioenllaços, en entorns de
comunicacions mòbils i per a comunicacions per satèl·lit

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA38 Coneix les topologies de sistemes receptors i emissors i les seves especificacions bàsiques
    RA38 - Coneix les topologies de sistemes receptors i emissors i les seves especificacions bàsiques

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA38 - Coneix les topologies de sistemes receptors i emissors i les seves especificacions bàsiques

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA38 - Coneix les topologies de sistemes receptors i emissors i les seves especificacions bàsiques

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA39Coneix els diferents sistemes d’ accés al medi (FDMA, TDMA, CDMA)
    RA39 - Coneix els diferents sistemes d’ accés al medi (FDMA, TDMA, CDMA)

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA39 - Coneix els diferents sistemes d’ accés al medi (FDMA, TDMA, CDMA)

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA39 - Coneix els diferents sistemes d’ accés al medi (FDMA, TDMA, CDMA)

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA40Comprèn els efectes de la propagació multicami (canal rayleigh, pèrdues de propagació,
Esvaïments lents i ràpids, Efectes de shadowing i fading)
    RA40 - Comprèn els efectes de la propagació multicami (canal rayleigh, pèrdues de propagació,
Esvaïments lents i ràpids, Efectes de shadowing i fading)

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA40 - Comprèn els efectes de la propagació multicami (canal rayleigh, pèrdues de propagació,
Esvaïments lents i ràpids, Efectes de shadowing i fading)

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA40 - Comprèn els efectes de la propagació multicami (canal rayleigh, pèrdues de propagació,
Esvaïments lents i ràpids, Efectes de shadowing i fading)

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA41Coneix els models de propagació més utilitzats en comunicacions mòbils
    RA41 - Coneix els models de propagació més utilitzats en comunicacions mòbils

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA41 - Coneix els models de propagació més utilitzats en comunicacions mòbils

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA41 - Coneix els models de propagació més utilitzats en comunicacions mòbils

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA42Coneix i comprèn els conceptes bàsics lligats a la radiació electromagnètica com la longitud
d’ona, la freqüència, la natura ondulatòria i corpuscular, l’energia transportada, la
formació de polsos de llum i la seva transmissió, tant guiada com lliure
    RA42 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics lligats a la radiació electromagnètica com la longitud
d’ona, la freqüència, la natura ondulatòria i corpuscular, l’energia transportada, la
formació de polsos de llum i la seva transmissió, tant guiada com lliure

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA42 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics lligats a la radiació electromagnètica com la longitud
d’ona, la freqüència, la natura ondulatòria i corpuscular, l’energia transportada, la
formació de polsos de llum i la seva transmissió, tant guiada com lliure

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA42 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics lligats a la radiació electromagnètica com la longitud
d’ona, la freqüència, la natura ondulatòria i corpuscular, l’energia transportada, la
formació de polsos de llum i la seva transmissió, tant guiada com lliure

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA43Domina els conceptes claus en la planificació de xarxes mòbils de estructura cel·lular
    RA43 - Domina els conceptes claus en la planificació de xarxes mòbils de estructura cel·lular

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA43 - Domina els conceptes claus en la planificació de xarxes mòbils de estructura cel·lular

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA43 - Domina els conceptes claus en la planificació de xarxes mòbils de estructura cel·lular

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
RT9Capacitat d'anàlisi i disseny de circuits combinacionals i seqüencials, síncrons i asíncrons, i
d'utilització de microprocessadors i circuits integrats.
RA1Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.
    RA1 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Coneix l’estructura bàsica d’una màquina senzilla
    RA2 - Coneix l’estructura bàsica d’una màquina senzilla

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Coneix l’estructura bàsica d’una màquina senzilla

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Coneix l’estructura bàsica d’una màquina senzilla

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Coneix l’estructura, el funcionament, la programació i les principals aplicacions dels
microprocessadors i els microcontrol·ladors
    RA3 - Coneix l’estructura, el funcionament, la programació i les principals aplicacions dels
microprocessadors i els microcontrol·ladors

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Coneix l’estructura, el funcionament, la programació i les principals aplicacions dels
microprocessadors i els microcontrol·ladors

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Coneix l’estructura, el funcionament, la programació i les principals aplicacions dels
microprocessadors i els microcontrol·ladors

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Sap programar i desenvolupar aplicacions a les telecomunicacions amb un microcontrol·lador PIC
    RA4 - Sap programar i desenvolupar aplicacions a les telecomunicacions amb un microcontrol·lador PIC

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Sap programar i desenvolupar aplicacions a les telecomunicacions amb un microcontrol·lador PIC

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Sap programar i desenvolupar aplicacions a les telecomunicacions amb un microcontrol·lador PIC

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Està familiaritzat amb l’ús d’entorns software/hardware de desenvolupament d’aplicacions
    RA5 - Està familiaritzat amb l’ús d’entorns software/hardware de desenvolupament d’aplicacions

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Està familiaritzat amb l’ús d’entorns software/hardware de desenvolupament d’aplicacions

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Està familiaritzat amb l’ús d’entorns software/hardware de desenvolupament d’aplicacions

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
RT10Coneixement i aplicació dels fonaments de llenguatges de descripció de dispositius de maquinari.
RA1Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.
    RA1 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Utilitza el llenguatge VHDL per a descriure circuits lògics digitals i implementar-los en
estructures lògiques programables.
    RA2 - Utilitza el llenguatge VHDL per a descriure circuits lògics digitals i implementar-los en
estructures lògiques programables.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Utilitza el llenguatge VHDL per a descriure circuits lògics digitals i implementar-los en
estructures lògiques programables.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Utilitza el llenguatge VHDL per a descriure circuits lògics digitals i implementar-los en
estructures lògiques programables.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
RT11Capacitat d'utilitzar diferents fonts d'energia i en especial la solar fotovoltaica i tèrmica,
així com els fonaments de l'electrotècnia i de l'electrònica de potència.
RA1Dissenya convertidors AC / DC
    RA1 - Dissenya convertidors AC / DC

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Dissenya convertidors AC / DC

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Dissenya convertidors AC / DC

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Coneix les característiques de funcionament dels principals dispositius electrònics de potència
    RA2 - Coneix les característiques de funcionament dels principals dispositius electrònics de potència

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Coneix les característiques de funcionament dels principals dispositius electrònics de potència

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Coneix les característiques de funcionament dels principals dispositius electrònics de potència

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Coneix les principals fonts de potència elèctrica tant convencionals com renovables.
    RA3 - Coneix les principals fonts de potència elèctrica tant convencionals com renovables.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Coneix les principals fonts de potència elèctrica tant convencionals com renovables.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Coneix les principals fonts de potència elèctrica tant convencionals com renovables.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Coneix i aplica els principals elements emmagatzemadors d'energia elèctrica
    RA4 - Coneix i aplica els principals elements emmagatzemadors d'energia elèctrica

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Coneix i aplica els principals elements emmagatzemadors d'energia elèctrica

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Coneix i aplica els principals elements emmagatzemadors d'energia elèctrica

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Coneix les principals topologies convertidors de potència DC / DC
    RA5 - Coneix les principals topologies convertidors de potència DC / DC

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix les principals topologies convertidors de potència DC / DC

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Coneix les principals topologies convertidors de potència DC / DC

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Coneix les principals topologies convertidors de potència DC / AC
    RA6 - Coneix les principals topologies convertidors de potència DC / AC

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Coneix les principals topologies convertidors de potència DC / AC

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Coneix les principals topologies convertidors de potència DC / AC

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació
    RA7 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA7 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Dissenya els elements bàsics de les instal·lacions d'alimentació dels sistemes de
telecomunicació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
RT12Coneixement i utilització dels conceptes d'arquitectura de xarxa, protocols i interfícies de
comunicacions.
RA1Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.
    RA1 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.
    RA2 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema
    RA3 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Entén el funcionament, estàndards i característiques dels sistemes digitals de segona generació
de telefonia mòbil
    RA4 - Entén el funcionament, estàndards i característiques dels sistemes digitals de segona generació
de telefonia mòbil

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Entén el funcionament, estàndards i característiques dels sistemes digitals de segona generació
de telefonia mòbil

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Entén el funcionament, estàndards i característiques dels sistemes digitals de segona generació
de telefonia mòbil

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
RT13Capacitat de diferenciar els conceptes de xarxes d'accés i transport, xarxes de commutació de
circuits i de paquets, xarxes fixes i mòbils, així com els sistemes i les aplicacions de xarxa
distribuïts, serveis de veu, dades, àudio, vídeo i serveis interactius i multimèdia.
RA1Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets
    RA1 - Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet
    RA2 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Entén el funcionament, estàndards i característiques dels sistemes digitals de tercera generació
de telefonia mòbil
    RA3 - Entén el funcionament, estàndards i característiques dels sistemes digitals de tercera generació
de telefonia mòbil

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Entén el funcionament, estàndards i característiques dels sistemes digitals de tercera generació
de telefonia mòbil

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Entén el funcionament, estàndards i característiques dels sistemes digitals de tercera generació
de telefonia mòbil

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
RT14Coneixement dels mètodes d'interconnexió de xarxes i encaminament, així com els fonaments de la
planificació, dimensionament de xarxes en funció de paràmetres de trànsit.
RA1Coneix com funciona l'encaminament a Internet
    RA1 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Comprèn els mecanismes d’unió de xarxes i encaminament
    RA2 - Comprèn els mecanismes d’unió de xarxes i encaminament

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Comprèn els mecanismes d’unió de xarxes i encaminament

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Comprèn els mecanismes d’unió de xarxes i encaminament

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Està preparat per aprendre a aprendre el funcionament, estàndards, desenvolupament i desplegament
de xarxes de telefonia mòbil de quarta generació
    RA3 - Està preparat per aprendre a aprendre el funcionament, estàndards, desenvolupament i desplegament
de xarxes de telefonia mòbil de quarta generació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Està preparat per aprendre a aprendre el funcionament, estàndards, desenvolupament i desplegament
de xarxes de telefonia mòbil de quarta generació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Està preparat per aprendre a aprendre el funcionament, estàndards, desenvolupament i desplegament
de xarxes de telefonia mòbil de quarta generació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO
    RA4 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
RT15Coneixement de la normativa i la regulació de les telecomunicacions en els àmbits nacional,
europeu i internacional.
RA1Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.
    RA1 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
TEL1Capacitat de construir, explotar i gestionar les xarxes, serveis, processos i aplicacions de
telecomunicacions, enteses com sistemes de captació, transport, representació, processament,
emmagatzematge, gestió i presentació d'informació multimèdia des del punt de vista dels serveis
telemàtics.
RA1Utilitza el format per a comprimir contingut digital adient a cada situació.
    RA1 - Utilitza el format per a comprimir contingut digital adient a cada situació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Utilitza el format per a comprimir contingut digital adient a cada situació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Utilitza el format per a comprimir contingut digital adient a cada situació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.
    RA2 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
TEL2Capacitat per aplicar les tècniques en què es basen les xarxes, els serveis i les aplicacions
telemàtiques, com ara sistemes de gestió, senyalització i commutació, encaminament i seguretat
(protocols criptogràfics, túnels, tallafocs, mecanismes de cobrament, d'autenticació i de
protecció de continguts), enginyeria de trànsit (teoria de grafs, teoria de cues i teletrànsit),
tarificació, fiabilitat i qualitat de servei, tant en entorns fixos, mòbils, personals, locals o
gran distància, amb diferents amples de banda, incloent-hi telefonia i dades.
RA1Sap protegir a l'usuari i les seves dades.
    RA1 - Sap protegir a l'usuari i les seves dades.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Sap protegir a l'usuari i les seves dades.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Sap protegir a l'usuari i les seves dades.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Sap configurar els principals serveis de xarxa.
    RA2 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Sap configurar el control d'accés.
    RA3 - Sap configurar el control d'accés.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Sap configurar el control d'accés.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Sap configurar el control d'accés.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Sap gestionar un router.
    RA4 - Sap gestionar un router.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Sap gestionar un router.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Sap gestionar un router.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Configura la traducció d'adreces de xarxes.
    RA5 - Configura la traducció d'adreces de xarxes.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Configura la traducció d'adreces de xarxes.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Configura la traducció d'adreces de xarxes.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Configura els protocols d'encaminament interns.
    RA6 - Configura els protocols d'encaminament interns.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Configura els protocols d'encaminament interns.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Configura els protocols d'encaminament interns.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Configura la gestió de xarxa distribuïda amb SNMP.
    RA7 - Configura la gestió de xarxa distribuïda amb SNMP.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA7 - Configura la gestió de xarxa distribuïda amb SNMP.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Configura la gestió de xarxa distribuïda amb SNMP.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.
    RA8 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA8 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.
    RA9 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA9 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.
    RA10 - Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA10 - Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica
    RA11 - Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA11 - Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Determina el graf línia d'un graf.
    RA12 - Determina el graf línia d'un graf.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA12 - Determina el graf línia d'un graf.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA12 - Determina el graf línia d'un graf.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA13Calcula el complementari d'un graf.
    RA13 - Calcula el complementari d'un graf.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA13 - Calcula el complementari d'un graf.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA13 - Calcula el complementari d'un graf.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA14Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.
    RA14 - Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA14 - Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA14 - Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA15Calcula distàncies en grafs.
    RA15 - Calcula distàncies en grafs.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA15 - Calcula distàncies en grafs.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA15 - Calcula distàncies en grafs.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA16Coneix la caracterització de grafs bipartits.
    RA16 - Coneix la caracterització de grafs bipartits.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA16 - Coneix la caracterització de grafs bipartits.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA16 - Coneix la caracterització de grafs bipartits.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA17Coneix les caracteritzacions dels arbres.
    RA17 - Coneix les caracteritzacions dels arbres.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA17 - Coneix les caracteritzacions dels arbres.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA17 - Coneix les caracteritzacions dels arbres.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA18Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.
    RA18 - Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA18 - Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA18 - Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA19Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.
    RA19 - Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA19 - Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA19 - Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA20Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.
    RA20 - Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA20 - Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA20 - Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA21Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.
    RA21 - Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA21 - Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA21 - Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA22Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.
    RA22 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA22 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA22 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA23Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.
    RA23 - Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA23 - Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA23 - Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA24Coneix el concepte de graf planar.
    RA24 - Coneix el concepte de graf planar.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA24 - Coneix el concepte de graf planar.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA24 - Coneix el concepte de graf planar.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA25Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski
    RA25 - Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA25 - Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA25 - Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA26Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.
    RA26 - Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA26 - Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA26 - Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA27Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema
    RA27 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA27 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA27 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA28Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.
    RA28 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA28 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA28 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA29Comprèn com protegir el contingut digital dels usos indeguts.
    RA29 - Comprèn com protegir el contingut digital dels usos indeguts.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA29 - Comprèn com protegir el contingut digital dels usos indeguts.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA29 - Comprèn com protegir el contingut digital dels usos indeguts.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA30Coneix els riscos de les comunicacions TCP/IP
    RA30 - Coneix els riscos de les comunicacions TCP/IP

