2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
   Atenció personalitzada
Descripció
L’estudiant tindrà assignat un tutor acadèmic o professor universitari i un tutor responsable dins la institució on realitza les pràctiques. Ambdós tutors es responsabilitzaran de fixar el pla de treball de cada estudiant, fer un seguiment de les pràctiques efectuades i participar en la valoració de les pràctiques de l’estudiant tot complimentant el full de valoració de pràctiques de l’alumne tenint en conte els objectius pactats amb l’ estudiant. És convenient que l’alumne s’adreci al seu tutor acadèmic abans d’iniciar les pràctiques, especialment una vegada coneix la posició de pràctiques. Igualment durant l’estada de pràctiques és necessari que l’alumne presenti el portafoli de pràctiques complimentat al seu tutor acadèmic al menys dues vegades. També és convenient que l’estudiant contacte amb el seu tutor acadèmic per tal d’orientar el treball. El coordinador del pràcticum atén consultes de forma individualitzada d’aquells alumnes que requereixen d’orientació de pràctiques, o tenen dubtes del tipus d’activitat a realitzar o simplement s’interessen pel desenvolupament de les mateixes.