2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
english 
Competence/
Learning outcomes
B1Learning to learn
LO1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
 LO2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
 LO3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
 LO4Comprèn els elements que composen una disciplina
 LO5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
 LO6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
 LO7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
 LO8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
 LO9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
 LO10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
 LO11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
 LO12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
 LO13Fa aportacions significatives o certes innovacions
 LO14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
 LO15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
B2Ability to solve complex problems effectively in the field .....
LO1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
 LO2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
 LO3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
 LO4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
 LO5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
 LO6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
 LO7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
 LO8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
 LO9Troba la solució adequada
 LO10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
 LO11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
 LO12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
 LO13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
 LO14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
 LO15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
B3Critical, logical and creative thought, and a certain talent for innovation
LO1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
 LO2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
 LO3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
 LO4Experimenta amb procediments nous
 LO5Identifica els resultats de la innovació
 LO6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
 LO7Té en compte a qui i com afecta la innovació
 LO8Troba nous mètodes per fer les coses
 LO9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
 LO10Analitza riscos i beneficis de la innovació
 LO11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
 LO12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
 LO13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
 LO14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
 LO15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
B4Ability to work autonomously and responsibly, and to show initiative
LO1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
 LO2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
 LO3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
 LO4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
 LO5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
 LO7Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
 LO8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
 LO9Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
 LO10Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
 LO11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
 LO12Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
 LO13Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
 LO14Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
 LO15Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
B5Ability to work as part of a team, to collaborate and share responsibility
LO1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
 LO2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
 LO3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
 LO4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
 LO5Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
 LO6Accepta i compleix les normes del grup
 LO7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
 LO8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
 LO9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
 LO10S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
 LO11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
 LO12Dirigeix reunions amb eficàcia
 LO13Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
 LO14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
B6Clear and efficient communication of information, ideas, problems and solutions in public and in
specific technical fields
LO1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
 LO2Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
 LO3Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
 LO4En les seves presentacions utilitza medis de suport
 LO5Sap respondre a les preguntes que se li formulen
 LO6Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
 LO7El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
 LO8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
 LO9Fa presentacions interessants i convincents
 LO10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
 LO11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
 LO12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
 LO13Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
 LO14Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg
 LO15Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
B7Sensitivity to environmental issues
LO1Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista
 LO2Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i
 LO3Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
 LO5Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
 LO6Solve problems taking into account sustainable development and its implications.
 LO7Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
 LO8En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió
 LO9Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.
B8Management of complex technical or professional projects
LO1Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
 LO2Estableix objectius clars pel projecte
 LO3Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat
 LO4Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes
 LO5Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
 LO6Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte
 LO7Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
 LO8Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició
 LO9Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
 LO10Identifica possibles riscos inherents al projecte
 LO11Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte
 LO12Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
 LO13Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip
 LO14Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte
 LO15Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
C1Intermediate proficiency of a foreign language, preferably English.
LO1Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.
 LO2Explain and justify briefly their opinions and projects.
 LO3Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.
 LO4Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
 LO5Comprendre informació i articles de caràcter rutinari
 LO8Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.
C2Advanced user knowledge of the information and communication technologies.
LO1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
 LO2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
 LO3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
 LO4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
C3Management of information and knowledge.
LO1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 LO2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
 LO3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
 LO4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
C4Correct oral and written expression in one of the two official languages of the URV.
LO1Produce grammatically correct oral texts.
 LO2Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç
 LO3Produir un text oral adequat a la situació comunicativa
 LO4Produce grammatically correct written texts
 LO5Produce well-structured, clear and rich written texts
 LO6Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa
C5Commitment to social ethics and responsibility as a citizen and a professional.
LO1Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones
 LO2Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for those with sp ecial educational
 LO3Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.
C6Definition and development of the academic and professional project put forward by the university.
LO1Identificar necessitats de formació
 LO2Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
 LO3Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
profession al interests and motivations
 LO4Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral