2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Mitjançant classes magistrals s'explicaran els continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d’un problema o exercici, relacionat amb la
temàtica de l’assignatura.
Seminaris Treball en profunditat d’un tema monogràfic. Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals.
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.