2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  TREBALL SOCIAL I VELLESA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A12
A13
B4
S' avaluarà la prova del treball de recensió d' un llibre de tots els proposats a la bibliografia adjunta a aquesta guia docent a l' apartat de fonts d' informació Treball de síntesi d' un dels llibres o videos assenyalats a la bibliografia amb el número 3, d´estensió màxima de 5 folis, lletra times new roman i interliniat 1. El percentatge d' aquest exercici puntuarà 3.

3
Debats
A12
A13
B4
En aquest apartat s' inclou l'elecció i debat d' un tema a escollir pel conjunt de l' alumnat, per l' elaboració i avaluació del Mural co·lectiu i el resultat del Taller d' idees amb un total de 3 punts ( 1,4 punts màxim per cada activitat ). 3
Proves mixtes
A1
A12
B4
En aquest apartat s' avaluarà els continguts donats a l' assignatura ( inclosos en els 5 blocs temàtics ) i consta de 7/8 preguntes tipus test i d' una segona part on s' haurà de desenvolupar una situació concreta( pla d' intervenció/Millora ) en el cas d' alumnes de T. Social o un comentari de text en el cas d' alumnes de fora del grau de Treball Social. La prova té un pes a la nota de 4 punts, i en aquest còmput es valorarà la participació de l' alumne durant el curs. 4
Altres  

En aquest apartat cal destacar que l´avaluació de ´assignatura es realitzarà de conformitat amb el resultat de tots els requeriments anteriorment esmentats , i en l´avinentesa que per restar avaluada l´assignatura caldrà haver aprovat més de dues proves/treballs. ( prova d´aptitud + recensió). Per qualsevol dubte i/o aclariment s´haurà de comentar a la docent . S´admetràn comentaris a través del moodle i el correu electrònic. Si algún/a alumne desitja utilitzar noves tecnologies , tipus videoconferències ho haurà de pactar amb la docent. Quan a l´avaluació en segona convocatòria tindrà els mateixos requeriments que la primera. Si fos el cas que l' alumne no hagi pogut avaluar ni el mural col·lectiu ni al grup de discusió, ni al taller d' idees , podrà realitzar ( prèvia justificació raonada) un treball/pràctica sobre un tema que caldrà pactar amb la docent.

 
Altres comentaris i segona convocatòria

En aquest apartat cal incidir que l' avaluació de l' assignatura serà el resultat dels conceptes més amunt esmentats i que per superar l 'assignatura caldrà haver aprovat més de dues proves /treballs i altres.

Per qualsevol explicació, dubte i aclariment , ho haureu de comentar amb la docent a principi del curs. S' admetràn comentaris a través del moodle o del correu electrònic de la docent .

Quan a la segona convatòria tindrà els mateixos requeriments que la primera, salvat que no es podrà avaluar : els fórum de discussió, ni la presentació del mural/col·lage, ni l' assistència a classe, en el cas dels alumnes que per diverses circumstàncies no hagin vingut regularment.

En el cas que hagi alumnes que no s' hagin presentat a la primera, o no hagin superat el conjunt o alguna de les parts dels requeriments de l' avaluació, apart de les dues proves d' aptitud, duran a terme un treball , amb un màxim de 4 fulles, amb lletra, 12 times new roman, interliniat 1, sobre el següent tema: Maltractament institucional : un maltractament vers les persones grans ?

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.