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA30 - Coneix els riscos de les comunicacions TCP/IP

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA30 - Coneix els riscos de les comunicacions TCP/IP

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA31Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats
    RA31 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA31 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA31 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA32Sap configurar un tallafocs
    RA32 - Sap configurar un tallafocs

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA32 - Sap configurar un tallafocs

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA32 - Sap configurar un tallafocs

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA33Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions
    RA33 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA33 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA33 - Sap configurar un sistema de detecció d’intrusions

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA34Coneix les tècniques per crear un sistema de decepció
    RA34 - Coneix les tècniques per crear un sistema de decepció

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA34 - Coneix les tècniques per crear un sistema de decepció

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA34 - Coneix les tècniques per crear un sistema de decepció

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA35Sap dissenyar l’arquitectura de seguretat d’un sistema informàtic
    RA35 - Sap dissenyar l’arquitectura de seguretat d’un sistema informàtic

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA35 - Sap dissenyar l’arquitectura de seguretat d’un sistema informàtic

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA35 - Sap dissenyar l’arquitectura de seguretat d’un sistema informàtic

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA36Comprèn el funcionament dels criptosistemes simètrics i asimètrics
    RA36 - Comprèn el funcionament dels criptosistemes simètrics i asimètrics

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA36 - Comprèn el funcionament dels criptosistemes simètrics i asimètrics

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA36 - Comprèn el funcionament dels criptosistemes simètrics i asimètrics

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA37Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats
    RA37 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA37 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA37 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA38Comprèn el funcionament d’una infraestructura de clau pública
    RA38 - Comprèn el funcionament d’una infraestructura de clau pública

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA38 - Comprèn el funcionament d’una infraestructura de clau pública

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA38 - Comprèn el funcionament d’una infraestructura de clau pública

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA39Coneix els diferents protocols segurs utilitzats actualment en comunicacions TCP/IP
    RA39 - Coneix els diferents protocols segurs utilitzats actualment en comunicacions TCP/IP

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA39 - Coneix els diferents protocols segurs utilitzats actualment en comunicacions TCP/IP

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA39 - Coneix els diferents protocols segurs utilitzats actualment en comunicacions TCP/IP

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA40Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat
    RA40 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA40 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA40 - Sap utilitzar el protocols de comunicació segurs existents en l’actualitat

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA41Sap usar els models matemàtics que permeten analitzar el teletrànsit
    RA41 - Sap usar els models matemàtics que permeten analitzar el teletrànsit

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA41 - Sap usar els models matemàtics que permeten analitzar el teletrànsit

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA41 - Sap usar els models matemàtics que permeten analitzar el teletrànsit

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA42Sap aplicar la teoria del teletrànsit al dimensionament de sistemes
    RA42 - Sap aplicar la teoria del teletrànsit al dimensionament de sistemes

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA42 - Sap aplicar la teoria del teletrànsit al dimensionament de sistemes

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA42 - Sap aplicar la teoria del teletrànsit al dimensionament de sistemes

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA43Sap aplicar la teoria del teletrànsit a la gestió de la qualitat dels serveis en xarxes de
telecomunicacions
    RA43 - Sap aplicar la teoria del teletrànsit a la gestió de la qualitat dels serveis en xarxes de
telecomunicacions

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA43 - Sap aplicar la teoria del teletrànsit a la gestió de la qualitat dels serveis en xarxes de
telecomunicacions

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA43 - Sap aplicar la teoria del teletrànsit a la gestió de la qualitat dels serveis en xarxes de
telecomunicacions

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
TEL3Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis telemàtics utilitzant eines analítiques de
planificació, dimensionament i anàlisi.
RA1Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema
    RA1 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.
    RA2 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Dissenya un sistema de transmissió de contingut digital escollint les tecnologies més adients als
requeriments de qualitat en el servei.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.
    RA3 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Dissenya sistemes de comunicació multimèdia.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
TEL4Capacitat de descriure, programar, validar i optimitzar protocols i interfícies de comunicació en
els diferents nivells d'una arquitectura de xarxes.
RA1Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.
    RA1 - Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Coneix i comprèn la família de protocols d’internet
    RA2 - Coneix i comprèn la família de protocols d’internet

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Coneix i comprèn la família de protocols d’internet

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Coneix i comprèn la família de protocols d’internet

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Coneix les característiques d’alguns protocols de comunicació en xarxes de dades
    RA3 - Coneix les característiques d’alguns protocols de comunicació en xarxes de dades

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Coneix les característiques d’alguns protocols de comunicació en xarxes de dades

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Coneix les característiques d’alguns protocols de comunicació en xarxes de dades

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Sap analitzar l’aplicació de protocols per interconnectar xarxes
    RA4 - Sap analitzar l’aplicació de protocols per interconnectar xarxes

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Sap analitzar l’aplicació de protocols per interconnectar xarxes

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Sap analitzar l’aplicació de protocols per interconnectar xarxes

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
TEL5Capacitat de seguir el progrés tecnològic de transmissió, commutació i procés per millorar les
xarxes i els serveis telemàtics.
RA1Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment
    RA1 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet
    RA2 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Coneix com funciona l'encaminament a Internet
    RA3 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los
    RA4 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Comprèn el funcionament de la commutació per a l’establiment de xarxes commutades i virtuals
    RA5 - Comprèn el funcionament de la commutació per a l’establiment de xarxes commutades i virtuals

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Comprèn el funcionament de la commutació per a l’establiment de xarxes commutades i virtuals

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Comprèn el funcionament de la commutació per a l’establiment de xarxes commutades i virtuals

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Sap configurar els principals serveis de xarxa.
    RA6 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Sap configurar els principals serveis de xarxa.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Configura la gestió de xarxa distribuïda amb SNMP.
    RA7 - Configura la gestió de xarxa distribuïda amb SNMP.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA7 - Configura la gestió de xarxa distribuïda amb SNMP.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Configura la gestió de xarxa distribuïda amb SNMP.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Coneix els riscos de les comunicacions TCP/IP
    RA8 - Coneix els riscos de les comunicacions TCP/IP

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA8 - Coneix els riscos de les comunicacions TCP/IP

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Coneix els riscos de les comunicacions TCP/IP

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Comprèn el funcionament d’una infraestructura de clau pública
    RA9 - Comprèn el funcionament d’una infraestructura de clau pública

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA9 - Comprèn el funcionament d’una infraestructura de clau pública

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Comprèn el funcionament d’una infraestructura de clau pública

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
TEL6Capacitat de dissenyar arquitectures de xarxes i serveis telemàtics.
RA1Sap usar programari per a la creació d’aplicacions web
    RA1 - Sap usar programari per a la creació d’aplicacions web

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Sap usar programari per a la creació d’aplicacions web

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Sap usar programari per a la creació d’aplicacions web

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Dissenya i implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny, integrant diverses
tecnologies
    RA2 - Dissenya i implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny, integrant diverses
tecnologies

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Dissenya i implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny, integrant diverses
tecnologies

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Dissenya i implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny, integrant diverses
tecnologies

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d’aplicacions web
    RA3 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d’aplicacions web

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d’aplicacions web

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d’aplicacions web

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Implanta i analitza el rendiment de plataformes web
    RA4 - Implanta i analitza el rendiment de plataformes web

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Implanta i analitza el rendiment de plataformes web

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Implanta i analitza el rendiment de plataformes web

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Implanta un model d’arquitectura distribuïda i analitza el tràfic generat
    RA5 - Implanta un model d’arquitectura distribuïda i analitza el tràfic generat

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Implanta un model d’arquitectura distribuïda i analitza el tràfic generat

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Implanta un model d’arquitectura distribuïda i analitza el tràfic generat

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Coneix les diferents arquitectures distribuïdes existents
    RA6 - Coneix les diferents arquitectures distribuïdes existents

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Coneix les diferents arquitectures distribuïdes existents

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Coneix les diferents arquitectures distribuïdes existents

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Comprèn els fonaments bàsics de sistemes distribuïts (sincronització, consistència, tolerància
a fallides, seguretat)
    RA7 - Comprèn els fonaments bàsics de sistemes distribuïts (sincronització, consistència, tolerància
a fallides, seguretat)

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA7 - Comprèn els fonaments bàsics de sistemes distribuïts (sincronització, consistència, tolerància
a fallides, seguretat)

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Comprèn els fonaments bàsics de sistemes distribuïts (sincronització, consistència, tolerància
a fallides, seguretat)

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots
    RA8 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA8 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO
    RA9 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA9 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Sap dissenyar xarxes de mida mitjana amb encaminadors i commutadors CISCO

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
TEL7Capacitat de programació de serveis i aplicacions telemàtiques, en xarxa i distribuïdes.
RA1Dissenya i implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny, integrant diverses
tecnologies
    RA1 - Dissenya i implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny, integrant diverses
tecnologies

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Dissenya i implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny, integrant diverses
tecnologies

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Dissenya i implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny, integrant diverses
tecnologies

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Desenvolupa aplicacions client-servidor amb sockets
    RA2 - Desenvolupa aplicacions client-servidor amb sockets

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Desenvolupa aplicacions client-servidor amb sockets

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Desenvolupa aplicacions client-servidor amb sockets

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Desenvolupa aplicacions per a dispositius mòbils
    RA3 - Desenvolupa aplicacions per a dispositius mòbils

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Desenvolupa aplicacions per a dispositius mòbils

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Desenvolupa aplicacions per a dispositius mòbils

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Coneix les diferents arquitectures distribuïdes existents
    RA4 - Coneix les diferents arquitectures distribuïdes existents

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Coneix les diferents arquitectures distribuïdes existents

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Coneix les diferents arquitectures distribuïdes existents

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Comprèn els diferents models de comunicació entre processos remots
    RA5 - Comprèn els diferents models de comunicació entre processos remots

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Comprèn els diferents models de comunicació entre processos remots

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Comprèn els diferents models de comunicació entre processos remots

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Comprèn els fonaments bàsics de sistemes distribuïts (sincronització, consistència, tolerància
a fallides, seguretat)
    RA6 - Comprèn els fonaments bàsics de sistemes distribuïts (sincronització, consistència, tolerància
a fallides, seguretat)

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Comprèn els fonaments bàsics de sistemes distribuïts (sincronització, consistència, tolerància
a fallides, seguretat)

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Comprèn els fonaments bàsics de sistemes distribuïts (sincronització, consistència, tolerància
a fallides, seguretat)

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Resol problemes de consistència i tolerància a fallides.
    RA7 - Resol problemes de consistència i tolerància a fallides.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA7 - Resol problemes de consistència i tolerància a fallides.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Resol problemes de consistència i tolerància a fallides.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Estudia els diferents tipus de middleware per a diferents arquitectures distribuïdes
    RA8 - Estudia els diferents tipus de middleware per a diferents arquitectures distribuïdes

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA8 - Estudia els diferents tipus de middleware per a diferents arquitectures distribuïdes

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Estudia els diferents tipus de middleware per a diferents arquitectures distribuïdes

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots
    RA9 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA9 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Coneix la programació de serveis distribuïts en entorns Internet de gran escala
    RA10 - Coneix la programació de serveis distribuïts en entorns Internet de gran escala

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA10 - Coneix la programació de serveis distribuïts en entorns Internet de gran escala

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Coneix la programació de serveis distribuïts en entorns Internet de gran escala

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
TFG1Exercici original que s'ha de fer individualment, presentar-lo i defensar-lo davant un tribunal
universitari. Consisteix en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
de Telecomunicació de naturalesa professional en què se sintetitzin i integrin les competències
adquirides en els ensenyaments.
RA1Realitza individualment un projecte integral de naturalesa professional en l’àmbit de
l’Enginyeria de les Telecomunicacions
    RA1 - Realitza individualment un projecte integral de naturalesa professional en l’àmbit de
l’Enginyeria de les Telecomunicacions

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Realitza individualment un projecte integral de naturalesa professional en l’àmbit de
l’Enginyeria de les Telecomunicacions

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Realitza individualment un projecte integral de naturalesa professional en l’àmbit de
l’Enginyeria de les Telecomunicacions

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Demostra autonomia, maduresa i eficiència
    RA2 - Demostra autonomia, maduresa i eficiència

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Demostra autonomia, maduresa i eficiència

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Demostra autonomia, maduresa i eficiència

