2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Degree of Business Administration and Management (Terres de l'Ebre) (2009)
 Subjects
  MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
   Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1. Fonaments de la investigació comercial

1.1. Necessitats d’informació per a la gestió de Màrqueting
1.2. Fonts i sistemes d’informació de màrqueting
1.3. Organització de la investigació comercial
1.4. Formulació d’una investigació comercial
1.5. Limitacions de la investigació comercial

TEMA 2. La investigació qualitativa

2.1. Factors a considerar de la investigació qualitativa
2.2. Tècniques d’investigació qualitativa
2.3. Entrevista en profunditat
2.4. Grups de discussió
2.5. Interpretació dels resultats i presa de decisions
2.6. Innovacions metodològiques
TEMA 3. La investigació quantitativa

3.1. Factors a considerar de la investigació quantitativa
3.2. Disseny estudis quantitatius
3.3. Decisió i característiques de la mostra
3.4. Selecció de la mostra i treball de camp
TEMA 4. Tècniques d’investigació quantitativa

4.1. Tipologies d’enquestes.
4.2. Disseny del qüestionari. Escales i Codificació.
4.3. L’observació i l’experimentació
4.5. Els panells i òmnibus
4.6. Innovacions metodològiques
TEMA 5. Anàlisis bàsica de dades
5.1. Pla d’anàlisi i elaboració d’informes
5.2. Anàlisi descriptiva
5.3. El procés de tabulació
5.4. Representacions gràfiques

TEMA 6. Aplicacions de la investigació comercial

6.1. Test de producte/concepte
6.2. L’estimació de la demanda de mercat
6.2. Anàlisi de la imatge de la marca
6.3. La segmentació de mercats
6.4. Mapes de posicionament
6.5. Efectivitat publicitària
6.6. La Satisfacció i fidelitat dels clients
6.7. Analítica bàsica Web
6.7. La informació a les xarxes socials