Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
C1.4
Exercicis y problemes en grups. 10%
Proves pràctiques
A1.1
C1.4
Exercicis fets i recollits durant les hores de problemes utilitzant l’entorn de programació Scilab/MATLAB. Aquests problemes es realitzaran de forma individual. 75%
Proves pràctiques
A1.1
C1.4
Encàrrec de predisseny d’una planta de procés. 15%
Altres  

.

 
Altres comentaris i segona convocatòria

En cap de les activitats avaluatòries, durant la seva realització, no estarà permesa la connexió a internet ni és podran tenir engegats dispositius de comunicació i transmissió de dades.

El alumnes que hagin suspès l'assignatura en avaluació continuada podrà presentar-se a l'examen de segona convocatòria. Aquesta convocatòria consistirà en un examen individual on pot haver-hi qüestions/problemes de la totalitat del temari de l'assignatura.

El 80% de la nota d'aquesta convocatòria correspondrà a la nota d'aquest examen i el 20% a la nota de les exercicis y problemes fets en grups .