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Elabora una memòria del projecte realitzat.
    RA3 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Elabora una memòria del projecte realitzat.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
B1Capacitat per a la direcció, de les activitats objecte dels projectes vinculats a la professió
d’Enginyer Tècnic de Telecomunicació.
RA1Sap utilitzar coneixements o habilitats estratègiques per a la creació i gestió de productes i
idees innovadores en el camp de les telecomunicacions.
    RA1 - Sap utilitzar coneixements o habilitats estratègiques per a la creació i gestió de productes i
idees innovadores en el camp de les telecomunicacions.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Sap utilitzar coneixements o habilitats estratègiques per a la creació i gestió de productes i
idees innovadores en el camp de les telecomunicacions.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Sap utilitzar coneixements o habilitats estratègiques per a la creació i gestió de productes i
idees innovadores en el camp de les telecomunicacions.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
B2Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies, que el capaciti per a l’aprenentatge de nous
mètodes i tecnologies, així com que el doti d’una gran versatilitat per adaptar-se a noves
situacions.
RA1Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.
    RA1 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.
    RA2 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real.
    RA3 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.
    RA4 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Aproxima numèricament zeros de funcions.
    RA6 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.
    RA7 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA7 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Comprèn el concepte d'integral indefinida.
    RA8 - Comprèn el concepte d'integral indefinida.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA8 - Comprèn el concepte d'integral indefinida.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Comprèn el concepte d'integral indefinida.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.
    RA9 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA9 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Coneix el Sistema Internacional de mesures.
    RA10 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA10 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Mesura magnituds físiques.
    RA11 - Mesura magnituds físiques.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA11 - Mesura magnituds físiques.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Mesura magnituds físiques.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Estima els errors dels resultats de mesures.
    RA12 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA12 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA12 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA13Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.
    RA13 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA13 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA13 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA14Coneix els fonaments de la cinemàtica.
    RA14 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA14 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA14 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA15Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.
    RA15 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA15 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA15 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA16Coneix els principis de la conservació de l'energia.
    RA16 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA16 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA16 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA17Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.
    RA17 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA17 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA17 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA18Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.
    RA18 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA18 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA18 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA19Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.
    RA19 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA19 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA19 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA20Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.
    RA20 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA20 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA20 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA21Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.
    RA21 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA21 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA21 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA22Coneix el comportament elàstic dels sòlids.
    RA22 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA22 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA22 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA23Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.
    RA23 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA23 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA23 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA24Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.
    RA24 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA24 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA24 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA25Coneix i aplica la llei de Coulomb.
    RA25 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA25 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA25 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA26Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.
    RA26 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA26 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA26 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA27Comprèn el teorema de Gauss.
    RA27 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA27 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA27 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA28Coneix el concepte d'energia electrostàtica.
    RA28 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA28 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA28 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA29Coneix les característiques dels conductors.
    RA29 - Coneix les característiques dels conductors.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA29 - Coneix les característiques dels conductors.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA29 - Coneix les característiques dels conductors.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA30Entén el concepte de capacitat elèctrica.
    RA30 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA30 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA30 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA31Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.
    RA31 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA31 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA31 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA32Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.
    RA32 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA32 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA32 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA33Coneix el concepte de camp magnètic.
    RA33 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA33 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA33 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA34Comprèn el concepte de forces magnètiques.
    RA34 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA34 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA34 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA35Coneix el moment magnètic d'una espira.
    RA35 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA35 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA35 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA36Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.
    RA36 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA36 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA36 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA37Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.
    RA37 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA37 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA37 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA38Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.
    RA38 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA38 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA38 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA39Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.
    RA39 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA39 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA39 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA40Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.
    RA40 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA40 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA40 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA41Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.
    RA41 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA41 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA41 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA42Utilitza i crea biblioteques de subrutines.
    RA42 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA42 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA42 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA43Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.
    RA43 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA43 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA43 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA44Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.
    RA44 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA44 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA44 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA45Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.
    RA45 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA45 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA45 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA46Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial.
    RA46 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA46 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA46 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA47Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius.
    RA47 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA47 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA47 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA48Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu.
    RA48 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA48 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA48 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA49Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals.
    RA49 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA49 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA49 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA50Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.
    RA50 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA50 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA50 - Coneix el paper de la informàtica en els àmbits industrials i socioeconòmics.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA51Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.
    RA51 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA51 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA51 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA52Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.
    RA52 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA52 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA52 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA53Analitza circuits lògics combinacionals.
    RA53 - Analitza circuits lògics combinacionals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA53 - Analitza circuits lògics combinacionals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA53 - Analitza circuits lògics combinacionals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA54Analitza circuits lògics seqüencials.
    RA54 - Analitza circuits lògics seqüencials.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA54 - Analitza circuits lògics seqüencials.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA54 - Analitza circuits lògics seqüencials.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA55Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.
    RA55 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA55 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA55 - Sintetitza màquines d'estats finits bàsiques.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA56Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida.
    RA56 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA56 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA56 - Comprèn l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA57Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina.
    RA57 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA57 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA57 - Comprèn el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA58Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.
    RA58 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA58 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA58 - Comprèn i avalua els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA59Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.
    RA59 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA59 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA59 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA60Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació
    RA60 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA60 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA60 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA61Determina la transformada de Laplace directa i inversa
    RA61 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA61 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA61 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA62Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència
    RA62 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA62 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA62 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA63Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre
    RA63 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA63 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA63 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA64Planteja i resol l'equació d'estat
    RA64 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA64 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA64 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA65Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència
    RA65 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA65 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA65 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA66Coneix la realimentació d'estat
    RA66 - Coneix la realimentació d'estat

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA66 - Coneix la realimentació d'estat

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA66 - Coneix la realimentació d'estat

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA67Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència
    RA67 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA67 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA67 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA68Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre
    RA68 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA68 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA68 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA69Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).
    RA69 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA69 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA69 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA70Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.
    RA70 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA70 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA70 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA71Coneix el concepte d’equivalència de bipols i les diferents associacions d’elements passius i
actius.
    RA71 - Coneix el concepte d’equivalència de bipols i les diferents associacions d’elements passius i
actius.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA71 - Coneix el concepte d’equivalència de bipols i les diferents associacions d’elements passius i
actius.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA71 - Coneix el concepte d’equivalència de bipols i les diferents associacions d’elements passius i
actius.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA72Coneix el concepte de xarxa amb dos ports.
    RA72 - Coneix el concepte de xarxa amb dos ports.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA72 - Coneix el concepte de xarxa amb dos ports.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA72 - Coneix el concepte de xarxa amb dos ports.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA73Utilitza conceptes i teoremes d’utilitat en l’anàlisi de circuits: element superflu,
proporcionalitat, superposició, reciprocitat, compensació, màxima transferència de potència,
    RA73 - Utilitza conceptes i teoremes d’utilitat en l’anàlisi de circuits: element superflu,
proporcionalitat, superposició, reciprocitat, compensació, màxima transferència de potència,

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA73 - Utilitza conceptes i teoremes d’utilitat en l’anàlisi de circuits: element superflu,
proporcionalitat, superposició, reciprocitat, compensació, màxima transferència de potència,

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA73 - Utilitza conceptes i teoremes d’utilitat en l’anàlisi de circuits: element superflu,
proporcionalitat, superposició, reciprocitat, compensació, màxima transferència de potència,

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA74Coneix els conceptes de fasor i d’impedància i d’admitància complexes.
    RA74 - Coneix els conceptes de fasor i d’impedància i d’admitància complexes.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA74 - Coneix els conceptes de fasor i d’impedància i d’admitància complexes.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA74 - Coneix els conceptes de fasor i d’impedància i d’admitància complexes.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA75Analitza circuits acoblats magnèticament en RPS.
    RA75 - Analitza circuits acoblats magnèticament en RPS.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA75 - Analitza circuits acoblats magnèticament en RPS.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA75 - Analitza circuits acoblats magnèticament en RPS.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA76Utilitza el teorema de màxima transferència de potència en RPS.
    RA76 - Utilitza el teorema de màxima transferència de potència en RPS.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA76 - Utilitza el teorema de màxima transferència de potència en RPS.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA76 - Utilitza el teorema de màxima transferència de potència en RPS.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA77 Coneix la importància del factor de potència en el transport d’energia elèctrica.
    RA77 - Coneix la importància del factor de potència en el transport d’energia elèctrica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA77 - Coneix la importància del factor de potència en el transport d’energia elèctrica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA77 - Coneix la importància del factor de potència en el transport d’energia elèctrica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA78 Analitza els circuits ressonants sèrie i paral·lel.
    RA78 - Analitza els circuits ressonants sèrie i paral·lel.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA78 - Analitza els circuits ressonants sèrie i paral·lel.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA78 - Analitza els circuits ressonants sèrie i paral·lel.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA79Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes.
    RA79 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA79 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA79 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA80Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.
    RA80 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA80 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA80 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA81Coneix la Llei de Coulomb i Gauss. Conductivitat. Llei de Joule.
    RA81 - Coneix la Llei de Coulomb i Gauss. Conductivitat. Llei de Joule.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA81 - Coneix la Llei de Coulomb i Gauss. Conductivitat. Llei de Joule.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA81 - Coneix la Llei de Coulomb i Gauss. Conductivitat. Llei de Joule.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA82Coneix el Camp magnètic. Llei de Ampere.
    RA82 - Coneix el Camp magnètic. Llei de Ampere.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA82 - Coneix el Camp magnètic. Llei de Ampere.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA82 - Coneix el Camp magnètic. Llei de Ampere.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA83Comprèn les condicions de contorn dels camps elèctric i magnètic en conductors en estàtica.
    RA83 - Comprèn les condicions de contorn dels camps elèctric i magnètic en conductors en estàtica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA83 - Comprèn les condicions de contorn dels camps elèctric i magnètic en conductors en estàtica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA83 - Comprèn les condicions de contorn dels camps elèctric i magnètic en conductors en estàtica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA84Coneix les Equacions de Maxwell tant en la formulació integral com la diferencial.
    RA84 - Coneix les Equacions de Maxwell tant en la formulació integral com la diferencial.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA84 - Coneix les Equacions de Maxwell tant en la formulació integral com la diferencial.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA84 - Coneix les Equacions de Maxwell tant en la formulació integral com la diferencial.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA85Comprèn l’Equació d’ona i les seves soluciones.
    RA85 - Comprèn l’Equació d’ona i les seves soluciones.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA85 - Comprèn l’Equació d’ona i les seves soluciones.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA85 - Comprèn l’Equació d’ona i les seves soluciones.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA86Coneix l’analogia amb ones acústiques.
    RA86 - Coneix l’analogia amb ones acústiques.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA86 - Coneix l’analogia amb ones acústiques.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA86 - Coneix l’analogia amb ones acústiques.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA87Coneix el Camp creat per una carga accelerada.
    RA87 - Coneix el Camp creat per una carga accelerada.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA87 - Coneix el Camp creat per una carga accelerada.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA87 - Coneix el Camp creat per una carga accelerada.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA88 Comprèn els Camps radiats i les seves propietats.
    RA88 - Comprèn els Camps radiats i les seves propietats.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA88 - Comprèn els Camps radiats i les seves propietats.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA88 - Comprèn els Camps radiats i les seves propietats.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA89Coneix les ones esfèriques i ones planes.
    RA89 - Coneix les ones esfèriques i ones planes.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA89 - Coneix les ones esfèriques i ones planes.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA89 - Coneix les ones esfèriques i ones planes.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA90Comprèn el concepte de Densitat de potencia.
    RA90 - Comprèn el concepte de Densitat de potencia.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA90 - Comprèn el concepte de Densitat de potencia.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA90 - Comprèn el concepte de Densitat de potencia.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA91Comprèn el concepte de Polarització.
    RA91 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA91 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA91 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA92Coneix el concepte de directivitat i guany d’antena.
    RA92 - Coneix el concepte de directivitat i guany d’antena.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA92 - Coneix el concepte de directivitat i guany d’antena.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA92 - Coneix el concepte de directivitat i guany d’antena.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA93Coneix el concepte d’àrea efectiva.
    RA93 - Coneix el concepte d’àrea efectiva.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA93 - Coneix el concepte d’àrea efectiva.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA93 - Coneix el concepte d’àrea efectiva.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA94Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.
    RA94 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA94 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA94 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA95Comprèn el funcionament de l’efecte Doppler.
    RA95 - Comprèn el funcionament de l’efecte Doppler.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA95 - Comprèn el funcionament de l’efecte Doppler.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA95 - Comprèn el funcionament de l’efecte Doppler.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA96Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.
    RA96 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA96 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA96 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA97 Coneix d’interacció d’ones amb medis materials amb pèrdues
    RA97 - Coneix d’interacció d’ones amb medis materials amb pèrdues

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA97 - Coneix d’interacció d’ones amb medis materials amb pèrdues

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA97 - Coneix d’interacció d’ones amb medis materials amb pèrdues

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA98Entén la llei de Snell i el fenomen de reflexió total.
    RA98 - Entén la llei de Snell i el fenomen de reflexió total.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA98 - Entén la llei de Snell i el fenomen de reflexió total.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA98 - Entén la llei de Snell i el fenomen de reflexió total.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA99Coneix els Coeficients de Fresnel i l’angle de Bewster.
    RA99 - Coneix els Coeficients de Fresnel i l’angle de Bewster.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA99 - Coneix els Coeficients de Fresnel i l’angle de Bewster.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA99 - Coneix els Coeficients de Fresnel i l’angle de Bewster.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA100Comprèn pel cas incidència normal l’analogia amb línies de transmissió.
    RA100 - Comprèn pel cas incidència normal l’analogia amb línies de transmissió.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA100 - Comprèn pel cas incidència normal l’analogia amb línies de transmissió.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA100 - Comprèn pel cas incidència normal l’analogia amb línies de transmissió.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA101Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.
    RA101 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA101 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA101 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA102Coneix el concepte de fotó i Conceptes bàsics e interacció amb la matèria.
    RA102 - Coneix el concepte de fotó i Conceptes bàsics e interacció amb la matèria.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA102 - Coneix el concepte de fotó i Conceptes bàsics e interacció amb la matèria.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA102 - Coneix el concepte de fotó i Conceptes bàsics e interacció amb la matèria.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA103Coneix els Principis de funcionament d’un làser.
    RA103 - Coneix els Principis de funcionament d’un làser.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA103 - Coneix els Principis de funcionament d’un làser.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA103 - Coneix els Principis de funcionament d’un làser.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA104Coneix el funcionament bàsic de Dispositius òptics: Detectors i emissors de llum. Bandes en
semiconductors. Dopat. Unió PN. Fotodiode PIN. Energia de gap. Característica IV.
    RA104 - Coneix el funcionament bàsic de Dispositius òptics: Detectors i emissors de llum. Bandes en
semiconductors. Dopat. Unió PN. Fotodiode PIN. Energia de gap. Característica IV.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA104 - Coneix el funcionament bàsic de Dispositius òptics: Detectors i emissors de llum. Bandes en
semiconductors. Dopat. Unió PN. Fotodiode PIN. Energia de gap. Característica IV.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA104 - Coneix el funcionament bàsic de Dispositius òptics: Detectors i emissors de llum. Bandes en
semiconductors. Dopat. Unió PN. Fotodiode PIN. Energia de gap. Característica IV.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA105Coneix la detecció de llum: Límit quàntic. Eficiència quàntica i Responsividad d’un detector.
    RA105 - Coneix la detecció de llum: Límit quàntic. Eficiència quàntica i Responsividad d’un detector.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA105 - Coneix la detecció de llum: Límit quàntic. Eficiència quàntica i Responsividad d’un detector.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA105 - Coneix la detecció de llum: Límit quàntic. Eficiència quàntica i Responsividad d’un detector.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA106Coneix el concepte de Soroll quàntic.
    RA106 - Coneix el concepte de Soroll quàntic.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA106 - Coneix el concepte de Soroll quàntic.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA106 - Coneix el concepte de Soroll quàntic.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA107Entén el concepte de Sensibilitat d’un receptor òptic i comparació entre el PIN i el APD.
    RA107 - Entén el concepte de Sensibilitat d’un receptor òptic i comparació entre el PIN i el APD.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA107 - Entén el concepte de Sensibilitat d’un receptor òptic i comparació entre el PIN i el APD.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA107 - Entén el concepte de Sensibilitat d’un receptor òptic i comparació entre el PIN i el APD.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA108 Comprèn el principi de funcionament de la Fibra òptica.
    RA108 - Comprèn el principi de funcionament de la Fibra òptica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA108 - Comprèn el principi de funcionament de la Fibra òptica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA108 - Comprèn el principi de funcionament de la Fibra òptica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA109Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.
    RA109 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA109 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA109 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA110Comprèn la Dispersió en fibra òptica.
    RA110 - Comprèn la Dispersió en fibra òptica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA110 - Comprèn la Dispersió en fibra òptica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA110 - Comprèn la Dispersió en fibra òptica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA111 Coneix el Fabry-Perot. Freqüències de ressonància i FWHM,i la seva utilització com
multiplexor-demultiplexor
    RA111 - Coneix el Fabry-Perot. Freqüències de ressonància i FWHM,i la seva utilització com
multiplexor-demultiplexor

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA111 - Coneix el Fabry-Perot. Freqüències de ressonància i FWHM,i la seva utilització com
multiplexor-demultiplexor

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA111 - Coneix el Fabry-Perot. Freqüències de ressonància i FWHM,i la seva utilització com
multiplexor-demultiplexor

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA112 Coneix els tipus de moduladors externs: Materials electroòptics, el modulador de fase, el
modulador d’amplitud Mach-Zenhder.
    RA112 - Coneix els tipus de moduladors externs: Materials electroòptics, el modulador de fase, el
modulador d’amplitud Mach-Zenhder.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA112 - Coneix els tipus de moduladors externs: Materials electroòptics, el modulador de fase, el
modulador d’amplitud Mach-Zenhder.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA112 - Coneix els tipus de moduladors externs: Materials electroòptics, el modulador de fase, el
modulador d’amplitud Mach-Zenhder.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA113 Coneix el principi de funcionament dels amplificador EDFA.
    RA113 - Coneix el principi de funcionament dels amplificador EDFA.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA113 - Coneix el principi de funcionament dels amplificador EDFA.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA113 - Coneix el principi de funcionament dels amplificador EDFA.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA114 Coneix la multiplexació en longitud d’ona (WDM i DWDM) en sistemes de comunicacions òptiques.
    RA114 - Coneix la multiplexació en longitud d’ona (WDM i DWDM) en sistemes de comunicacions òptiques.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA114 - Coneix la multiplexació en longitud d’ona (WDM i DWDM) en sistemes de comunicacions òptiques.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA114 - Coneix la multiplexació en longitud d’ona (WDM i DWDM) en sistemes de comunicacions òptiques.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA115 Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.
    RA115 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA115 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA115 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA116Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.
    RA116 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA116 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA116 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA117Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.
    RA117 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA117 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA117 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA118 Analitza sistemes de transmissió digital banda base: PCM i transmissió multinivell.
    RA118 - Analitza sistemes de transmissió digital banda base: PCM i transmissió multinivell.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA118 - Analitza sistemes de transmissió digital banda base: PCM i transmissió multinivell.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA118 - Analitza sistemes de transmissió digital banda base: PCM i transmissió multinivell.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA119Entén la detecció de senyals binàris en presència de soroll gaussià utilitzant filtre adaptat i
correladors.
    RA119 - Entén la detecció de senyals binàris en presència de soroll gaussià utilitzant filtre adaptat i
correladors.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA119 - Entén la detecció de senyals binàris en presència de soroll gaussià utilitzant filtre adaptat i
correladors.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA119 - Entén la detecció de senyals binàris en presència de soroll gaussià utilitzant filtre adaptat i
correladors.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA120Sap analitzar l’error en transmissió banda base: probabilitat d’error, interferència
intersimbòlica i conformació de polsos.
    RA120 - Sap analitzar l’error en transmissió banda base: probabilitat d’error, interferència
intersimbòlica i conformació de polsos.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA120 - Sap analitzar l’error en transmissió banda base: probabilitat d’error, interferència
intersimbòlica i conformació de polsos.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA120 - Sap analitzar l’error en transmissió banda base: probabilitat d’error, interferència
intersimbòlica i conformació de polsos.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA121Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.
    RA121 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA121 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA121 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA122Entén la detecció de senyals pas banda en presència de soroll gaussià.
    RA122 - Entén la detecció de senyals pas banda en presència de soroll gaussià.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA122 - Entén la detecció de senyals pas banda en presència de soroll gaussià.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA122 - Entén la detecció de senyals pas banda en presència de soroll gaussià.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA123Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.
    RA123 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA123 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA123 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA124Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.
    RA124 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA124 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA124 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA125 Sap analitzar la probabilitat d’error en sistemes de comunicació digitals pas banda.
    RA125 - Sap analitzar la probabilitat d’error en sistemes de comunicació digitals pas banda.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA125 - Sap analitzar la probabilitat d’error en sistemes de comunicació digitals pas banda.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA125 - Sap analitzar la probabilitat d’error en sistemes de comunicació digitals pas banda.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA126Entén els mecanismes de codificació de canal: codis amb control de paritat, cíclics i
convolucionals.
    RA126 - Entén els mecanismes de codificació de canal: codis amb control de paritat, cíclics i
convolucionals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA126 - Entén els mecanismes de codificació de canal: codis amb control de paritat, cíclics i
convolucionals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA126 - Entén els mecanismes de codificació de canal: codis amb control de paritat, cíclics i
convolucionals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA127Entén els mecanismes de control i correcció d’errors: FEQ, ARQ. Entrellaçat.
    RA127 - Entén els mecanismes de control i correcció d’errors: FEQ, ARQ. Entrellaçat.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA127 - Entén els mecanismes de control i correcció d’errors: FEQ, ARQ. Entrellaçat.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA127 - Entén els mecanismes de control i correcció d’errors: FEQ, ARQ. Entrellaçat.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA128Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.
    RA128 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA128 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA128 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA129Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.
    RA129 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA129 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA129 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA130Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics
    RA130 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA130 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA130 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA131Utilitza correctament els conversors A/D i D/A
    RA131 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA131 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA131 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA132Adquireix una perspectiva històrica de la evolució de les tecnologies de comunicacions,
incloent-hi les seves fites mes importants i el seu llegat en les tecnologies actuals
    RA132 - Adquireix una perspectiva històrica de la evolució de les tecnologies de comunicacions,
incloent-hi les seves fites mes importants i el seu llegat en les tecnologies actuals

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA132 - Adquireix una perspectiva històrica de la evolució de les tecnologies de comunicacions,
incloent-hi les seves fites mes importants i el seu llegat en les tecnologies actuals

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA132 - Adquireix una perspectiva històrica de la evolució de les tecnologies de comunicacions,
incloent-hi les seves fites mes importants i el seu llegat en les tecnologies actuals

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA133Coneix i sap fer servir totes les unitats i magnituds necessàries per el disseny o mesura de un
sistema de telecomunicacions: freqüències, potencies, voltatges, intensitats, escales
logarítmiques, fasors, números complexos
    RA133 - Coneix i sap fer servir totes les unitats i magnituds necessàries per el disseny o mesura de un
sistema de telecomunicacions: freqüències, potencies, voltatges, intensitats, escales
logarítmiques, fasors, números complexos

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA133 - Coneix i sap fer servir totes les unitats i magnituds necessàries per el disseny o mesura de un
sistema de telecomunicacions: freqüències, potencies, voltatges, intensitats, escales
logarítmiques, fasors, números complexos

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA133 - Coneix i sap fer servir totes les unitats i magnituds necessàries per el disseny o mesura de un
sistema de telecomunicacions: freqüències, potencies, voltatges, intensitats, escales
logarítmiques, fasors, números complexos

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA134Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM
    RA134 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA134 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA134 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA135Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)
    RA135 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA135 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA135 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA136Coneix les diferents fonts de soroll i interferència. Capacitat per caracteritzar i/o preveure els
paràmetres bàsics que descriuen de forma complerta els diferents tipus de soroll i interferències
que es poden trobar en un equip de telecomunicacions
    RA136 - Coneix les diferents fonts de soroll i interferència. Capacitat per caracteritzar i/o preveure els
paràmetres bàsics que descriuen de forma complerta els diferents tipus de soroll i interferències
que es poden trobar en un equip de telecomunicacions

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA136 - Coneix les diferents fonts de soroll i interferència. Capacitat per caracteritzar i/o preveure els
paràmetres bàsics que descriuen de forma complerta els diferents tipus de soroll i interferències
que es poden trobar en un equip de telecomunicacions

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA136 - Coneix les diferents fonts de soroll i interferència. Capacitat per caracteritzar i/o preveure els
paràmetres bàsics que descriuen de forma complerta els diferents tipus de soroll i interferències
que es poden trobar en un equip de telecomunicacions

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA137Coneix els efectes de la distorsió en els senyals analògics en sistemes de comunicació. Principi
del filtre adaptat.
    RA137 - Coneix els efectes de la distorsió en els senyals analògics en sistemes de comunicació. Principi
del filtre adaptat.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA137 - Coneix els efectes de la distorsió en els senyals analògics en sistemes de comunicació. Principi
del filtre adaptat.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA137 - Coneix els efectes de la distorsió en els senyals analògics en sistemes de comunicació. Principi
del filtre adaptat.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA138Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí
    RA138 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA138 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA138 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA139Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.
    RA139 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA139 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA139 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA140Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.
    RA140 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA140 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA140 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA141Sap mesurar senyals modulats analògicament.
    RA141 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA141 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA141 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA142Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.
    RA142 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA142 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA142 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA143Dibuixa i identifica l'espectre de línia unilateral i bilateral d'un senyal conformada per una suma
de senoides
    RA143 - Dibuixa i identifica l'espectre de línia unilateral i bilateral d'un senyal conformada per una suma
de senoides

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA143 - Dibuixa i identifica l'espectre de línia unilateral i bilateral d'un senyal conformada per una suma
de senoides

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA143 - Dibuixa i identifica l'espectre de línia unilateral i bilateral d'un senyal conformada per una suma
de senoides

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA144Calcula el valor mitjà, la potència mitjana, l'energia total d'un senyal
    RA144 - Calcula el valor mitjà, la potència mitjana, l'energia total d'un senyal

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA144 - Calcula el valor mitjà, la potència mitjana, l'energia total d'un senyal

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA144 - Calcula el valor mitjà, la potència mitjana, l'energia total d'un senyal

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA145Escriu la transformada de Fourier i la seva transformada inversa
    RA145 - Escriu la transformada de Fourier i la seva transformada inversa

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA145 - Escriu la transformada de Fourier i la seva transformada inversa

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA145 - Escriu la transformada de Fourier i la seva transformada inversa

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA146Identifica les propietats d'un senyal en el domini temporal a partir de la seva representació en el
domini freqüencial i viceversa
    RA146 - Identifica les propietats d'un senyal en el domini temporal a partir de la seva representació en el
domini freqüencial i viceversa

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA146 - Identifica les propietats d'un senyal en el domini temporal a partir de la seva representació en el
domini freqüencial i viceversa

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA146 - Identifica les propietats d'un senyal en el domini temporal a partir de la seva representació en el
domini freqüencial i viceversa

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA147Enuncia i aplica el teorema de Parseval i de Rayleigh
    RA147 - Enuncia i aplica el teorema de Parseval i de Rayleigh

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA147 - Enuncia i aplica el teorema de Parseval i de Rayleigh

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA147 - Enuncia i aplica el teorema de Parseval i de Rayleigh

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA148Utilitza els teoremes de les transformades: retard, superposició, canvi d'escala, translació,
modulació, diferenciació i integració
    RA148 - Utilitza els teoremes de les transformades: retard, superposició, canvi d'escala, translació,
modulació, diferenciació i integració

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA148 - Utilitza els teoremes de les transformades: retard, superposició, canvi d'escala, translació,
modulació, diferenciació i integració

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA148 - Utilitza els teoremes de les transformades: retard, superposició, canvi d'escala, translació,
modulació, diferenciació i integració

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA149Defineix les funcions de correlació i de correlació creuada
    RA149 - Defineix les funcions de correlació i de correlació creuada

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA149 - Defineix les funcions de correlació i de correlació creuada

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA149 - Defineix les funcions de correlació i de correlació creuada

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA150Calcula probabilitats d'esdeveniments usant la freqüència d'ocurrència i la relacions per a
esdeveniments mútuament excloents, conjunts, condicionals, i estadísticament independents
    RA150 - Calcula probabilitats d'esdeveniments usant la freqüència d'ocurrència i la relacions per a
esdeveniments mútuament excloents, conjunts, condicionals, i estadísticament independents

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA150 - Calcula probabilitats d'esdeveniments usant la freqüència d'ocurrència i la relacions per a
esdeveniments mútuament excloents, conjunts, condicionals, i estadísticament independents

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA150 - Calcula probabilitats d'esdeveniments usant la freqüència d'ocurrència i la relacions per a
esdeveniments mútuament excloents, conjunts, condicionals, i estadísticament independents

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA151Defineix, enuncia les propietats de les funcions de probabilitats de variables aleatòries discretes
i contínues
    RA151 - Defineix, enuncia les propietats de les funcions de probabilitats de variables aleatòries discretes
i contínues

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA151 - Defineix, enuncia les propietats de les funcions de probabilitats de variables aleatòries discretes
i contínues

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA151 - Defineix, enuncia les propietats de les funcions de probabilitats de variables aleatòries discretes
i contínues

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA152Escriu l'expressió de la probabilitat d'un esdeveniment de valor numèric, donada una funció de
freqüència.
    RA152 - Escriu l'expressió de la probabilitat d'un esdeveniment de valor numèric, donada una funció de
freqüència.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA152 - Escriu l'expressió de la probabilitat d'un esdeveniment de valor numèric, donada una funció de
freqüència.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA152 - Escriu l'expressió de la probabilitat d'un esdeveniment de valor numèric, donada una funció de
freqüència.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA153Defineix i manipula l'operació d'esperança
    RA153 - Defineix i manipula l'operació d'esperança

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA153 - Defineix i manipula l'operació d'esperança

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA153 - Defineix i manipula l'operació d'esperança

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA154Descriu aplicacions dels models de probabilitat binomial de Poisson, Gaussià, de Rayleigh i
uniforme.
    RA154 - Descriu aplicacions dels models de probabilitat binomial de Poisson, Gaussià, de Rayleigh i
uniforme.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA154 - Descriu aplicacions dels models de probabilitat binomial de Poisson, Gaussià, de Rayleigh i
uniforme.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA154 - Descriu aplicacions dels models de probabilitat binomial de Poisson, Gaussià, de Rayleigh i
uniforme.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA155Comprèn el teorema central del límit.
    RA155 - Comprèn el teorema central del límit.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA155 - Comprèn el teorema central del límit.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA155 - Comprèn el teorema central del límit.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA156Defineix el soroll blanc i el soroll tèrmic
    RA156 - Defineix el soroll blanc i el soroll tèrmic

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA156 - Defineix el soroll blanc i el soroll tèrmic

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA156 - Defineix el soroll blanc i el soroll tèrmic

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA157Defineix la mitjana i la funció d'autocorrelació d'un procés aleatori i enunciar les propietats
d'un procés Gaussià
    RA157 - Defineix la mitjana i la funció d'autocorrelació d'un procés aleatori i enunciar les propietats
d'un procés Gaussià

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA157 - Defineix la mitjana i la funció d'autocorrelació d'un procés aleatori i enunciar les propietats
d'un procés Gaussià

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA157 - Defineix la mitjana i la funció d'autocorrelació d'un procés aleatori i enunciar les propietats
d'un procés Gaussià

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA158Relaciona mitjanes temporals amb mitjanes estadístics (de conjunt) d'un senyal aleatòria
    RA158 - Relaciona mitjanes temporals amb mitjanes estadístics (de conjunt) d'un senyal aleatòria

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA158 - Relaciona mitjanes temporals amb mitjanes estadístics (de conjunt) d'un senyal aleatòria

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA158 - Relaciona mitjanes temporals amb mitjanes estadístics (de conjunt) d'un senyal aleatòria

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA159Obté el valor mitjà, quadràtic (rms), la variància i elements espectre de potència d'un senyal
aleatòria estacionària donada la seva funció d'autocorrelació
    RA159 - Obté el valor mitjà, quadràtic (rms), la variància i elements espectre de potència d'un senyal
aleatòria estacionària donada la seva funció d'autocorrelació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA159 - Obté el valor mitjà, quadràtic (rms), la variància i elements espectre de potència d'un senyal
aleatòria estacionària donada la seva funció d'autocorrelació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA159 - Obté el valor mitjà, quadràtic (rms), la variància i elements espectre de potència d'un senyal
aleatòria estacionària donada la seva funció d'autocorrelació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA160Determina l'espectre de potència d'un senyal aleatòria produïda per superposició, modulació o
filtrat d'una altra senyal
    RA160 - Determina l'espectre de potència d'un senyal aleatòria produïda per superposició, modulació o
filtrat d'una altra senyal

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA160 - Determina l'espectre de potència d'un senyal aleatòria produïda per superposició, modulació o
filtrat d'una altra senyal

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA160 - Determina l'espectre de potència d'un senyal aleatòria produïda per superposició, modulació o
filtrat d'una altra senyal

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA161Analitza el comportament d'un sistema amb soroll
    RA161 - Analitza el comportament d'un sistema amb soroll

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA161 - Analitza el comportament d'un sistema amb soroll

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA161 - Analitza el comportament d'un sistema amb soroll

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA162Defineix l'ample de banda equivalent de soroll
    RA162 - Defineix l'ample de banda equivalent de soroll

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA162 - Defineix l'ample de banda equivalent de soroll

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA162 - Defineix l'ample de banda equivalent de soroll

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA163Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.
    RA163 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA163 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA163 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA164Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.
    RA164 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA164 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA164 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA165Coneix les equacions de la tensió i la corrent en una línia de transmissió ideal.
    RA165 - Coneix les equacions de la tensió i la corrent en una línia de transmissió ideal.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA165 - Coneix les equacions de la tensió i la corrent en una línia de transmissió ideal.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA165 - Coneix les equacions de la tensió i la corrent en una línia de transmissió ideal.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA166Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.
    RA166 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA166 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA166 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA167Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.
    RA167 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA167 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA167 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA168 Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.
    RA168 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA168 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA168 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA169Coneix l’origen de l’atenuació en línies de transmissió amb pèrdues.
    RA169 - Coneix l’origen de l’atenuació en línies de transmissió amb pèrdues.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA169 - Coneix l’origen de l’atenuació en línies de transmissió amb pèrdues.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA169 - Coneix l’origen de l’atenuació en línies de transmissió amb pèrdues.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA170Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.
    RA170 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA170 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA170 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA171Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.
    RA171 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA171 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA171 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA172Coneix la definició, mesura i propietats bàsiques dels paràmetres Z,Y, ABCD.
    RA172 - Coneix la definició, mesura i propietats bàsiques dels paràmetres Z,Y, ABCD.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA172 - Coneix la definició, mesura i propietats bàsiques dels paràmetres Z,Y, ABCD.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA172 - Coneix la definició, mesura i propietats bàsiques dels paràmetres Z,Y, ABCD.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA173Comprèn la definició dels paràmetres S.
    RA173 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA173 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA173 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA174Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.
    RA174 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA174 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA174 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA175Coneix les propietats de la matriu de paràmetres S.
    RA175 - Coneix les propietats de la matriu de paràmetres S.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA175 - Coneix les propietats de la matriu de paràmetres S.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA175 - Coneix les propietats de la matriu de paràmetres S.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA176Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.
    RA176 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA176 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA176 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA177Comprèn el funcionament de ressonadors.
    RA177 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA177 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA177 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA178Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.
    RA178 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA178 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA178 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA179Coneix el concepte de prototipus pas baix i transformació de freqüències.
    RA179 - Coneix el concepte de prototipus pas baix i transformació de freqüències.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA179 - Coneix el concepte de prototipus pas baix i transformació de freqüències.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA179 - Coneix el concepte de prototipus pas baix i transformació de freqüències.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA180 Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.
    RA180 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA180 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA180 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA181 Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.
    RA181 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA181 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA181 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA182Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.
    RA182 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA182 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA182 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA183Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.
    RA183 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA183 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA183 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA184Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.
    RA184 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA184 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA184 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA185 Entén la definició del Factor de soroll.
    RA185 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA185 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA185 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA186Sap aplicar la Formula de Friis.
    RA186 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA186 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA186 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA187Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.
    RA187 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA187 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA187 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA188Coneix la condició d’oscil·lació.
    RA188 - Coneix la condició d’oscil·lació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA188 - Coneix la condició d’oscil·lació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA188 - Coneix la condició d’oscil·lació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA189Coneix el concepte de soroll de fase .
    RA189 - Coneix el concepte de soroll de fase .

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA189 - Coneix el concepte de soroll de fase .

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA189 - Coneix el concepte de soroll de fase .

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA190Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.
    RA190 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA190 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA190 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA191Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets
    RA191 - Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA191 - Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA191 - Comprèn les diferències entre commutació de circuits i commutació de paquets

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA192Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment
    RA192 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA192 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA192 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA193Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet
    RA193 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA193 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA193 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA194Coneix com funciona l'encaminament a Internet
    RA194 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA194 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA194 - Coneix com funciona l'encaminament a Internet

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA195Sap on i com buscar la informació d'especificacions d'estàndards de comunicacions
    RA195 - Sap on i com buscar la informació d'especificacions d'estàndards de comunicacions

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA195 - Sap on i com buscar la informació d'especificacions d'estàndards de comunicacions

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA195 - Sap on i com buscar la informació d'especificacions d'estàndards de comunicacions

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA196Comprèn el funcionament d’una antena com a element d'una cadena de comunicació
    RA196 - Comprèn el funcionament d’una antena com a element d'una cadena de comunicació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA196 - Comprèn el funcionament d’una antena com a element d'una cadena de comunicació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA196 - Comprèn el funcionament d’una antena com a element d'una cadena de comunicació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA197Coneix els tipus i propietats bàsiques d’antenes tipus lents i reflectors parabòlics
    RA197 - Coneix els tipus i propietats bàsiques d’antenes tipus lents i reflectors parabòlics

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA197 - Coneix els tipus i propietats bàsiques d’antenes tipus lents i reflectors parabòlics

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA197 - Coneix els tipus i propietats bàsiques d’antenes tipus lents i reflectors parabòlics

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA198Comprèn el funcionament de la commutació per a l’establiment de xarxes commutades i virtuals
    RA198 - Comprèn el funcionament de la commutació per a l’establiment de xarxes commutades i virtuals

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA198 - Comprèn el funcionament de la commutació per a l’establiment de xarxes commutades i virtuals

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA198 - Comprèn el funcionament de la commutació per a l’establiment de xarxes commutades i virtuals

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA199Sap crear i administrar usuaris.
    RA199 - Sap crear i administrar usuaris.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA199 - Sap crear i administrar usuaris.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA199 - Sap crear i administrar usuaris.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA200Configura i personalitza l'entorn d'usuari.
    RA200 - Configura i personalitza l'entorn d'usuari.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA200 - Configura i personalitza l'entorn d'usuari.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA200 - Configura i personalitza l'entorn d'usuari.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA201Sap instal·lar, configurar i gestionar aplicacions.
    RA201 - Sap instal·lar, configurar i gestionar aplicacions.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA201 - Sap instal·lar, configurar i gestionar aplicacions.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA201 - Sap instal·lar, configurar i gestionar aplicacions.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA202Sap activar, monitoritzar i depurar serveis Unix.
    RA202 - Sap activar, monitoritzar i depurar serveis Unix.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA202 - Sap activar, monitoritzar i depurar serveis Unix.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA202 - Sap activar, monitoritzar i depurar serveis Unix.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA203Sap instal·lar, configurar i gestionar dispositius d'E/S.
    RA203 - Sap instal·lar, configurar i gestionar dispositius d'E/S.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA203 - Sap instal·lar, configurar i gestionar dispositius d'E/S.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA203 - Sap instal·lar, configurar i gestionar dispositius d'E/S.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA204Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament.
    RA204 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA204 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA204 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA205Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.
    RA205 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA205 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA205 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA206Sap activar/desactivar, monitoritzar i depurar serveis Unix.
    RA206 - Sap activar/desactivar, monitoritzar i depurar serveis Unix.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA206 - Sap activar/desactivar, monitoritzar i depurar serveis Unix.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA206 - Sap activar/desactivar, monitoritzar i depurar serveis Unix.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA207Sap programar i desenvolupar aplicacions a les telecomunicacions amb un microcontrol·lador PIC
    RA207 - Sap programar i desenvolupar aplicacions a les telecomunicacions amb un microcontrol·lador PIC

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA207 - Sap programar i desenvolupar aplicacions a les telecomunicacions amb un microcontrol·lador PIC

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA207 - Sap programar i desenvolupar aplicacions a les telecomunicacions amb un microcontrol·lador PIC

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA208Coneix i sap aplicar els principis bàsics del càlcul combinatori (principi de les caixes, principi
de la multiplicació, principi d'inclusió exclusió).
    RA208 - Coneix i sap aplicar els principis bàsics del càlcul combinatori (principi de les caixes, principi
de la multiplicació, principi d'inclusió exclusió).

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA208 - Coneix i sap aplicar els principis bàsics del càlcul combinatori (principi de les caixes, principi
de la multiplicació, principi d'inclusió exclusió).

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA208 - Coneix i sap aplicar els principis bàsics del càlcul combinatori (principi de les caixes, principi
de la multiplicació, principi d'inclusió exclusió).

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA209Coneix les tècniques de compteig del nombre de mostres ordenades o no ordenades, amb repetició o
sense repetició.
    RA209 - Coneix les tècniques de compteig del nombre de mostres ordenades o no ordenades, amb repetició o
sense repetició.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA209 - Coneix les tècniques de compteig del nombre de mostres ordenades o no ordenades, amb repetició o
sense repetició.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA209 - Coneix les tècniques de compteig del nombre de mostres ordenades o no ordenades, amb repetició o
sense repetició.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA210Coneix els nombres de Stirling, nombres de Bell, nombres combinatoris i nombres multinomials i sap
aplicar-los a la solució de problemes.
    RA210 - Coneix els nombres de Stirling, nombres de Bell, nombres combinatoris i nombres multinomials i sap
aplicar-los a la solució de problemes.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA210 - Coneix els nombres de Stirling, nombres de Bell, nombres combinatoris i nombres multinomials i sap
aplicar-los a la solució de problemes.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA210 - Coneix els nombres de Stirling, nombres de Bell, nombres combinatoris i nombres multinomials i sap
aplicar-los a la solució de problemes.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA211Coneix la tècnica de les funcions generadores i sap aplicar-la a la solució de problemes
combinatoris.
    RA211 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i sap aplicar-la a la solució de problemes
combinatoris.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA211 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i sap aplicar-la a la solució de problemes
combinatoris.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA211 - Coneix la tècnica de les funcions generadores i sap aplicar-la a la solució de problemes
combinatoris.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA212Calcula el nombre de desarranjaments d'un conjunt finit.
    RA212 - Calcula el nombre de desarranjaments d'un conjunt finit.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA212 - Calcula el nombre de desarranjaments d'un conjunt finit.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA212 - Calcula el nombre de desarranjaments d'un conjunt finit.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA213Resol equacions recurrents lineals amb coeficients constants.
    RA213 - Resol equacions recurrents lineals amb coeficients constants.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA213 - Resol equacions recurrents lineals amb coeficients constants.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA213 - Resol equacions recurrents lineals amb coeficients constants.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA214Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.
    RA214 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA214 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA214 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA215Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.
    RA215 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA215 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA215 - Coneix els conceptes de graf simple, graf dirigit, pseudograf, multigraf, hipergraf i subgraf.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA216Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.
    RA216 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA216 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA216 - Coneix el concepte d'isomorfisme de grafs i sap aplicar tests de no isomorfisme.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA217Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.
    RA217 - Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA217 - Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA217 - Coneix les tècniques d'emmagatzematge de grafs.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA218Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica
    RA218 - Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA218 - Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA218 - Determina si una seqüència de nombres enters positius és gràfica

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA219Determina el graf línia d'un graf.
    RA219 - Determina el graf línia d'un graf.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA219 - Determina el graf línia d'un graf.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA219 - Determina el graf línia d'un graf.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA220Calcula el complementari d'un graf.
    RA220 - Calcula el complementari d'un graf.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA220 - Calcula el complementari d'un graf.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA220 - Calcula el complementari d'un graf.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA221Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.
    RA221 - Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA221 - Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA221 - Calcula el producte (cartesià, corona i complet) de dos grafs.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA222Calcula distàncies en grafs.
    RA222 - Calcula distàncies en grafs.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA222 - Calcula distàncies en grafs.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA222 - Calcula distàncies en grafs.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA223Coneix la caracterització de grafs bipartits.
    RA223 - Coneix la caracterització de grafs bipartits.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA223 - Coneix la caracterització de grafs bipartits.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA223 - Coneix la caracterització de grafs bipartits.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA224Coneix les caracteritzacions dels arbres.
    RA224 - Coneix les caracteritzacions dels arbres.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA224 - Coneix les caracteritzacions dels arbres.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA224 - Coneix les caracteritzacions dels arbres.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA225Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.
    RA225 - Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA225 - Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA225 - Coneix els procediments d'exploració d'arbres binaris.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA226Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.
    RA226 - Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA226 - Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA226 - Determina un arbre generador (minimal) d’un graf.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA227Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.
    RA227 - Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA227 - Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA227 - Caracteritza grafs eulerians i sap determinar circuits eulerians.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA228Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.
    RA228 - Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA228 - Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA228 - Coneix el concepte graf hamiltonià i aplica condicions necessàries per a que un graf sigui
hamiltonià.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA229Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.
    RA229 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA229 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA229 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA230Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.
    RA230 - Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA230 - Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA230 - Coneix el teorema del flux-màxim tall-mínim.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA231Coneix el concepte de graf planar.
    RA231 - Coneix el concepte de graf planar.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA231 - Coneix el concepte de graf planar.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA231 - Coneix el concepte de graf planar.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA232Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski
    RA232 - Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA232 - Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA232 - Coneix la fórmula d'Euler i el teorema de Kuratowski

