Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Les primeres sessions de l'assignatura serveixen per donar una visió global de l'organització judicial espanyola
Sessió Magistral Les sessions magistrals es compaginen amb les exposicions a classe per part del professor i per experts convidats de cadascuna de les diferents temàtiques de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Part de l'assignatura es dedica a donar una visió pràctica de la mateixa resolent problemes pràctics
Mètode del cas (dret) Els coneixements adquirits a classe s'apliquen a un supóssit fàctic
Debats Després de visualitzar una pelicula o analitzar una notícia publicada en un mitja de comunicació es realitzarà un debat amb els alumnes a l'aula
Atenció personalitzada Es realitzarà a través de tutories