2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  NOVES FORMES DE TURISME
   Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral S'organitzaran sessions de 15 minuts de presentació a classe del treball individual. Es valora el contingut, la forma i la qualitat de l'exposició oral, el respecte dels temps, la capacitat de contestar preguntes, l'ús de TIC's,.. 5%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es requereix la capacitat de treballar individualment i en grup per compendiar, analitzar críticament i adaptar a circumstàncies locals alguns dels articles de teoria, així com informacions de política turística i casos d’estudi. També s’avaluarà la presencia a les sessions pràctiques. 10%
Treballs Es requereix la capacitat de treballar de forma individual per a desenvolupar un treball de recerca basat en un determinat tipus de turisme. S'avaluarà el contingut, l'interès del tema tractat, l'estil i la claredat, les aportacions i raonaments individuals, les fonts utilitzades,.. 20%
Proves objectives de tipus test Es requereix la capacitat de treballar en grup per a desenvolupar un treball de recerca basat en un determinat tipus de turisme. S'avaluarà el contingut, l'interès del tema tractat, l'estil i la claredat, les aportacions i raonaments individuals, les fonts utilitzades,.. 25%
Proves objectives de preguntes curtes Hi haurà 2 proves d'examen estructurades en tres apartats: preguntes tancades, preguntes obertes de resposta curta i preguntes obertes de resposta llarga. 20%

20%
Proves de Desenvolupament
 
Altres comentaris i segona convocatòria