2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  QUÍMICA I
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
Es recolliran a traves del moodle i s'avaluaran algun/s problemes proposats. 15
Proves objectives de tipus test
A1
Realització de dues proves tipus test d'autoavaluació al Moodle al llarg del quadrimestre. 15
Proves pràctiques
A1
Al llarg del quadrimestre es realitzaran 2 proves que inclouran problemes i exercicis per resoldre. Es requerirà una nota mínima de 3.5 en el global de les dues proves per a poder ser comptabilitzada en l’avaluació global de l’assignatura. 70
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocatòria: Per a la segona convocatòria es realitzarà una prova que inclourà problemes i exercicis per resoldre, i que tindrà un valor del 70%. Es requerirà una nota mínima de 3.5 per a poder ser comptabilitzada en l'avaluació global de l'assignatura. En tots els casos es tindrà en compte la nota de la resolució de problemes (15%) i de les proves tipus test (15%) obtingudes en la primera convocatòria.

Altres comentaris:

-Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tauletes i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

-La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.