2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
A1
B4
C3
C4
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA

Diferents activitats d'avaluació continuada concretades pel professor del grup corresponent: proves de tipus test, preguntes directes a classe sobre els continguts del curs, resolució d'exercicis a la pissarra pels estudiants, proves escrites de resolució de problemes i explicació de conceptes (exàmens parcials), qüestionaris a l'Entorn Virtual de Formació (moodle), anàlisi d'articles a diaris, comentaris sobre epígrafs de manuals de l'assignatura...

El professor podrà requerir com a condició necessària per a aprovar l'assignatura en primera convocatòria l'assistència a un nombre mínim d'hores durant el curs o el lliurament de la resolució de parts de les llistes d'exercicis.


30%
Proves mixtes
A1
B4
C1
C3
C4
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA

PROVA D'AVALUACIÓ GLOBAL de tots els continguts de l'assignatura a realitzar durant la darrera setmana de curs.

Contindrà preguntes de tipus test, preguntes d'anàlisi, de relacions de conceptes i problemes numèrics.

El professor podrà tenir en consideració l'excés de faltes d'ortografia i de faltes gramaticals en les respostes escrites. El professor podrà especificar criteris que condueixin a avaluar com a zero una prova amb un nombre excessiu de faltes.

Durant la realització d'aquesta prova, el professor podrà qualificar amb zero a un estudiant que no respecti les normes dictades per a la realització de la prova: escriure les respostes a llapis, parlar durant la prova amb un altre estudiant, l'ús i/o tinença de dispositius de comunicació o càlcul, l'ús de material docent no permès, l'intent flagrant de conèixer les respostes d'un (o facilitar-les a un) altre estudiant, etc.
30%
Altres  

EN PRIMERA CONVOCATÒRIA EXAMEN FINAL DURANT EL PERÍODE OFICIAL D'EXÀMENS. Examen de característiques similars a la prova global i sotmès a les mateixes regulacions. APROVAR AQUEST EXAMEN (obtenir almenys 5 sobre 10 punts) ÉS CONDICIÓ NECESSÀRIA PER A APROVAR L'ASSIGNATURA. Cas de no aprovar l'examen final, la nota en primera convocatòria serà el mínim entre 4'5 i el resultat d'aplicar la ponderació establerta en el sistema d'avaluació (30%-30%-40%) a les proves realitzades. Fer una prova d'avaluació en primera convocatòria implica obtenir un zero a la resta de proves en primera convocatòria en què no es participi.

40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En SEGONA CONVOCATÒRIA, el 100% de la nota s'obté de l'examen final a realitzar durant el període oficial d'exàmens.