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA233Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.
    RA233 - Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA233 - Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA233 - Coneix els conceptes de vèrtex coloració, aresta-coloració i nombre cromàtic.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA234Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema
    RA234 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA234 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA234 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA235Coneix l’evolució històrica dels sistemes de comunicacions mòbils
    RA235 - Coneix l’evolució històrica dels sistemes de comunicacions mòbils

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA235 - Coneix l’evolució històrica dels sistemes de comunicacions mòbils

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA235 - Coneix l’evolució històrica dels sistemes de comunicacions mòbils

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA236Coneix les tècniques d’accés al medi en entorns de comunicacions mòbils: FDMA, TDMA, CDMA
    RA236 - Coneix les tècniques d’accés al medi en entorns de comunicacions mòbils: FDMA, TDMA, CDMA

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA236 - Coneix les tècniques d’accés al medi en entorns de comunicacions mòbils: FDMA, TDMA, CDMA

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA236 - Coneix les tècniques d’accés al medi en entorns de comunicacions mòbils: FDMA, TDMA, CDMA

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA237Entén el funcionament de les tècniques de diversitat
    RA237 - Entén el funcionament de les tècniques de diversitat

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA237 - Entén el funcionament de les tècniques de diversitat

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA237 - Entén el funcionament de les tècniques de diversitat

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA238Coneix el concepte de reutilització de freqüències en sistemes mòbils amb accés FDMA/TDMA
    RA238 - Coneix el concepte de reutilització de freqüències en sistemes mòbils amb accés FDMA/TDMA

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA238 - Coneix el concepte de reutilització de freqüències en sistemes mòbils amb accés FDMA/TDMA

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA238 - Coneix el concepte de reutilització de freqüències en sistemes mòbils amb accés FDMA/TDMA

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA239Coneix les tècniques i sistemes d’espectre eixamplat. DSSS, FHSS
    RA239 - Coneix les tècniques i sistemes d’espectre eixamplat. DSSS, FHSS

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA239 - Coneix les tècniques i sistemes d’espectre eixamplat. DSSS, FHSS

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA239 - Coneix les tècniques i sistemes d’espectre eixamplat. DSSS, FHSS

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA240Coneix el principi de funcionament de sistemes tipus WLAN
    RA240 - Coneix el principi de funcionament de sistemes tipus WLAN

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA240 - Coneix el principi de funcionament de sistemes tipus WLAN

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA240 - Coneix el principi de funcionament de sistemes tipus WLAN

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA241Coneix el principi de funcionament de sistemes de banda ampla (DVB,TDT)
    RA241 - Coneix el principi de funcionament de sistemes de banda ampla (DVB,TDT)

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA241 - Coneix el principi de funcionament de sistemes de banda ampla (DVB,TDT)

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA241 - Coneix el principi de funcionament de sistemes de banda ampla (DVB,TDT)

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA242Coneix els riscos de les comunicacions TCP/IP
    RA242 - Coneix els riscos de les comunicacions TCP/IP

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA242 - Coneix els riscos de les comunicacions TCP/IP

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA242 - Coneix els riscos de les comunicacions TCP/IP

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA243Comprèn el funcionament dels criptosistemes simètrics i asimètrics
    RA243 - Comprèn el funcionament dels criptosistemes simètrics i asimètrics

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA243 - Comprèn el funcionament dels criptosistemes simètrics i asimètrics

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA243 - Comprèn el funcionament dels criptosistemes simètrics i asimètrics

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA244Comprèn el funcionament d’una infraestructura de clau pública
    RA244 - Comprèn el funcionament d’una infraestructura de clau pública

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA244 - Comprèn el funcionament d’una infraestructura de clau pública

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA244 - Comprèn el funcionament d’una infraestructura de clau pública

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA245Coneix els diferents protocols segurs utilitzats actualment en comunicacions TCP/IP
    RA245 - Coneix els diferents protocols segurs utilitzats actualment en comunicacions TCP/IP

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA245 - Coneix els diferents protocols segurs utilitzats actualment en comunicacions TCP/IP

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA245 - Coneix els diferents protocols segurs utilitzats actualment en comunicacions TCP/IP

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA246Coneix i comprèn l’arquitectura client/servidor
    RA246 - Coneix i comprèn l’arquitectura client/servidor

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA246 - Coneix i comprèn l’arquitectura client/servidor

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA246 - Coneix i comprèn l’arquitectura client/servidor

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA247Coneix els protocols de nivell d’aplicació que intervenen en la programació orientada a Internet
    RA247 - Coneix els protocols de nivell d’aplicació que intervenen en la programació orientada a Internet

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA247 - Coneix els protocols de nivell d’aplicació que intervenen en la programació orientada a Internet

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA247 - Coneix els protocols de nivell d’aplicació que intervenen en la programació orientada a Internet

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA248Comprèn els mecanismes d’intercanvi i gestió de dades entre aplicacions
    RA248 - Comprèn els mecanismes d’intercanvi i gestió de dades entre aplicacions

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA248 - Comprèn els mecanismes d’intercanvi i gestió de dades entre aplicacions

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA248 - Comprèn els mecanismes d’intercanvi i gestió de dades entre aplicacions

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA249Comprèn les tecnologies disponibles per a la creació d’arquitectures orientades a serveis
    RA249 - Comprèn les tecnologies disponibles per a la creació d’arquitectures orientades a serveis

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA249 - Comprèn les tecnologies disponibles per a la creació d’arquitectures orientades a serveis

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA249 - Comprèn les tecnologies disponibles per a la creació d’arquitectures orientades a serveis

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA250Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d’aplicacions web
    RA250 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d’aplicacions web

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA250 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d’aplicacions web

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA250 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d’aplicacions web

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA251Coneix les diferents arquitectures distribuïdes existents
    RA251 - Coneix les diferents arquitectures distribuïdes existents

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA251 - Coneix les diferents arquitectures distribuïdes existents

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA251 - Coneix les diferents arquitectures distribuïdes existents

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA252Coneix les diferents variacions de l’arquitectura client/servidor i comprèn el seu funcionament i
aplicació
    RA252 - Coneix les diferents variacions de l’arquitectura client/servidor i comprèn el seu funcionament i
aplicació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA252 - Coneix les diferents variacions de l’arquitectura client/servidor i comprèn el seu funcionament i
aplicació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA252 - Coneix les diferents variacions de l’arquitectura client/servidor i comprèn el seu funcionament i
aplicació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA253Coneix els diferents models d’arquitectures peer-to-peer i comprèn el seu funcionament i
aplicació
    RA253 - Coneix els diferents models d’arquitectures peer-to-peer i comprèn el seu funcionament i
aplicació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA253 - Coneix els diferents models d’arquitectures peer-to-peer i comprèn el seu funcionament i
aplicació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA253 - Coneix els diferents models d’arquitectures peer-to-peer i comprèn el seu funcionament i
aplicació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA254Coneix les característiques i funcionament dels sistemes de computació basats en Grid i en Cloud.
    RA254 - Coneix les característiques i funcionament dels sistemes de computació basats en Grid i en Cloud.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA254 - Coneix les característiques i funcionament dels sistemes de computació basats en Grid i en Cloud.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA254 - Coneix les característiques i funcionament dels sistemes de computació basats en Grid i en Cloud.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA255Coneix les principals arquitectures, components i àmbits d’aplicació dels microcontroladors,
dispositius mòbils i de seguretat
    RA255 - Coneix les principals arquitectures, components i àmbits d’aplicació dels microcontroladors,
dispositius mòbils i de seguretat

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA255 - Coneix les principals arquitectures, components i àmbits d’aplicació dels microcontroladors,
dispositius mòbils i de seguretat

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA255 - Coneix les principals arquitectures, components i àmbits d’aplicació dels microcontroladors,
dispositius mòbils i de seguretat

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA256Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat
    RA256 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA256 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA256 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA257Comprèn els principis bàsics de funcionament d’un radar
    RA257 - Comprèn els principis bàsics de funcionament d’un radar

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA257 - Comprèn els principis bàsics de funcionament d’un radar

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA257 - Comprèn els principis bàsics de funcionament d’un radar

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA258Coneix el funcionament i tipus de radiòmetres i les seves aplicacions
    RA258 - Coneix el funcionament i tipus de radiòmetres i les seves aplicacions

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA258 - Coneix el funcionament i tipus de radiòmetres i les seves aplicacions

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA258 - Coneix el funcionament i tipus de radiòmetres i les seves aplicacions

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA259Entén el funcionament dels sistemes de radionavegació per satèl·lit més habituals (GPS,
Galileu)
    RA259 - Entén el funcionament dels sistemes de radionavegació per satèl·lit més habituals (GPS,
Galileu)

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA259 - Entén el funcionament dels sistemes de radionavegació per satèl·lit més habituals (GPS,
Galileu)

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA259 - Entén el funcionament dels sistemes de radionavegació per satèl·lit més habituals (GPS,
Galileu)

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA260Entén les peculiaritats de les xarxes de sensors com sistemes de comunicacions industrials futures
    RA260 - Entén les peculiaritats de les xarxes de sensors com sistemes de comunicacions industrials futures

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA260 - Entén les peculiaritats de les xarxes de sensors com sistemes de comunicacions industrials futures

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA260 - Entén les peculiaritats de les xarxes de sensors com sistemes de comunicacions industrials futures

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA261Sap consultar les especificacions de sistemes als documents de definició d’estandards
corresponents
    RA261 - Sap consultar les especificacions de sistemes als documents de definició d’estandards
corresponents

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA261 - Sap consultar les especificacions de sistemes als documents de definició d’estandards
corresponents

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA261 - Sap consultar les especificacions de sistemes als documents de definició d’estandards
corresponents

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
B3Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i de comunicar i
transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional
de l’activitat de l’Enginyer Tècnic de Telecomunicació.
RA1Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de
la docència.
    RA1 - Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de
la docència.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de
la docència.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de
la docència.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les
funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.
    RA2 - Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les
funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les
funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les
funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Conèixer estratègies per accedir al món laboral.
    RA3 - Conèixer estratègies per accedir al món laboral.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Conèixer estratègies per accedir al món laboral.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Conèixer estratègies per accedir al món laboral.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.
    RA4 - Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.
    RA5 - Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al
tipus de treball.
    RA6 - Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al
tipus de treball.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al
tipus de treball.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al
tipus de treball.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.
    RA7 - Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA7 - Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Conèixer com preparar una entrevista de feina
    RA8 - Conèixer com preparar una entrevista de feina

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA8 - Conèixer com preparar una entrevista de feina

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Conèixer com preparar una entrevista de feina

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.
    RA9 - Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA9 - Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.
    RA10 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA10 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.
    RA11 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA11 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials.
    RA12 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA12 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA12 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA13Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.
    RA13 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA13 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA13 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA14Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.
    RA14 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA14 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA14 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA15Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.
    RA15 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA15 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA15 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA16Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.
    RA16 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA16 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA16 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA17Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.
    RA17 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA17 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA17 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA18Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.
    RA18 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA18 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA18 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA19Determina el punt d'equilibri d'un sistema.
    RA19 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA19 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA19 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA20Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.
    RA20 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA20 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA20 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA21Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema
    RA21 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA21 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA21 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA22Estableix i resol la integral de convolució
    RA22 - Estableix i resol la integral de convolució

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA22 - Estableix i resol la integral de convolució

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA22 - Estableix i resol la integral de convolució

