2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
45-50%
Presentacions / exposicions
A1
30%
Atenció personalitzada
0-5%
Proves mixtes
A1
20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria consistirà en un examen, que comptarà el 40% de la nota de l'assignatura, i, opcionalment, en la presentació dels treballs que no s'hagin presentat al llarg del curs, i que comptaran la nota corresponent, fins a un 50% del total de l'assignatura. En el cas de la resolució de problemes, es tindrà en compte la nota de la 1ª convocatòria.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.