2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret Ambiental (2014)
 Assignatures
  FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Analitzar problemes ambientals des de la perspectiva jurídica considerant el seu caràter interdisciplinar.
 A3 Adquirir i aplicar el llenguatge especialitzat propi de l'àmbit del dret ambiental utilitzat en la redacció i la interpretació de textos jurídics.
 A4 Analitzar els mecanismes d'articulació de les polítiques ambientals i la incidència del dret en el seu desenvolupament.
 A5 Argumentar jurídicament en l'àmbit del dret ambiental.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Desenvolupar el pensament crític, lògic i creatiu, en especial, en un context d'investigació en dret ambiental.
 B3 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Comunicar conclusions i coneixements de forma adequada a públics especialitzats i no especialitzats.
 B6 Mostrar sensibilitat en temes ambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.