2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessions clíniques
La assistència a les sessions clíniques es obligatòria. S'avaluarà actitud, el grau de participació, la tolerància als suggeriments i la capacitat de reflexió
20%
Pràctiques clíniques
Es farà una avaluació continuada i progressiva on es valorarà la consecució de les competències i objectius d’aprenentatge del programa de l’assignatura per part del tutor i professor de les pràctiques, mitjançant l’observació directa i l’aplicació d’un instrument d’avaluació per mesurar els coneixements habilitat i actituds.

A meitat del cicle de pràctiques el tutor farà una avaluació que servirà per orientar l’alumne en l'evolució del seu aprenentatge. Identificant els punts forts i els aspectes a reforçar
60%
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
S’avaluarà el lliurament puntual i acurat dels diferents elements que componen el porta-foli. Es tindrà en compte la fonamentació del treball, les evidències aportades i fonts documentals, i la capacitat d’anàlisi i síntesi 20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació es farà de manera continuada

A meitat de període es farà una avaluació formativa de l'estudiant, que servirà per donar orientacions concretes quant a la manera de procedir.

L'avaluació del professor un cop finalitzat el període quedarà reflectida en les diferents activitats d'avaluació.

Per aprovar l'assignatura, cal que la categoria Pràctiques clíniques i Porta-foli estiguin superades amb un 5 com a mínim.

El coordinador del centre estarà pendent de tot el procés avaluatiu: objectius de l'alumne, treballs, sessions clíniques. Intervé també en situacions especials en quan a la presa de decisions.

El professor responsable de l'assignatura rebrà el treball del alumne una vegada avaluat. És el responsable de la qualificació final de l'alumne

Aquestes pràctiques no tenen segona convocatòria. Si l'alumne suspèn l'avaluació continuada tal com està prevista en aquesta guia docent, l'assignatura quedarà suspesa i s'haurà de matricular el proper curs. Ara bé, sempre que a criteri del professor els objectius no assolits siguin recuperables en un període raonable de temps, s'oferirà a l'alumne la possibilitat de recuperar-los, a condició que es disposi de places de pràctiques durant el període necessari abans de la signatura d'actes

En cas que es produeixi algun incident imprevist (malaltia, etc.) es recuperaran els dies que falten, sempre que la disponibilitat del centre de pràctiques permeti recuperar els dies pendents abans de la signatura d'actes.