2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRETS FONAMENTALS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de preguntes curtes
A1
A7
B4
Exàmen escrit de preguntes curtes sobre els temes 6 a 10 del programa de l'assignatura (part especial) 30%
Proves pràctiques
A1
A7
B4
Resolució d'un cas pràctic amb aplicació de la normativa vigent 40%
Proves de desenvolupament
A1
A7
B4
Prova teòrica amb preguntes tipus test sobre els temes 1 a 5 del programa de l'assignatura (part general) 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació continuada consistirà en tres proves durant el curs (dues de caràcter teòric i una de caràcter pràctic). Les proves no superades s'hauran de recuperar a la segona convocatòria, en el marc d'una prova global de recuperació. Es considerarà suspès l'alumne que no arribi a una qualificació de 2 sobre 10 en qualsevol de les proves. La segona convocatòria consistirà en una prova global de recuperació.

La correcció lingüística (gramàtica, ortografia, sintaxi) es tindrà en compte a l'hora de valorar les proves, i pot arribar a disminuir en dos punts el conjunt de la prova corresponent.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.