2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau de Llengua i Literatura Catalanes (2009)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Entendre la llengua anglesa i expressar-se en ella oralment i per escrit de manera fluïda i precisa
  A2 Entendre una llengua estrangera i expressar-se en ella oralment i per escrit de manera fluïda i precisa
  A3 Posseir un coneixement instrumental avançat de la llengua catalana i de la llengua espanyola
  A4 Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la lingüista i les seves aplicacions
  A5 Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la teoria de la literatura i de la crítica literària
  A6 Saber relacionar el coneixement filològic amb altres àrees i disciplines
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
  B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.