Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
A1
B1
B7
Examen final en data oficial: Resolució de preguntes tipus tests, de preguntes curtes i/o exercicis 50%
Proves pràctiques
A1
B1
B7
C1
C4
Resolució de casos, experiments,... al llarg del quadrimestre 10%
Proves objectives de tipus test
A1
B1
B7
Resolució de preguntes tipus test al llarg del quadrimestre 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria consisitirà en la realització d'un examen que valdrà el 100% de la nota final