2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  NANOBIOTECNOLOGIA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Identifica l'estructura i funció de l'ADN, l'estructura i funció de proteïnes, la tecnologia de l'ADN recombinant.
Identifica la importància dels aliments genèticament modificats; les anàlisis forenses d'ADN, PCR, electroforesis, seqüenciació de l'ADN.
 A1.5 Aplica els desenvolupaments nanotecnològics sobre l'ADN i l'enginyeria de teixits a òrgans artificials i aliments.
 A1.6 Identifica les aplicacions de la nanobiotecnologia en el diagnòstic, terapèutica, computació i electrònica.
 A2.2 Formula coneixements sobre el projecte del Genoma Humà, la genòmica, la metabolòmica i la proteòmica.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4.1 Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.
Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.
 B5.3 Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.1 Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts