2018_19
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
castellano 
 
Grado en Trabajo Social (2009)
 Asignaturas
  SOCIOLOGÍA
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Presentaciones/exposiciones
A2
B1
Exposició dels continguts en una jornada amb les entitats/institucions involucrades en el projecte. La nota de les presentacions serà compartida entre les institucions i el docent.
20%
Trabajos
A2
Avaluació de la memòria final de la intervenció socioeducativa associada al treball APS. Per la seva avaluació serà condició necessària la presentació d’una proposta d’intervenció a meitat de les pràctiques.
Per l’alumnat que faci el treball acadèmic, haurà de presentar el marc teòric/estat de la qüestió d’un article. Per la seva avaluació serà condició necessària la presentació de la selecció d’articles que esdevindrà la base del marc teòric/estat de la qüestió a meitat de les pràctiques.
40%
Pruebas objetivas de tipo test
A2
Examen individual per valorar els coneixements teòrics adquirits al llarg de l’assignatura. La prova tindrà dos parts. Una primera tipus test per avaluar els conceptes bàsics de Sociologia i una segona de desenvolupament teòric. Es condició necessària aprovar aquesta prova per poder realitzar mitja amb la resta d’evidències d’avaluació. 40%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

PLAGI: L'assignatura de Sociologia té en compte les directrius de prevenció, detecció i i tractament del plagi determinades per la URV. Més informació al respecte en: http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/formacio-competencies-nuclears/plagi/

AVALUACIÓ NO CONTINUADA: L'alumnat que no pot assistir a classe amb regularitat haurà de contactar amb el professor durant les primeres setmanes del curs per tal d'organitzar individualment el seguiment de l'assignatura. L'avaluació per alumnat no presencial i la distribució de notes serà la següent:

Examen: 40%

Treball acadèmic: 40%

Treball alternatiu pels alumnes no presencials: 20%

SEGONA CONVOCATÒRIA: L'avaluació a la segona convocatòria segueix el mateix model que en la primera, tant per l'alumnat d'avaluació continuada com pel d'avaluació no continuada. En la segona convocatòria l'alumnat haurà de tornar a presentar aquelles evidències d'avaluació que han estat suspeses amb millores significatives respecte la primera convocatòria.