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA23Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa
    RA23 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA23 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA23 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA24Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals
    RA24 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA24 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA24 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA25Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència
    RA25 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA25 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA25 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA26Coneix el concepte d'estat i variable d'estat
    RA26 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA26 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA26 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA27Determina les formes canòniques de representació d'un sistema
    RA27 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA27 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA27 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA28Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre
    RA28 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA28 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA28 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA29Coneix els filtres analògics bàsics
    RA29 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA29 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA29 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA30Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.
    RA30 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA30 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA30 - Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA31Utilitza els teoremes de Thevenin i Norton en l’anàlisi de circuits.
    RA31 - Utilitza els teoremes de Thevenin i Norton en l’anàlisi de circuits.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA31 - Utilitza els teoremes de Thevenin i Norton en l’anàlisi de circuits.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA31 - Utilitza els teoremes de Thevenin i Norton en l’anàlisi de circuits.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA32Transforma una configuració en estrella en una configuració en triangle, i viceversa.
    RA32 - Transforma una configuració en estrella en una configuració en triangle, i viceversa.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA32 - Transforma una configuració en estrella en una configuració en triangle, i viceversa.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA32 - Transforma una configuració en estrella en una configuració en triangle, i viceversa.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA33Analitza i dissenya circuits amb amplificadors operacionals ideals que efectuïn operacions
senzilles amb senyals.
    RA33 - Analitza i dissenya circuits amb amplificadors operacionals ideals que efectuïn operacions
senzilles amb senyals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA33 - Analitza i dissenya circuits amb amplificadors operacionals ideals que efectuïn operacions
senzilles amb senyals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA33 - Analitza i dissenya circuits amb amplificadors operacionals ideals que efectuïn operacions
senzilles amb senyals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA34Analitza circuits amb el mètode de malles.
    RA34 - Analitza circuits amb el mètode de malles.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA34 - Analitza circuits amb el mètode de malles.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA34 - Analitza circuits amb el mètode de malles.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA35Analitza circuits amb el mètode de nodes.
    RA35 - Analitza circuits amb el mètode de nodes.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA35 - Analitza circuits amb el mètode de nodes.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA35 - Analitza circuits amb el mètode de nodes.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA36Determina els llocs geomètrics d’impedàncies i d’admitàncies complexes.
    RA36 - Determina els llocs geomètrics d’impedàncies i d’admitàncies complexes.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA36 - Determina els llocs geomètrics d’impedàncies i d’admitàncies complexes.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA36 - Determina els llocs geomètrics d’impedàncies i d’admitàncies complexes.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA37 Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.
    RA37 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA37 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA37 - Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA38Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.
    RA38 - Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA38 - Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA38 - Dissenya aplicacions orientades a objectes i representa usant el llenguatge UML.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA39Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.
    RA39 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA39 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA39 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA40Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.
    RA40 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA40 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA40 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA41Entén la llei de Snell i el fenomen de reflexió total.
    RA41 - Entén la llei de Snell i el fenomen de reflexió total.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA41 - Entén la llei de Snell i el fenomen de reflexió total.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA41 - Entén la llei de Snell i el fenomen de reflexió total.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA42Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.
    RA42 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA42 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA42 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA43Entén el concepte de Sensibilitat d’un receptor òptic i comparació entre el PIN i el APD.
    RA43 - Entén el concepte de Sensibilitat d’un receptor òptic i comparació entre el PIN i el APD.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA43 - Entén el concepte de Sensibilitat d’un receptor òptic i comparació entre el PIN i el APD.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA43 - Entén el concepte de Sensibilitat d’un receptor òptic i comparació entre el PIN i el APD.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA44 Comprèn el principi de funcionament de la Fibra òptica.
    RA44 - Comprèn el principi de funcionament de la Fibra òptica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA44 - Comprèn el principi de funcionament de la Fibra òptica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA44 - Comprèn el principi de funcionament de la Fibra òptica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA45Comprèn la Dispersió en fibra òptica.
    RA45 - Comprèn la Dispersió en fibra òptica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA45 - Comprèn la Dispersió en fibra òptica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA45 - Comprèn la Dispersió en fibra òptica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA46 Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.
    RA46 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA46 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA46 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA47 Analitza sistemes de transmissió digital banda base: PCM i transmissió multinivell.
    RA47 - Analitza sistemes de transmissió digital banda base: PCM i transmissió multinivell.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA47 - Analitza sistemes de transmissió digital banda base: PCM i transmissió multinivell.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA47 - Analitza sistemes de transmissió digital banda base: PCM i transmissió multinivell.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA48Sap analitzar l’error en transmissió banda base: probabilitat d’error, interferència
intersimbòlica i conformació de polsos.
    RA48 - Sap analitzar l’error en transmissió banda base: probabilitat d’error, interferència
intersimbòlica i conformació de polsos.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA48 - Sap analitzar l’error en transmissió banda base: probabilitat d’error, interferència
intersimbòlica i conformació de polsos.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA48 - Sap analitzar l’error en transmissió banda base: probabilitat d’error, interferència
intersimbòlica i conformació de polsos.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA49 Sap analitzar la probabilitat d’error en sistemes de comunicació digitals pas banda.
    RA49 - Sap analitzar la probabilitat d’error en sistemes de comunicació digitals pas banda.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA49 - Sap analitzar la probabilitat d’error en sistemes de comunicació digitals pas banda.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA49 - Sap analitzar la probabilitat d’error en sistemes de comunicació digitals pas banda.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA50Coneix els efectes de la distorsió en els senyals digitals en sistemes de comunicació.
    RA50 - Coneix els efectes de la distorsió en els senyals digitals en sistemes de comunicació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA50 - Coneix els efectes de la distorsió en els senyals digitals en sistemes de comunicació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA50 - Coneix els efectes de la distorsió en els senyals digitals en sistemes de comunicació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA51Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.
    RA51 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA51 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA51 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA52Adquireix una perspectiva històrica de la evolució de les tecnologies de comunicacions,
incloent-hi les seves fites mes importants i el seu llegat en les tecnologies actuals
    RA52 - Adquireix una perspectiva històrica de la evolució de les tecnologies de comunicacions,
incloent-hi les seves fites mes importants i el seu llegat en les tecnologies actuals

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA52 - Adquireix una perspectiva històrica de la evolució de les tecnologies de comunicacions,
incloent-hi les seves fites mes importants i el seu llegat en les tecnologies actuals

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA52 - Adquireix una perspectiva històrica de la evolució de les tecnologies de comunicacions,
incloent-hi les seves fites mes importants i el seu llegat en les tecnologies actuals

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA53Calcula el valor mitjà, la potència mitjana, l'energia total d'un senyal
    RA53 - Calcula el valor mitjà, la potència mitjana, l'energia total d'un senyal

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA53 - Calcula el valor mitjà, la potència mitjana, l'energia total d'un senyal

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA53 - Calcula el valor mitjà, la potència mitjana, l'energia total d'un senyal

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA54Utilitza els teoremes de les transformades: retard, superposició, canvi d'escala, translació,
modulació, diferenciació i integració
    RA54 - Utilitza els teoremes de les transformades: retard, superposició, canvi d'escala, translació,
modulació, diferenciació i integració

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA54 - Utilitza els teoremes de les transformades: retard, superposició, canvi d'escala, translació,
modulació, diferenciació i integració

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA54 - Utilitza els teoremes de les transformades: retard, superposició, canvi d'escala, translació,
modulació, diferenciació i integració

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA55Calcula probabilitats d'esdeveniments usant la freqüència d'ocurrència i la relacions per a
esdeveniments mútuament excloents, conjunts, condicionals, i estadísticament independents
    RA55 - Calcula probabilitats d'esdeveniments usant la freqüència d'ocurrència i la relacions per a
esdeveniments mútuament excloents, conjunts, condicionals, i estadísticament independents

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA55 - Calcula probabilitats d'esdeveniments usant la freqüència d'ocurrència i la relacions per a
esdeveniments mútuament excloents, conjunts, condicionals, i estadísticament independents

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA55 - Calcula probabilitats d'esdeveniments usant la freqüència d'ocurrència i la relacions per a
esdeveniments mútuament excloents, conjunts, condicionals, i estadísticament independents

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA56Defineix i manipula l'operació d'esperança
    RA56 - Defineix i manipula l'operació d'esperança

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA56 - Defineix i manipula l'operació d'esperança

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA56 - Defineix i manipula l'operació d'esperança

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA57Defineix la mitjana i la funció d'autocorrelació d'un procés aleatori i enunciar les propietats
d'un procés Gaussià
    RA57 - Defineix la mitjana i la funció d'autocorrelació d'un procés aleatori i enunciar les propietats
d'un procés Gaussià

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA57 - Defineix la mitjana i la funció d'autocorrelació d'un procés aleatori i enunciar les propietats
d'un procés Gaussià

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA57 - Defineix la mitjana i la funció d'autocorrelació d'un procés aleatori i enunciar les propietats
d'un procés Gaussià

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA58Relaciona mitjanes temporals amb mitjanes estadístics (de conjunt) d'un senyal aleatòria
    RA58 - Relaciona mitjanes temporals amb mitjanes estadístics (de conjunt) d'un senyal aleatòria

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA58 - Relaciona mitjanes temporals amb mitjanes estadístics (de conjunt) d'un senyal aleatòria

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA58 - Relaciona mitjanes temporals amb mitjanes estadístics (de conjunt) d'un senyal aleatòria

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA59Obté el valor mitjà, quadràtic (rms), la variància i elements espectre de potència d'un senyal
aleatòria estacionària donada la seva funció d'autocorrelació
    RA59 - Obté el valor mitjà, quadràtic (rms), la variància i elements espectre de potència d'un senyal
aleatòria estacionària donada la seva funció d'autocorrelació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA59 - Obté el valor mitjà, quadràtic (rms), la variància i elements espectre de potència d'un senyal
aleatòria estacionària donada la seva funció d'autocorrelació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA59 - Obté el valor mitjà, quadràtic (rms), la variància i elements espectre de potència d'un senyal
aleatòria estacionària donada la seva funció d'autocorrelació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA60Determina l'espectre de potència d'un senyal aleatòria produïda per superposició, modulació o
filtrat d'una altra senyal
    RA60 - Determina l'espectre de potència d'un senyal aleatòria produïda per superposició, modulació o
filtrat d'una altra senyal

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA60 - Determina l'espectre de potència d'un senyal aleatòria produïda per superposició, modulació o
filtrat d'una altra senyal

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA60 - Determina l'espectre de potència d'un senyal aleatòria produïda per superposició, modulació o
filtrat d'una altra senyal

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA61Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.
    RA61 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA61 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA61 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA62Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.
    RA62 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA62 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA62 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA63Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.
    RA63 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA63 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA63 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA64Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.
    RA64 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA64 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA64 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA65Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.
    RA65 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA65 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA65 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA66Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.
    RA66 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA66 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA66 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA67Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.
    RA67 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA67 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA67 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA68 Entén la definició del Factor de soroll.
    RA68 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA68 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA68 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA69Sap aplicar la Formula de Friis.
    RA69 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA69 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA69 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA70Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.
    RA70 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA70 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA70 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA71Sap utilitzar l’equació de transmissió
    RA71 - Sap utilitzar l’equació de transmissió

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA71 - Sap utilitzar l’equació de transmissió

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA71 - Sap utilitzar l’equació de transmissió

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA72Sap utilitzar l’equació radar
    RA72 - Sap utilitzar l’equació radar

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA72 - Sap utilitzar l’equació radar

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA72 - Sap utilitzar l’equació radar

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA73Sap calcular el factor d’agrupació, el polinomi d’agrupació i marge visible d’una agrupació
d’antenes lineals
    RA73 - Sap calcular el factor d’agrupació, el polinomi d’agrupació i marge visible d’una agrupació
d’antenes lineals

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA73 - Sap calcular el factor d’agrupació, el polinomi d’agrupació i marge visible d’una agrupació
d’antenes lineals

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA73 - Sap calcular el factor d’agrupació, el polinomi d’agrupació i marge visible d’una agrupació
d’antenes lineals

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA74Entén el funcionament d’antenes tipus botzina
    RA74 - Entén el funcionament d’antenes tipus botzina

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA74 - Entén el funcionament d’antenes tipus botzina

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA74 - Entén el funcionament d’antenes tipus botzina

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA75Configura un sistema de commutadors
    RA75 - Configura un sistema de commutadors

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA75 - Configura un sistema de commutadors

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA75 - Configura un sistema de commutadors

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA76Configura un sistema d’encaminadors
    RA76 - Configura un sistema d’encaminadors

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA76 - Configura un sistema d’encaminadors

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA76 - Configura un sistema d’encaminadors

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA77Sap instal·lar, configurar i gestionar aplicacions.
    RA77 - Sap instal·lar, configurar i gestionar aplicacions.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA77 - Sap instal·lar, configurar i gestionar aplicacions.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA77 - Sap instal·lar, configurar i gestionar aplicacions.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA78Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament.
    RA78 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA78 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA78 - Comprèn els diferents tipus d'emmagatzemament.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA79Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.
    RA79 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA79 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA79 - Sap planificar i gestionar les còpies de seguretat.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA80Sap configurar el control d'accés.
    RA80 - Sap configurar el control d'accés.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA80 - Sap configurar el control d'accés.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA80 - Sap configurar el control d'accés.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA81Configura els protocols d'encaminament interns.
    RA81 - Configura els protocols d'encaminament interns.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA81 - Configura els protocols d'encaminament interns.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA81 - Configura els protocols d'encaminament interns.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA82Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.
    RA82 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA82 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA82 - Aplica les eines de la combinatòria bàsica i les recurrències lineals per a resoldre problemes de
compteig, analitzar els resultats i avaluar si són coherents amb les hipòtesis del problema.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA83Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.
    RA83 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA83 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA83 - Coneix el problema del viatjant de comerç i l'algorisme TSP aproximat.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA84Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema
    RA84 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA84 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA84 - Aplica eines de la teoria de grafs per a modelar problemes reals, analitzar els resultats i avaluar
si són coherents amb les hipòtesis del problema

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA85Sap realitzar càlculs de cobertura en entorns de comunicacions mòbils
    RA85 - Sap realitzar càlculs de cobertura en entorns de comunicacions mòbils

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA85 - Sap realitzar càlculs de cobertura en entorns de comunicacions mòbils

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA85 - Sap realitzar càlculs de cobertura en entorns de comunicacions mòbils

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA86 Sap calcular l’eficiència i capacitat en sistemes mòbils
    RA86 - Sap calcular l’eficiència i capacitat en sistemes mòbils

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA86 - Sap calcular l’eficiència i capacitat en sistemes mòbils

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA86 - Sap calcular l’eficiència i capacitat en sistemes mòbils

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA87Sap calcular la capacitat en sistemes basats en CDMA en presència d’interferències
    RA87 - Sap calcular la capacitat en sistemes basats en CDMA en presència d’interferències

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA87 - Sap calcular la capacitat en sistemes basats en CDMA en presència d’interferències

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA87 - Sap calcular la capacitat en sistemes basats en CDMA en presència d’interferències

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA88Sap dissenyar l’arquitectura de seguretat d’un sistema informàtic
    RA88 - Sap dissenyar l’arquitectura de seguretat d’un sistema informàtic

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA88 - Sap dissenyar l’arquitectura de seguretat d’un sistema informàtic

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA88 - Sap dissenyar l’arquitectura de seguretat d’un sistema informàtic

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA89Sap usar programari per a la creació d’aplicacions web
    RA89 - Sap usar programari per a la creació d’aplicacions web

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA89 - Sap usar programari per a la creació d’aplicacions web

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA89 - Sap usar programari per a la creació d’aplicacions web

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA90Dissenya i implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny, integrant diverses
tecnologies
    RA90 - Dissenya i implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny, integrant diverses
tecnologies

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA90 - Dissenya i implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny, integrant diverses
tecnologies

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA90 - Dissenya i implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny, integrant diverses
tecnologies

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA91Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d’aplicacions web
    RA91 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d’aplicacions web

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA91 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d’aplicacions web

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA91 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d’aplicacions web

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA92Desenvolupa aplicacions client-servidor amb sockets
    RA92 - Desenvolupa aplicacions client-servidor amb sockets

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA92 - Desenvolupa aplicacions client-servidor amb sockets

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA92 - Desenvolupa aplicacions client-servidor amb sockets

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA93Desenvolupa aplicacions per a dispositius mòbils
    RA93 - Desenvolupa aplicacions per a dispositius mòbils

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA93 - Desenvolupa aplicacions per a dispositius mòbils

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA93 - Desenvolupa aplicacions per a dispositius mòbils

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA94Considera les dimensions social, econòmica i ambiental en aplicar solucions duent a terme projectes
d’enginyeria en l’àmbit TIC, coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.
    RA94 - Considera les dimensions social, econòmica i ambiental en aplicar solucions duent a terme projectes
d’enginyeria en l’àmbit TIC, coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA94 - Considera les dimensions social, econòmica i ambiental en aplicar solucions duent a terme projectes
d’enginyeria en l’àmbit TIC, coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA94 - Considera les dimensions social, econòmica i ambiental en aplicar solucions duent a terme projectes
d’enginyeria en l’àmbit TIC, coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA95Coneixer les diferents arquitectures distribuïdes existents
    RA95 - Coneixer les diferents arquitectures distribuïdes existents

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA95 - Coneixer les diferents arquitectures distribuïdes existents

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA95 - Coneixer les diferents arquitectures distribuïdes existents

