2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Seminaris
A7
A22
B1
B3
B5
Prova objectiva tipus test 50%
Proves objectives de tipus test
A7
A22
B1
B3
B5
Quatre proves objectives tipus test sobre els continguts teòrics i del seminari, distribuïdes de la següent manera:
Una prova de les Unitats Temàtiques I i II i una prova dels continguts de seminari corresponents a les dues Unitats. Les dues proves es faran un setmana després de la finalització de la Unitat Temàtica II.
Una prova de la Unitat temàtica III i una prova dels continguts de seminari corresponents a aquesta unitat. Aquestes dues proves es faran una setmana després de la finalització de la Unitat temàtica III.

La proves seran d´aproximadament 15 preguntes amb tres possibilitats de resposta. Aquestes poden ser correctes, en blanc o errònies. Els errors descompten la puntuació final.
50% cada parell de proves.
Total 100%

A'aprova l'assignatura si la mitjana de la suma dels resultats de les proves donen el valor de 5 o més.
50% cada parell de proves.
Total 100%

A'aprova l'assignatura si la mitjana de la suma dels resultats de les proves donen el valor de 5 o més.
Altres  

LES INCORRECCIONS ORTOGRÀFIQUES I/O SINTÀCTIQUES, I/O DE COMPRENSIÓ I ESTIL, PODRAN FER MINVAR LA NOTA FINAL FINS A 1 PUNT.

 
Altres comentaris i segona convocatòria

  • D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant.
  • Tant a les classes magistrals com durant els seminaris no es podrà fer servir cap dispositiu mòbil, això inclou tot el ventall que va des d'un telèfon mòbil fins l'ordinador. No cal insistir que durant les avaluacions, la presència d'aquests dispositius serà sancionada amb l'expulsió de l'examen.
  • La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.

SEGONA CONVOCATÒRIA: Els alumnes que no arribin al aprovat amb l'avaluació continuada, podran accedir a una segona convocatòria el dia 20 de juny de 2016 a les 9 h., on hauran de justificar un nivell suficient en la/les part/s dels contingut i/o dels seminaris que no hagin estat superats. Es concretarà amb una prova de 10 preguntes curtes a desenvolupar i corresponent a la part i /o parts no aprovades. El resultat farà mitjana amb els resultats de l'avaluació continuada,