2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Direcció Estratègica de l'Empresa (2010)
 Assignatures
  GESTIÓ ESTRATÈGICA DE PIMES
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Dominar els fonaments teòrics de la gestió d’empreses i de les seves àrees funcionals.
  AC2 Definir i analitzar els problemes empresarials complexos.
  AC3 Aplicar mètodes d’anàlisi i de presa de decisions empresarials.
  AC4 Aplicar els conceptes, tècniques i mètodes als problemes estratègics de les empreses reals.
  Professionalitzador
  AP1 Conèixer els conceptes i les tècniques d’aplicació de l’establiment d’objectius, d’anàlisi, formulació i implantació de l’estratègia en empreses i organitzacions.
  AP2 Identificar i anticipar problemes empresarials rellevants, i proposar solucions.
  Recerca
  AR1 Identificar les fonts d'informació econòmica i empresarial rellevant per a la recerca.
  AR2 Interpretar i analitzar les dades i derivant-ne conclusions científiques.
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Creativitat: desenvolupar idees i projectes originals.
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC13 Aprendre a aprendre.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Domini de l’expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del postgrau.
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.