2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Agricultural and Food Engineering (2010)
 Subjects
  MANAGEMENT AND VALUATION OF AGRIBUSINESS BY-PRODUCTS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Case study
A1.1
A2.1
C1.4
L'estudiant ha de donar resposta al cas pràctic plantejat, plasmant de manera pràctica, els coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura. 40%
Extended-answer tests
A1.1
A2.1
C1.4
Proves que inclouen preguntes obertes sobre un tema. L'estudiant ha de desenvolupar, relacionar, organitzar i presentar els coneixements que té sobre la matèria. La resposta que dóna l'estudiant és extensa. 30%
Objective short-answer tests
A1.1
A2.1
C1.4
Proves que inclouen preguntes directes sobre un aspecte concret. L'estudiant ha de respondre de manera directa mitjançant els coneixements que té sobre la matèria. La resposta que dóna l'estudiant és breu. 30%
Others  
 
Other comments and second call

L'avaluació de la segona convocatòria es realitzarà de la forma següent:

40% resolució de supòsits pràctics/estudi de casos (realitzat durant el curs); 60% prova de continguts realitzada en la segona convocatòria.