2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau de Llengua i Literatura Catalanes (2009)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Entendre la llengua anglesa i expressar-s'hi oralment i per escrit de manera fluida i precisa.
  A2 Entendre una llengua estrangera i expressar-s'hi oralment i per escrit a un nivell bàsic.
  A3 Tenir un coneixement instrumental avançat de la llengua catalana i de la llengua espanyola.
  A4 Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la lingüística i les seves aplicacions.
  A5 Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la teoria de la literatura i de la crítica literària.
  A6 Saber relacionar el coneixement filològic amb altres àrees i disciplines.
  A7 Conèixer els aspectes més generals de la llengua llatina i la tradició clàssica.
  A8 Conèixer l'evolució del llatí a les llengües romàniques i la llengua catalana.
  A9 Dominar en profunditat la llengua, la literatura i la cultura catalanes.
  A10 Aplicar les tècniques d'expressió oral i escrita en llengua catalana.
  A11 Corregir i assessorar d'acord amb les tècniques de correcció i assessorament lingüístic.
  A12 Treballar amb expertesa en política lingüística i planificació lingüística.
  A13 Realitzar processos de redacció i edició de textos en diferents formats i suports.
  A14 Gestionar els mecanismes d'organització i transferència cultural.
  A15 Aplicar els mètodes de gestió del patrimoni oral i tradicional.
  A16 Investigar amb la metodologia adequada en història cultural, història literària i llengua catalana.
  A17 Analitzar textos orals i escrits des del punt de vista lingüístic, sociolingüístic i literari.
  A18 Formar-se una opinió crítica sobre textos i discursos i expressar una opinió clara i concisa oralment i per escrit.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
  B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.