2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
 
 
Grado de Trabajo Social
 Asignaturas
  SOCIOLOGÍA
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Presentaciones/exposiciones
A2
A11
Exposició a classe i en grup dels treballs realitzats 10%
Trabajos
A2
Treball col·lectiu sobre un article sociològic, relacionant-lo amb temes teòrics i/o altres referències a lectures realitzades 30%
Pruebas objetivas de tipo test
A2
Examen individual per valorar coneixements adquirits 50%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

En segona convocatòria es seguiran els mateixos paràmteres d'avaluació que en la primera convocatòria.

L'alumnat que no pot assistir a classe haurà de contactar amb el professor durant les dues primeres setmanes del curs per tal d'organitzar individualment el seguiment de l'assignatura. De cara a la nota final, el 10% corresponent a la presentació/exposició es substituirà per la recensió en profunditat d'un llibre aconsellat pel professor.