Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.
 A5 Resol casos que simulen la realitat empresarial.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
 B6 Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric