2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET PROCESSAL CIVIL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A3
Realització d'una prova test 25%
Proves pràctiques
C3
Realització d'una pràctica integrada 25%
Proves objectives de preguntes curtes
A6
C3
Realització d'una prova escrita amb preguntes curtes 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per seguir l'avaluació continuada cal que l'estudiant es presenti, necessàriament, a totes les proves avaluatives proposades. Per tant, la nota final de l'avaluació continuada serà la que resulti de la mitjana de les activitats desenvolupades durant el curs.

La no presentació a una concreta activitat implicarà que l'alumne no pugui ser avaluat d'acord amb el sistema d'avaluació continuada i, en conseqüència, hagi de presentar-se a la segona convocatòria per a poder superar l'assignatura.

No hi ha possibilitat de fer examen oral ni en primera ni segona convocatòria

Per la nota final es tindrà en compte la participació activa i critica de l'alumne en les diverses activitats que es faran a classe.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.

La segona convocatòria consistirà en una prova de tot el temari de l'assignatura.