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA96Comprèn els fonaments bàsics de sistemes distribuïts (sincronització, consistència, tolerància
a fallides, seguretat)
    RA96 - Comprèn els fonaments bàsics de sistemes distribuïts (sincronització, consistència, tolerància
a fallides, seguretat)

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA96 - Comprèn els fonaments bàsics de sistemes distribuïts (sincronització, consistència, tolerància
a fallides, seguretat)

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA96 - Comprèn els fonaments bàsics de sistemes distribuïts (sincronització, consistència, tolerància
a fallides, seguretat)

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA97Resol problemes de consistència i tolerància a fallides.
    RA97 - Resol problemes de consistència i tolerància a fallides.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA97 - Resol problemes de consistència i tolerància a fallides.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA97 - Resol problemes de consistència i tolerància a fallides.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA98Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots
    RA98 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA98 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA98 - Dissenya una arquitectura distribuïda amb middleware de comunicació entre objectes remots

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA99És capaç de determinar la relació existent entre qualitat de servei i capacitat del sistema
    RA99 - És capaç de determinar la relació existent entre qualitat de servei i capacitat del sistema

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA99 - És capaç de determinar la relació existent entre qualitat de servei i capacitat del sistema

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA99 - És capaç de determinar la relació existent entre qualitat de servei i capacitat del sistema

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA100Sap calcular la càrrega d’un sistema
    RA100 - Sap calcular la càrrega d’un sistema

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA100 - Sap calcular la càrrega d’un sistema

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA100 - Sap calcular la càrrega d’un sistema

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA101És capaç de determinar quines accions s’han d’emprendre quan un sistema se sobrecarrega
    RA101 - És capaç de determinar quines accions s’han d’emprendre quan un sistema se sobrecarrega

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA101 - És capaç de determinar quines accions s’han d’emprendre quan un sistema se sobrecarrega

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA101 - És capaç de determinar quines accions s’han d’emprendre quan un sistema se sobrecarrega

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA102Realitza individualment un projecte integral de naturalesa professional en l’àmbit de
l’Enginyeria de les Telecomunicacions
    RA102 - Realitza individualment un projecte integral de naturalesa professional en l’àmbit de
l’Enginyeria de les Telecomunicacions

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA102 - Realitza individualment un projecte integral de naturalesa professional en l’àmbit de
l’Enginyeria de les Telecomunicacions

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA102 - Realitza individualment un projecte integral de naturalesa professional en l’àmbit de
l’Enginyeria de les Telecomunicacions

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA103Desenvolupa una correcta metodologia de treball.
    RA103 - Desenvolupa una correcta metodologia de treball.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA103 - Desenvolupa una correcta metodologia de treball.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA103 - Desenvolupa una correcta metodologia de treball.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA104Valora l’acompliment dels objectius marcats
    RA104 - Valora l’acompliment dels objectius marcats

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA104 - Valora l’acompliment dels objectius marcats

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA104 - Valora l’acompliment dels objectius marcats

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA105Resol els problemes associats al disseny de sistemes de comunicació optoelectrònics, com calcular
la potència de l’emissor, dissenyar-ne el circuit de control, calcular les pèrdues en la
transmissió, calcular la sensibilitat mínima del detector i dissenyar-ne el corresponent circuit
de control. Tot en base a les especificacions demanades per cada aplicació.
    RA105 - Resol els problemes associats al disseny de sistemes de comunicació optoelectrònics, com calcular
la potència de l’emissor, dissenyar-ne el circuit de control, calcular les pèrdues en la
transmissió, calcular la sensibilitat mínima del detector i dissenyar-ne el corresponent circuit
de control. Tot en base a les especificacions demanades per cada aplicació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA105 - Resol els problemes associats al disseny de sistemes de comunicació optoelectrònics, com calcular
la potència de l’emissor, dissenyar-ne el circuit de control, calcular les pèrdues en la
transmissió, calcular la sensibilitat mínima del detector i dissenyar-ne el corresponent circuit
de control. Tot en base a les especificacions demanades per cada aplicació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA105 - Resol els problemes associats al disseny de sistemes de comunicació optoelectrònics, com calcular
la potència de l’emissor, dissenyar-ne el circuit de control, calcular les pèrdues en la
transmissió, calcular la sensibilitat mínima del detector i dissenyar-ne el corresponent circuit
de control. Tot en base a les especificacions demanades per cada aplicació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA106Sap resoldre problemes amb iniciativa, imaginació i responsabilitat ètica
    RA106 - Sap resoldre problemes amb iniciativa, imaginació i responsabilitat ètica

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA106 - Sap resoldre problemes amb iniciativa, imaginació i responsabilitat ètica

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA106 - Sap resoldre problemes amb iniciativa, imaginació i responsabilitat ètica

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA107Coneix la evolució de la enginyeria al llarg de la història
    RA107 - Coneix la evolució de la enginyeria al llarg de la història

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA107 - Coneix la evolució de la enginyeria al llarg de la història

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA107 - Coneix la evolució de la enginyeria al llarg de la història

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA108Complementa i consolida mitjançant la pràctica els coneixements de la titulació d’Enginyeria
Telemàtica.
    RA108 - Complementa i consolida mitjançant la pràctica els coneixements de la titulació d’Enginyeria
Telemàtica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA108 - Complementa i consolida mitjançant la pràctica els coneixements de la titulació d’Enginyeria
Telemàtica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA108 - Complementa i consolida mitjançant la pràctica els coneixements de la titulació d’Enginyeria
Telemàtica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA109Detecta mancances formatives.
    RA109 - Detecta mancances formatives.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA109 - Detecta mancances formatives.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA109 - Detecta mancances formatives.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA110Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.
    RA110 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA110 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA110 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA111Integra els coneixements teòrics amb les realitats de l’Enginyeria Telemàtica a les quals es
poden aplicar.
    RA111 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats de l’Enginyeria Telemàtica a les quals es
poden aplicar.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA111 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats de l’Enginyeria Telemàtica a les quals es
poden aplicar.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA111 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats de l’Enginyeria Telemàtica a les quals es
poden aplicar.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA112Coneix i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l’Enginyeria Telemàtica.
    RA112 - Coneix i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l’Enginyeria Telemàtica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA112 - Coneix i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l’Enginyeria Telemàtica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA112 - Coneix i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l’Enginyeria Telemàtica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA113Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.
    RA113 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA113 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA113 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA114 Entén el concepte de piràmide d’automatització
    RA114 - Entén el concepte de piràmide d’automatització

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA114 - Entén el concepte de piràmide d’automatització

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA114 - Entén el concepte de piràmide d’automatització

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA115Sap resoldre un radioenllaç d’un sistema d’identificació per radiofreqüència entre un lector
i una etiqueta de tipus passiu
    RA115 - Sap resoldre un radioenllaç d’un sistema d’identificació per radiofreqüència entre un lector
i una etiqueta de tipus passiu

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA115 - Sap resoldre un radioenllaç d’un sistema d’identificació per radiofreqüència entre un lector
i una etiqueta de tipus passiu

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA115 - Sap resoldre un radioenllaç d’un sistema d’identificació per radiofreqüència entre un lector
i una etiqueta de tipus passiu

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA116Es capaç d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets de l’Enginyeria Telemàtica.
    RA116 - Es capaç d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets de l’Enginyeria Telemàtica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA116 - Es capaç d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets de l’Enginyeria Telemàtica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA116 - Es capaç d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets de l’Enginyeria Telemàtica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
B4Facilitat per al maneig d’especificacions, reglaments i normes d’obligat compliment.
RA1Coneix els principals actors en l’àmbit de les telecomunicacions i la societat de la informació:
empreses, usuaris, col·legis professionals, administracions i organismes públics.
    RA1 - Coneix els principals actors en l’àmbit de les telecomunicacions i la societat de la informació:
empreses, usuaris, col·legis professionals, administracions i organismes públics.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix els principals actors en l’àmbit de les telecomunicacions i la societat de la informació:
empreses, usuaris, col·legis professionals, administracions i organismes públics.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix els principals actors en l’àmbit de les telecomunicacions i la societat de la informació:
empreses, usuaris, col·legis professionals, administracions i organismes públics.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.
    RA2 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Assoleix els coneixements necessaris per a la correcte representació d’obres d’edificació
residencials, industrials i d’obres d’urbanització i de les seves instal·lacions.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Sap buscar la normativa relativa a l desplegament de antenes de telefonía mobil
    RA3 - Sap buscar la normativa relativa a l desplegament de antenes de telefonía mobil

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Sap buscar la normativa relativa a l desplegament de antenes de telefonía mobil

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Sap buscar la normativa relativa a l desplegament de antenes de telefonía mobil

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
B5Capacitat d’analitzar i valorar l’impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
RA1Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.
    RA1 - Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Considera les dimensions social, econòmica i ambiental en aplicar solucions duent a terme projectes
d’enginyeria en l’àmbit TIC, coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.
    RA2 - Considera les dimensions social, econòmica i ambiental en aplicar solucions duent a terme projectes
d’enginyeria en l’àmbit TIC, coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Considera les dimensions social, econòmica i ambiental en aplicar solucions duent a terme projectes
d’enginyeria en l’àmbit TIC, coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Considera les dimensions social, econòmica i ambiental en aplicar solucions duent a terme projectes
d’enginyeria en l’àmbit TIC, coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Valora l’impacte del projecte realitzat
    RA3 - Valora l’impacte del projecte realitzat

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Valora l’impacte del projecte realitzat

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Valora l’impacte del projecte realitzat

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural
    RA4 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú
    RA5 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat
    RA6 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint
clar quin es el seu rol a la societat

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
B6Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
RA1Realitza individualment un projecte integral de naturalesa professional en l’àmbit de
l’Enginyeria de les Telecomunicacions
    RA1 - Realitza individualment un projecte integral de naturalesa professional en l’àmbit de
l’Enginyeria de les Telecomunicacions

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Realitza individualment un projecte integral de naturalesa professional en l’àmbit de
l’Enginyeria de les Telecomunicacions

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Realitza individualment un projecte integral de naturalesa professional en l’àmbit de
l’Enginyeria de les Telecomunicacions

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Desenvolupa una correcta metodologia de treball.
    RA2 - Desenvolupa una correcta metodologia de treball.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Desenvolupa una correcta metodologia de treball.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Desenvolupa una correcta metodologia de treball.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Valora l’acompliment dels objectius marcats
    RA3 - Valora l’acompliment dels objectius marcats

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Valora l’acompliment dels objectius marcats

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Valora l’acompliment dels objectius marcats

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Valora l’impacte del projecte realitzat
    RA4 - Valora l’impacte del projecte realitzat

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Valora l’impacte del projecte realitzat

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Valora l’impacte del projecte realitzat

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú
    RA5 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades
i plenes de sentit comú

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
B7Conèixer i aplicar elements bàsics d’economia i de gestió de recursos humans, organització i
planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les
telecomunicacions.
RA1Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.
    RA1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.
    RA2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.
    RA3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.
    RA4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.
    RA5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.
    RA6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.
    RA7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.
    RA8 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA8 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.
    RA9 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA9 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.
    RA10 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA10 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Coneix i aplica la legislació vigent i normativa de telecomunicacions, estatal i autonòmica,
europea i internacional.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
B8Capacitat de treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant
per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les
telecomunicacions i l’electrònica.
RA1Coneix el llenguatge utilitzat en l’àmbit industrial i de la tecnologia de la informació i
comunicació.
    RA1 - Coneix el llenguatge utilitzat en l’àmbit industrial i de la tecnologia de la informació i
comunicació.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix el llenguatge utilitzat en l’àmbit industrial i de la tecnologia de la informació i
comunicació.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix el llenguatge utilitzat en l’àmbit industrial i de la tecnologia de la informació i
comunicació.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2És capaç de llegir i comprendre textos en anglès de l’àmbit de l’enginyeria.
    RA2 - És capaç de llegir i comprendre textos en anglès de l’àmbit de l’enginyeria.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - És capaç de llegir i comprendre textos en anglès de l’àmbit de l’enginyeria.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - És capaç de llegir i comprendre textos en anglès de l’àmbit de l’enginyeria.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3És capaç de redactar documents tècnics en anglès.
    RA3 - És capaç de redactar documents tècnics en anglès.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - És capaç de redactar documents tècnics en anglès.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - És capaç de redactar documents tècnics en anglès.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Comprèn instruccions tècniques expressades oralment en anglès.
    RA4 - Comprèn instruccions tècniques expressades oralment en anglès.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Comprèn instruccions tècniques expressades oralment en anglès.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Comprèn instruccions tècniques expressades oralment en anglès.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5És capaç de comunicar-se en àmbit laboral de caràcter internacional.
    RA5 - És capaç de comunicar-se en àmbit laboral de caràcter internacional.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - És capaç de comunicar-se en àmbit laboral de caràcter internacional.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - És capaç de comunicar-se en àmbit laboral de caràcter internacional.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6 Coneix i fer servir els procediments generals per la gestió de projectes.
    RA6 - Coneix i fer servir els procediments generals per la gestió de projectes.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Coneix i fer servir els procediments generals per la gestió de projectes.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Coneix i fer servir els procediments generals per la gestió de projectes.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Te capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i multicultural
    RA7 - Te capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i multicultural

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA7 - Te capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i multicultural

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Te capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i multicultural

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Entén la funció i la expectativa que te la societat de un enginyer i la expectativa que ha de
tenir un enginyer de la societat
    RA8 - Entén la funció i la expectativa que te la societat de un enginyer i la expectativa que ha de
tenir un enginyer de la societat

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA8 - Entén la funció i la expectativa que te la societat de un enginyer i la expectativa que ha de
tenir un enginyer de la societat

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Entén la funció i la expectativa que te la societat de un enginyer i la expectativa que ha de
tenir un enginyer de la societat

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Aconsegueix un primer contacte amb una empresa del sector lligat a l’Enginyeria Telemàtica.
    RA9 - Aconsegueix un primer contacte amb una empresa del sector lligat a l’Enginyeria Telemàtica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA9 - Aconsegueix un primer contacte amb una empresa del sector lligat a l’Enginyeria Telemàtica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Aconsegueix un primer contacte amb una empresa del sector lligat a l’Enginyeria Telemàtica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Adquireix experiència de treball en un entorn professional.
    RA10 - Adquireix experiència de treball en un entorn professional.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA10 - Adquireix experiència de treball en un entorn professional.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Adquireix experiència de treball en un entorn professional.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l’Enginyeria Telemàtica.
    RA11 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l’Enginyeria Telemàtica.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA11 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l’Enginyeria Telemàtica.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l’Enginyeria Telemàtica.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.
    RA12 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA12 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA12 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17224116/SISTEMES DE COMUNICACIONS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17224106/SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17224301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
</