2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Esdeveniments científics i/o divulgatius
B3
Visita al puerto de Tarragona y participación en seminarios sobre temas de actualidad. Se valorará la participación activa del alumno. 20%
Treballs
A10
Los alumnos realizarán un trabajo sobre un tema de actualidad previamente seleccionado por el profesor al principio del curso sobre la materia correspondiente a la asignatura 30%
Proves objectives de tipus test
B3
El examen consistirá en preguntas tipo test sobre cuestiones contenidas en el programa de la asignatura. Cada acierto suma un punto, el error resta 0,25. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En qualsevol convocatòria (primera, segona, addicional), l'alumne ha de tenir com a mínim un 5 (cinc) en les proves objectives de tipus test i un 5 (cinc) en el treball.

Les proves de la 1ª convocatòria no es guarden per a la segona.

En segona convocatòria l'alumne realitzarà un examen final de preguntes curtes (50%) i resoldrà un cas pràctic lliurat pel professor (50%).

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.