2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'ADE i Finances i Comptabilitat (2014)
 Assignatures
  ESTADÍSTICA II
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables aleatòries, distinció població-mostra...)
Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.
Resol sense errors els problemes que se li plantegen.
Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència estadística.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa