2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
   Continguts
Tema Subtema
1. Transferència de matèria. 1.1. Concepte de difusió, llei de Fick i difusivitat.
1.2. Coeficient individual de transferència de matèria i coeficient global.
2. Operacions controlades per la transferència de matèria. 2.1. Equilibri líquid-vapor.
2.2. Destil·lació simple diferencial i contínua.
2.3. Rectificació en continu de mescles binàries: càlcul de columnes.
2.4. Absorció/desorció: equilibri, absorció d’un component.
2.5. Extracció sòlid-líquid.
3. Introducció al disseny de bioreactors. 3.1. Reactors ideals.
3.2. Cinètica de les reaccions biològiques.
3.3. Disseny de bioreactors.
4. Operacions controlades per transferència de matèria i energia. 4.1. Psicometria.
4.2. Deshidratació per convecció.
4.3. Introducció al disseny d’assecadors.
4.4. Liofilització.
4.5. Evaporadors: fonaments.
4.6. Disseny d’evaporadors d’efecte simple.