2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  NANOBIOTECNOLOGIA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Identifica l'estructura i funció de l'ADN, l'estructura i funció de proteïnes, la tecnologia de l'ADN recombinant.
Identifica la importància dels aliments genèticament modificats; les anàlisis forenses d'ADN, PCR, electroforesis, seqüenciació de l'ADN.
 A1.5 Aplica els desenvolupaments nanotecnològics sobre l'ADN i l'enginyeria de teixits a òrgans artificials i aliments.
 A1.6 Identifica les aplicacions de la nanobiotecnologia en el diagnòstic, terapèutica, computació i electrònica.
 A2.2 Formula coneixements sobre el projecte del Genoma Humà, la genòmica, la metabolòmica i la proteòmica.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3.1 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Accepta i compleix les normes del grup.
Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits.
 B3.2 Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.
Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l'equip.
 B4.1 Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.
Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.
Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.
Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la recerca de la informació.
 B5.2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris objectius.
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges.
Elabora una estratègia per resoldre el problema.
Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.
Obté el recolzament necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge