2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRET PARLAMENTARI
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Simulació
A3
B5
Es valorarà l'actitud i treball de l'estudiant en l'activitat de simulació. 50%
Proves mixtes
A1
A3
Es valorarà el treball realitzat pel estudiant al llarg del curs; l'assistència al seminaris i la participació en el debats plantejats. 40%
Altres  

Avaluació de la participació global de l'estudiant en l'assignatura

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els alumnes que no superin l'assignatura en primera convocatòria hauran de fer una prova global de recuperació en segona convocatòria.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.