2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  VITICULTURA I
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
A3
Tasques periòdiques 30
Proves mixtes
A3
Proves escrites presencials 50
Altres  

Informes de pràctiques

20
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La nota mínima per a fer mitjana ha de ser de 4,5.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.